Navigointipolku

Jaa 
		Jaa Facebookissa
	
		Lähetä Twitteriin
	
		Jaa Google+:ssa
	
		Jaa LinkedInissa

Tietosuojalauseke

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EY) N:o 45/2001, jossa säädetään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Tämän käsittelyn rekisterinpitäjänä on Jose Puigpelat, pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) COSME-ohjelmasta vastaavan yksikön päällikkö.

Käsittelyn tarkoituksena on luoda yhteys tiedustelun esittäjän ja hänen yhteydenottolomakkeessa valitsemansa Enterprise Europe Network - Yritys-Eurooppa - yhteyspisteen neuvojien kesken, jotta nämä voivat vastata tiedusteluun.

Käsittelyn oikeusperustana ovat asetuksen (EY) N:o 45/2001 5 artiklan a alakohta, jonka mukaisesti tietoja käsitellään sellaisen tehtävän suorittamiseksi, joka tehdään yleisen edun vuoksi, 5 artiklan b alakohta, jonka mukaisesti tietoja käsitellään rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi1 ja 5 artiklan d alakohta, jonka mukaisesti tietoja käsitellään, jos rekisteröity on yksiselitteisesti antanut suostumuksensa.

Lomakkeen pakollisiksi merkittyihin kysymyksiin on vastattava, jotta Enterprise Europe Network - verkoston neuvoja pystyy vastaamaan tiedusteluun asian edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelijät ovat Enterprise Europe Network verkoston yhteistyökumppaneita, jotka ovat allekirjoittaneet EASMEn kanssa avustussopimuksen COSME-ohjelmassa.

Henkilötietojen vastaanottajat ovat tiedustelun esittäjän valitseman Enterprise Europe Network yhteyspisteen ja EASMEn Sinun Eurooppasi – Yritykset tiimin asiasta vastaava henkilöstö. Kyseisiä tietoja voidaan luovuttaa valvonnasta tai tarkastuksista vastaaville elimille unionin lainsäädännön mukaisesti (esim. sisäinen tarkastus, Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF). Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa edellä kuvattuihin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille, kuten ulkoisille palveluntarjoajille, jotka ovat allekirjoittaneet palvelusopimuksen EASMEn kanssa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista välittömästi pyynnön esittämisen jälkeen.

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa sekä oikaista ja täydentää niitä.

Asiaa koskevat pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. Tässä yhteydessä on mainittava alkuperäisen tiedustelun yhteydessä valittu maa ja kaupunki.

Kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset on toimitettava rekisterinpitäjänä toimivalle COSME-ohjelmasta vastaavan yksikön päällikölle sähköpostitse osoitteeseen EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Rekisteröity voi milloin tahansa tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle seuraavan linkin kautta: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fi/EDPS.
1 Kyseinen velvoite on yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (COSME-ohjelma) (2014–2020) täytäntöönpano (ks. 17 päivänä joulukuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/771/EU pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta).