Cesta

Přidej na 
		Přidej na Facebook
	
		Přidej na Twitter
	
		Přidej na google+
	
		Přidej na linkedIn

Prohlášení o ochraně soukromí

S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Správcem zpracování údajů je v tomto případě p. Jose Puigpelat, vedoucí oddělení COSME Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EASME).

Účelem tohoto zpracování údajů je, aby s vámi poradci sítě Enterprise Europe Network, které jste zvolil(a) v kontaktním formuláři, mohli navázat kontakt a odpovědět na vaše dotazy

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001, podle něhož lze údaje zpracovávat, pouze pokud je zpracování nezbytné k vykonání úkolu ve veřejném zájmu; čl. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 45/2001, podle něhož lze údaje zpracovávat, pouze pokud je zpracování nezbytné ke splnění právní povinnosti, které podléhá správce1; a čl. 5 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001, podle něhož lze údaje zpracovávat, pouze pokud k tomu subjekt údajů jednoznačně udělil souhlas.

Na otázky které jsou ve formuláři označeny jako povinné, musíte odpovědět. Na jejich základě totiž bude poradce sítě Enterprise Europe Network moci odpovídajícím způsobem vyřídit váš požadavek.

Vaše údaje budou zpracovávat partneři sítě Enterprise Europe Network, kteří v rámci programu COSME podepsali grantovou dohodu s agenturou EASME.

Příjemci vašich údajů jsou příslušní zaměstnanci sítě Enterprise Europe Network, kterou jste vybrali, a tým Vaše Evropa-Podniky v rámci agentury EASME. Příslušné informace mohou být předány subjektům zmocněným k plnění kontrolních nebo inspekčních úkolů podle práva Unie (např. útvarům interního auditu nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)). K vašim údajům mohou mít přístup i třetí strany, například externí poskytovatelé služeb, s nimiž agentura EASMA podepsala smlouvu o poskytování služeb, pokud to bude kvůli některým z výše uvedených účelů zapotřebí.

Máte právo požádat o odstranění vašich údajů ihned po předložení vaší žádosti.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Žádosti o výše uvedené lze zaslat správci údajů na tuto e-mailovou adresu: EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu. V korespondenci uveďte stát a město, které jste zvolili v kontaktním formuláři.

Jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů zašlete vedoucímu oddělení COSME (který vykonává úlohu správce údajů) na tuto e-mailovou adresu:EASME-COSME-YEB@ec.europa.eu.

V případě potřeby máte právo kdykoli se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů prostřednictvím tohoto odkazu: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/cs/EDPS.
1 Upozorňujeme, že touto povinností je realizace Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) 2014 - 2020 (viz prováděcí rozhodnutí Komise 2013/771/EU ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro malé a střední podniky a o zrušení rozhodnutí 2004/20/ES a 2007/372/ES).