Достъп до финансиране по линия на ЕС

PDF
показани 43 запис(а)
A- A A+
Финансов посредник Регион на дейност Вид финансиране Размер на финансирането Сфери на инвестирането Допълнителна информация източници на финансиране

National Guarantee Fund (Българска банка за развитие)

Заем / гаранция по заема

< 1.500.000 €

Всички сектори / общо COSME, ЕФСИ

Bulgarian Development Bank

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо Заемите от Европейската инвестиционна банка могат да бъдат използвани за инвестиране във всякакви материални или нематериални активи. ЕИБ

Bulgarian Development Bank (Българска Банка за Развитие)

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо Loans from the European Investment Bank can be used to invest in any tangible or intangible assets ЕИБ, ЕФСИ

Българска Банка за Развитие

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо Заемите от Европейската инвестиционна банка могат да бъдат използвани за инвестиране във всякакви материални или нематериални активи. ЕИБ, ЕФСИ

Allianz Bank Bulgaria

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо Заемите от Европейската инвестиционна банка могат да бъдат използвани за инвестиране във всякакви материални или нематериални активи. Предоставените средства ще подкрепят фирми, предлагащи професионално обучение/стаж/програми за обучение на млади хора или сътрудничество с училища или университети с цел наемане на млади хора. ЕИБ

First Investment Bank (Fibank)

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо ЕС подпомага: инвестиционни кредити, заеми на оборотен
капитал, овърдрафти/револвиращи заеми. Кредити не се отпускат за следните
сектори: селско стопанство, рибарство и аквакултура, минно дело
Структурни фондове, Национални източници на финансиране

Raiffeisen Leasing

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо, лизинг Области на инвестиране: земеделие, производство, транспорт и логистика ЕИБ

Raiffeisen Leasing Bulgaria

Заем / гаранция по заема

< 150.000 €

Всички сектори / общо, лизинг COSME, ЕФСИ

ProCredit Bank (Bulgaria) AD - ПроКредит Банк (България) EАД

Заем / гаранция по заема

< 2.000.000 €

Всички сектори / общо Целеви групи: юридически лица, занимаващи се с
производство, търговия и услуги
Структурни фондове, Национални източници на финансиране

Raiffeisenbank

Заем / гаранция по заема

< 150.000 €

Всички сектори / общо COSME, ЕФСИ

ProCredit Bank (Bulgaria) AD

Заем / гаранция по заема

< 25.000.000 €

Всички сектори / общо, Фаза на разрастване (растеж) Цел на програмата; Закупувате промишлени сгради и офиси; Закупувате съоръжения и оборудване; Развивате научно-изследователска и развойна дейност; Изграждате или придобивате дистрибуторска мрежа; Регистрирате или закупувате патенти ЕИБ

Deutsche Leasing Bulgaria EAD

Заем / гаранция по заема

< 250.000 €

Всички сектори / общо, лизинг COSME, ЕФСИ

DSK Bank

Заем / гаранция по заема

< 2.000.000 €

Всички сектори / общо Кредитите по инициативата JEREMIE са с преференциални ценови условия Структурни фондове, Национални източници на финансиране

Societe Generale Expressbank - Сосиете Женерал Експресбанк АД

Заем / гаранция по заема

< 2.000.000 €

Всички сектори / общо Изключени услуги: производство, преработка и търговия
с тютюневи изделия и алкохолни напитки; първично производство на
селскостопански продукти; риболов и аквакултура; покупка на превозни средства
за предоставяне на спедиторски услуги; производство и продажба на въглища;
финансови операции.
Структурни фондове, Национални източници на финансиране

Unicredit Bulbank

Заем / гаранция по заема

< 500.000.000 €

ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Raiffeisenbank Bulgaria - Райфайзенбанк (България) ЕАД

Заем / гаранция по заема

< 1.875.000 €

Всички сектори / общо Mодернизация и разширяване на съществуващи мощности и инфраструктура/Технологично развитие, иновации и трансфер на технологии/Оборотни средствa / Други желани от Вас инвестиции
Структурни фондове, Национални източници на финансиране

Allianz Bank Bulgaria - Алианц Банк България АД

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо Структурни фондове, Национални източници на финансиране

ProCredit Bank (Bulgaria) AD

Заем / гаранция по заема

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Всички сектори / общо, Научни изследвания, развойна дейност и иновации InnovFin, ЕФСИ

UniCredit Bulbank AD - УниКредит Булбанк АД

Заем / гаранция по заема

< 1.875.000 €

Всички сектори / общо Изключени сектори: производство и преработка на селскостопански продукти, рибарство и аквакултура, покупка на недвижими имоти за препродажба или отдаване под наем, жилищно настаняване, въглища Структурни фондове, Национални източници на финансиране

UniCredit

Заем / гаранция по заема

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Научни изследвания, развойна дейност и иновации InnovFin, ЕФСИ, ЕИФ

United Bulgarian Bank (UBB) - Обединена Българска Банка АД

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо Инвестиционен кредит по ОП Мостови кредит по ОП Финансиране по програма с ДФ Земеделие Кредити по програма с Българска банка за развитие Кредити по програма с Национален гаранционен фонд Структурни фондове, Национални източници на финансиране

United Bulgarian Bank

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо Инициатива за малки и средни предприятия ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Deutsche Leasing

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо, лизинг Инициатива за малки и средни предприятия ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

EIB

Заем / гаранция по заема

> 7.500.000 €

< 300.000.000 €

Всички сектори / общо, Научни изследвания, развойна дейност и иновации Заеми и гаранции за иновативните предприятия, Финансиране на проекти за научноизследователска и развойна дейност ЕИБ, InnovFin

ЕИБ

Заем / гаранция по заема, Собствен / рисков капитал

> 5.000.000 €

< 15.000.000 €

Екологични технологии Сфери на инвестирането: природа, биологично разнообразие и адаптация към изменението на климата LIFE

ProCredit Bank (Bulgaria) AD - ПроКредит Банк (България) EАД

Заем / гаранция по заема

< 500.000 €

Всички сектори / общо Инициатива за малки и средни предприятия ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

United Bulgarian Bank AD

Заем / гаранция по заема

> 25.000 €

< 7.500.000 €

Научни изследвания, развойна дейност и иновации, Новосъздадени предприятия, Начална фаза InnovFin, ЕФСИ

Eurobank Bulgaria

Заем / гаранция по заема Всички сектори / общо Инициатива за малки и средни предприятия ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Rewilding Europe Capital

Заем / гаранция по заема Екологични технологии заеми и инвестиции във фондове в подкрепа на проекти, които насърчават запазването на природния капитал, включително адаптиране към изменението на климата ЕИБ, LIFE

Bulgarian Development Bank (Българска банка за развитие)

Заем / гаранция по заема

< 150.000 €

Всички сектори / общо COSME, ЕФСИ

DSK Bank - Банка ДСК EАД

Заем / гаранция по заема

> 25.001 €

< 7.500.000 €

Всички сектори / общо Инициатива за малки и средни предприятия ЕИБ, InnovFin, Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Eleven - Илевън България ООД

Собствен / рисков капитал

> 50.000 €

< 200.000 €

Новосъздадени предприятия, Начална фаза, Сектор на ИКТ Фонд Eleven е насочен към иновационни идеи. Предоставя до 50 000 евро за доказване на концепция за бизнес в рамките на ускорителна програма с продължителност 3 + 3 месеца и възможност за последваща начална инвестиция в размер до 150 000 евро. Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

3TS Capital Partners

Собствен / рисков капитал

> 300.000 €

< 10.000.000 €

Всички сектори / общо, Фаза на разрастване (растеж), Сектор на ИКТ Акцент: технологии и далекосъобщения, медии и
маркетингови услуги, услуги (бизнес, финансови и здравни услуги), околна среда
и енергетика
ЕИФ

Black Peak Capital

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Black Peak Capital

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Empower Capital

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо Focus: retail, light industry, transportation and logistics, food processing, technology, healthcare, and hospitality sectors
Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Darby Private Equity

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо Darby се занимава с инвестиции в сектори като транспорт, енергетика, далекосъобщения, управление на отпадъците и пречистване на води. ЕИФ

LAUNCHub Advisors

Собствен / рисков капитал

< 200.000 €

Новосъздадени предприятия, Начална фаза, Сектор на ИКТ LAUNCHub инвестира в стартиращи предприятия предимно от сектора на информационните и комуникационните технологии в България и региона. Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Neveq - Невек Капитал Партнърс

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо, Сектор на ИКТ Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

East Accession BV

Собствен / рисков капитал

> 5.000.000 €

< 15.000.000 €

Всички сектори / общо, Фаза на разрастване (растеж) Основен акцент върху услугите между предприятия,
експортно ориентирани предприятия и след 2-годишен първоначален период — върху
потребителски продукти и потребителски услуги.
ЕИФ

Neveq - Невек Капитал Партнърс

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо, Сектор на ИКТ Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Empower Capital

Собствен / рисков капитал Всички сектори / общо На фокус: секторите на търговията на дребно, леката промишленост, транспорта и логистиката, преработката на храни, технологиите, здравеопазването и хотелиерството Структурни фондове, Национални източници на финансиране, ЕИФ

Грантове, фондове и програми на ЕС (покани за отправяне на предложения)

Всички сектори / общо Директен достъп до всички открити покани за отправяне на предложения, публикувани от Комисията (сред тях съществуват много програми, насочени към МСП).