Navigation path

Podziel się 
		Udostępnij na Facebook
	
		Twitter
	
		Udostępnij na google+
	
		Udostępnij na linkedIn
	
		
			E-mail

Personvernerklæring

Dine persondata blir behandlet i samsvar med Forordning (EF) nr. 45/2001 om vern av enkeltpersoner med hensyn til behandling av persondata av Fellesskapsinstitusjoner og organer og om den frie bevegelse for slike data.

Kontrollør for behandlingsoperasjonen er Hr Jose Puigpelat, leder for COSME-enheten ved det utøvende byrå for små og mellomstore bedrifter (EASME).

Formålet med denne behandlingsoperasjonen er å etablere kontakt mellom deg og de rådgivere i Enterprise Europe Network som du har valgt i forespørselsskjemaet, for å gi svar på din anmodning.

Det rettslige grunnlaget for behandlingsoperasjonen er artikkel 5(a) i forordning (EF) nr. 45/2001 hvorved behandling er nødvendig for prestering av en oppgave som utføres i allmennhetens interesse, artikkel 5(b) i forordning EF 45/2001 hvorved med en rettslig forpliktelse som kontrolløren er underlagt1 og artikkel 5(d) i forordning EF 45/2001 hvorved dataenes rettighetshaver utvetydig har gitt sitt samtykke.

Svarene på spørsmålene er obligatoriske hvis de blir angitt slikt i skjemaet. Det er nødvendige for at Enterprise Europe Network-rådgiveren skal kunne svare på forespørselen.

Bearbeiderne av dine data vil være partnere av Enterprise Europe Network som har signert en tildelingsavtale under COSME-programmet med EASME.

Mottakerne av dataene vil være ansatte hos det valgte Enterprise Europe Network og EASMEs Your Europe Business Team. De aktuelle opplysningene kan meddeles de organer som har som oppgave å overvåke eller inspisere oppgaver under anvendelse av EU-rett (f.eks. internrevisjoner, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse – OLAF). Tredjeparter, så som eksterne tjenestetilbydere som har signert en servicekontrakt med EASME, vil også kunne ha tilgang til dine data, hvor det er nødvendig for de formål som er skissert ovenfor.

Du har rett til å be om at dine data fjernes umiddelbart etter at din forespørsel er fremmet; dine kontaktdetaljer vil deretter bli slettet.

Du har rett til å få tilgang til dine persondata og du har rett til å korrigere eventuelle unøyaktige eller ufullstendige persondata.

Disse forespørslene skal adresseres til datakontrolløren ved hjelp av følgende e-postadresse: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, som angir det land og den by som du har valgt når du sendte forespørselen.

Hvis du har spørsmål angående behandling av dine personlige opplysninger, kan du ta dem opp med lederen for COSME-enheten (fungerende datakontroller) via følgende e-postadresse: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Du skal ha rett til regress når som helst; du kan utøve regressrett overfor det europeiske dataverntilsyn ved hjelp av følgende lenke: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/no/EDPS.
1 Vennligst merk at dette er en forpliktelse til å implementere Programmet for virksomheters komkurransedyktighet og for små og mellomstore bedrifter (COSME) 2014-2020 (se Kommisjonens implementeringsbeslutning 2013/771/EU av 17. desember 2013 som etablerer det 'Utøvende byrå for små og mellomstore bedrifter' og tilbakekallingsbeslutningene 2004/20/EF og 2007/372/EF).