Navigatsioonitee

Jaga 
		Jaga Facebook´is
	
		Jaga Twitter´is
	
		Jagage Google+ vahendusel
	
		Jaga linkedIn´is

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kõnealuse töötlemistoimingu vastutav töötleja on Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti COSME üksuse juhataja Jose Puigpelat.

Töötlemistoimingu eesmärk on viia teid kokku Euroopa ettevõtlusvõrgustiku nõustajatega, kelle olete päringuvormil valinud teie taotlusele vastama.

Töötlustoimingu õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punkt a, mille kohaselt on töötlemine vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punkt b, mille kohaselt vastutav töötleja peab täitma talle kehtivaid seadusjärgseid kohustusi1 ning määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 5 punkt d, mille kohaselt andmesubjekt on selleks andnud ühemõttelise nõusoleku.

Vormis esitatud küsimustele vastamine on kohustuslik (kui see on vormis nii märgitud), kuna see on vajalik selleks, et võimaldada Euroopa ettevõtlusvõrgustiku nõunikul teie päringule nõuetekohaselt vastata.

Teie andmete töötlejad on Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerid, kes on sõlminud EASME-ga COSME programmi raames toetuslepingu.

Teie andmete vastuvõtjad on teie valitud asjakohased Euroopa ettevõtlusvõrgustiku töötajad ja EASME „Teie Euroopa – Ettevõtted“ meeskond. Kõnealust teavet võidakse edastada asutustele, kellel on liidu õiguse kohaldamisel järelevalve- ja kontrolliülesanded (nt siseauditid, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)). Kolmandatel osapooltel, näiteks välistel teenuseosutajatel, kes on sõlminud EASME-ga teenuslepingu, võib ka olla juurdepääs teie andmetele, kui see on vajalik ülaltoodud põhjustel.

Teil on õigus taotleda teie andmete kustutamist kohe pärast taotluse esitamist.

Teil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja parandada mis tahes ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid.

Kõnealused taotlused tuleks esitada vastutavale töötlejale, kasutades järgmist e-posti aadressi: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu, märkides riigi ja linna, mille olete valinud päringu saatmisel.

Kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega, võite need edastada COSME üksuse juhatajale (vastutav töötleja) järgmisel e-posti aadressil: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

Teil on igal ajal õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole, kasutades järgmist linki: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/et/EDPS.
1 See on kohustus rakendada ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi COSME (2014 - 2020) (vt komisjoni rakendusotsus 2013/771/EL, 17. detsember 2013, millega asutatakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ).