Navigācijas ceļš

Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Paziņojums par konfidencialitāti

Jūsu personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Par datu apstrādi atbildīgā persona ir Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) COSME nodaļas vadītājs Hosē Pigpelats (Jose Puigpelat).

Šīs apstrādes mērķis ir nodibināt sakarus starp jums un Eiropas biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) konsultantiem, kurus saziņas veidlapā esat izvēlējies, lai viņi atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. panta a) punkts , kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, Regulas (EK) Nr. 45/2001 5. panta b) punkts, kas nosaka, ka apstrāde ir jāveic, ievērojot tiesību normās noteiktu pienākumu, kas attiecas uz datu pārzini1, Regulas (EK) 45/2001 5. panta d) punkts, kas paredz datu subjekta nepārprotami dotu piekrišanu.

Atbildes uz jautājumiem veidlapā ir jāsniedz obligāti, ja uz tiem ir norādīts kā tādiem; tās ir nepieciešamas, lai Eiropas Biznesa atbalsta tīkla konsultants varētu pienācīgi atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

Jūsu datus apstrādās Eiropas Biznesa atbalsta tīkla partneri, kas noslēguši līgumu ar EASME par dotācijas piešķiršanu no programmas COSME.

Jūsu datu saņēmēji būs attiecīgie jūsu atlasītie Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darbinieki un vietnes “Tava Eiropa” uzņēmējdarbības sadaļas EASME kolektīvs. Attiecīgos datus var darīt zināmus iestādēm, kam uzticēts uzraudzīt vai pārbaudīt Savienības tiesību aktu piemērojumu (piemēram, iekšējās revīzijas iestādes, Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai — OLAF). Trešām personām, piemēram, ārpakalpojumu sniedzējiem, kas ar EASME noslēguši līgumu par pakalpojumu sniegšanu, arī var būt pieejami jūsu dati, ja tas ir vajadzīgs iepriekš minētajiem mērķiem.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu dati tiktu izdzēsti, kolīdz darbs pie jūsu pieprasījuma ir pabeigts.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tajos kļūdas vai nepilnības

Šie pieprasījumi jānosūta datu pārzinim uz šādu e-pasta adresi: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, norādot valsti un pilsētu, ko atlasījāt, nosūtot pieprasījumu.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sūtiet tos COSME nodaļas vadītājam (kurš pilda datu pārziņa pienākumus) uz šādu e-pasta adresi: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja šādā tīmekļa lapā: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/lv/EDPS.




1 Ņemiet vērā, ka šis pienākums ir īstenot Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu 2014.–2020. gadam (COSME) (skatiet Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas lēmumu 2013/771/ES, ar ko izveido Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru un atceļ Lēmumu 2004/20/EK un Lēmumu 2007/372/EK).