Naršymo kelias

Siųsti draugams 
		Skelbti „Facebook“
	
		„Twitter“
	
		Bendrinti „Google+“
	
		Skelbti „linkedIn“

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nustatytų reikalavimų.

Už tvarkymo procesą atsakingas duomenų valdytojas yra Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos (EASME) COSME skyriaus vadovas Jose Puigpelat.

Šiuo duomenų tvarkymo procesu siekiama užmegzti ryšį tarp jūsų ir Europos įmonių tinklo konsultantų, kuriuos pasirinkote užklausos formoje, kad jie atsakytų į jūsų užklausą.

Teisinį duomenų tvarkymo proceso pagrindą sudaro Reglamento (EB) Nr. 45/2001 5 straipsnio a punktas, pagal kurį duomenų tvarkymas būtinas vykdant užduotį visuomenės labui, Reglamento (EB) 45/2001 5 straipsnio b punktas, pagal kurį duomenis tvarkyti reikia vykdant teisinį įsipareigojimą, kuris nustatomas duomenų valdytojui1, ir Reglamento (EB) 45/2001 5 straipsnio d punktas, pagal kurį duomenų subjektas nedviprasmiškai davė sutikimą.

Atsakyti į pateiktus klausimus privaloma, jei taip nurodyta formoje, nes atsakymai būtini tam, kad Europos įmonių tinklo konsultantas galėtų tinkamai atsakyti į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkytojai bus Europos įmonių tinklo partneriai, kurie su EASME yra pasirašę dotacijos susitarimą pagal programą COSME.

Jūsų duomenų gavėjai bus atitinkami jūsų pasirinkto Europos įmonių tinklo darbuotojai ir EASME portalo „Jūsų Europa. Verslas“ komanda. Atitinkama informacija gali būti perduota įstaigoms, kurioms pavestos stebėjimo ar tikrinimo užduotys taikant ES teisę (pvz., vidaus auditoriams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Prieiga prie jūsų duomenų taip pat gali būti suteikta trečiosioms šalims, pavyzdžiui, išoriniams paslaugų teikėjams, sudariusiems paslaugų teikimo sutartį su EASME, kai tai būtina siekiant minėtų tikslų.

Turite teisę paprašyti, kad jūsų duomenys būtų pašalinti iš karto po to, kai pateikta jūsų užklausa.

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir pataisyti bet kokius netikslumus ar pateikti trūkstamus asmens duomenis.

Šie prašymai turėtų būti teikiami duomenų valdytojui e. pašto adresu EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, nurodant šalį ir miestą, kuriuos pasirinkote siųsdamas užklausą.

Jeigu turite kokių nors klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, galite siųsti juos COSME skyriaus vadovui (kuris veikia kaip duomenų valdytojas) e. pašto adresu EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos pareigūną ir pareikalauti, kad būtų apgintos jūsų teisės. Naudokitės nuoroda http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/lt/EDPS.
1 Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiuo atveju turimas omenyje įsipareigojimas įgyvendinti Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (COSME) 2014–2020 m. (žr. 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/771/ES, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB).