Ścieżka nawigacji

Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn

Oświadczenie o ochronie prywatności

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

Administratorem operacji przetwarzania danych jest Jose Puigpelat, kierownik działu COSME w Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu między Państwem a doradcami z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, (EASME), których wskazali Państwo w formularzu jako osoby mające udzielić odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą prawną operacji przetwarzania danych są: art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne, aby spełnić zadanie wykonywane w interesie publicznym, art. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne dla zgodności ze zobowiązaniem prawnym, któremu podlega administrator danych1, oraz art. 5 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę.

Udzielenie odpowiedzi na pytania jest obowiązkowe, jeśli wskazano tak w formularzu, ponieważ są one potrzebne, aby doradca Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości mógł we właściwy sposób udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Podmiotami przetwarzającymi Państwa dane będą partnerzy Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, którzy podpisali z EASME umowę o udzielenie dotacji w ramach programu COSME.

Dostęp do Państwa danych będą mieli właściwy personel wybranej przez Państwa Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości oraz zespół EASME zajmujący się portalem „Twoja Europa – Przedsiębiorstwa”. Państwa dane można przekazać organom, którym powierzono zadania monitorowania lub kontroli zgodnie z prawem unijnym (np. służby audytu wewnętrznego, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF). Osoby trzecie, takie jak zewnętrzni usługodawcy, którzy z EASME podpisali umowę o świadczenie usług, również mogą mieć dostęp do Państwa danych, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej.

Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych natychmiast po wysłaniu zapytania.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości lub do uzupełnienia swoich danych.

W tej sprawie należy zwracać się do administratora danych, pisząc na adres: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. We wniosku należy podać kraj i miejscowość wskazane przez Państwa przy wysyłaniu zapytania.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych proszę kierować do kierownika działu COSME (pełniącego obowiązki administratora danych), pisząc na następujący adres e-mail: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Przysługuje Państwu również prawo odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Można to zrobić za pomocą tego linku: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/pl/EDPS.
1 Proszę zauważyć, że chodzi tu o zobowiązanie do realizacji Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) w latach 2014–2020 (zob. decyzja wykonawcza Komisji 2013/771/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz uchylenia decyzji 2004/20/WE i 2007/372/WE).