Ścieżka nawigacji


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast

Polska

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja 12/2012

Wspieranie przedsiębiorstw

Partnerstwo publiczno-prywatne

Krajowa Izba Gospodarcza i Organizacje Członkowskie KIG w całej Polsce wspierają konkurencyjność biznesu, oferując pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

Do usług oferowanych firmom przez Krajową Izbę Gospodarczą i jej izby regionalne należą:

Usługi finansowe: izby regionalne służą informacją w zakresie finansowania działalności biznesowej i oferują porady i szkolenia w tej dziedzinie. Krajowa Izba Gospodarcza oferuje m. in. takie usługi, jak: przygotowywanie planów biznesowych, informacje na temat pozyskiwania kredytów dla firm w regionie oraz pomoc dotycząca unijnych funduszy strukturalnych.

Wdrażanie innowacji: w ramach sieci KIGNET INNOWACJE izby gospodarcze oferują porady dotyczące innowacyjnych przedsięwzięć i specjalistycznych produktów.

Kojarzenie partnerów biznesowych: Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej pomaga firmom zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami. Biuro odpowiada na pytania przedsiębiorców i pomaga im znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych.

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) stanowi wyodrębniony administracyjnie obszar Polski gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to pomoc regionalna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Jej wielkość uzależniona jest od maksymalnej intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej, która wynosi:

 • 30% kosztów kwalifikowanych - dla inwestycji realizowanych w Warszawie,
 • 40% - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,
 • 50% - dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Dla małych przedsiębiorców pomoc może być podwyższona o 20 punktów procentowych, a dla średnich - o 10, przy czym nie dotyczy to przedsiębiorców z sektora transportowego.

Podstawą do korzystania z pomocy jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, udzielane - w imieniu Ministra Gospodarki - przez spółki zarządzające strefami w drodze przetargu lub rokowań. Zezwolenie określa przedmiot działalności prowadzonej w strefie, warunki dotyczące m.in. zatrudnienia, inwestycji, terminu zakończenia inwestycji oraz maksymalną wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W Polsce funkcjonuje 14 stref. Ich obszar jest znacznie rozproszony. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są we wszystkich województwach.

Biuro Innowacyjnej Gospodarki KIG stworzyło portal inwestorzy.biz który m.in. umożliwia przedsiębiorcom:

 • aktywne poszukiwanie inwestora poprzez zamieszczanie propozycji biznesowych;
 • znajdowanie interesujących ogłoszeń inwestycyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów w ramach grup biznesowych;
 • inicjowanie współpracy i wyszukiwanie przedsięwzięć w które warto zainwestować.

Dodatkowo Biuro Innowacyjnej Gospodarki KIG stworzyło szereg narzędzi dla przedsiębiorców w postaci oprogramowania dostępnego on-line poprzez portal innowacje.biz. Narzędzia te usprawniają działanie przedsiębiorstw co pozwala na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności.

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach Pojedynczego Punktu Kontaktowego udziela informacji na temat spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, zawieszaniem oraz zamykaniem działalności gospodarczej.

Wsparcie bezpośrednie w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”

Celem wsparcia jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy.

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsiębiorcy:

1) planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

a) sektor motoryzacyjny - w szczególności produkcja: pojazdów samochodowych nadwozi, przyczep i naczep, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,

b) sektor elektroniczny - w szczególności produkcja: komputerów, sprzętu oraz aparatury radiowej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej, układów i podzespołów (w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego, AGD i wojskowego),

c) sektor lotniczy - w szczególności produkcja: statków powietrznych, części i akcesoriów do statków powietrznych i ich silników, działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji oraz remontów statków powietrznych i silników lotniczych,

d) sektor biotechnologii - w szczególności produkcja: w zakresie biotechnologii białej mającej zastosowanie w procesach przemysłowych i czerwonej związanej z medycyną i ochroną zdrowia (np. tworzenie nowych produktów leczniczych),

e) sektor nowoczesnych usług, pod warunkiem, że co najmniej 60% procesów wykonywanych przez firmę stanowią usługi określone w ad. 1 do tabeli 9,

f) sektor badawczo-rozwojowy.

2) planujący nowe inwestycje produkcyjne w innych niż ww. sektorach o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1 mld zł i tworzące co najmniej  500 nowych miejsc pracy, dalej zwane „znaczące inwestycje” lub „projekty znaczące”.

Nie udziela się wsparcia inwestycjom w sektorach, o których mowa w pkt 1 lit. a - d powyżej, realizowanych w powiatach o stopie bezrobocia wynoszącej poniżej 75% średniej krajowej.

Projekty inwestycyjne ocenia się w oparciu o dane ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące stopy bezrobocia w powiecie na dzień ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przedsiębiorca złożył do PAIiIZ S.A. formularz „Informacja o projekcie” oraz oświadczenie o niezbędności pomocy publicznej dla projektu.

W ramach Programu udzielane będzie wsparcie inwestycji początkowej z dwóch tytułów:

 • kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy;
 • kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Okres wsparcia nie może być dłuższy niż 5 lat.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy

Do ubiegania się o wsparcie uprawnia:

1) realizacja nowej inwestycji produkcyjnej w sektorach priorytetowych, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy o minimalnych całkowitych kosztach kwalifikowanych inwestycji 40 mln zł,

2) realizacja znaczącej nowej inwestycji, tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy o minimalnych kosztach kwalifikowanych inwestycji 1 mld zł,

3) realizacja nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzącej co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł,

4) realizacja nowej inwestycji w dziedzinie działalności badawczo - rozwojowej, tworzącej co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem o minimalnych całkowitych kosztach inwestycji 3 mln zł. W przypadku inwestycji w działalność badawczo - rozwojową wsparcie będzie udzielane wyłącznie na tworzenie miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Do ubiegania się o wsparcie uprawnia:

a) realizacja nowej inwestycji w sektorach priorytetowych o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 160 mln zł i tworzącej co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

b) realizacja znaczącej nowej inwestycji produkcyjnej o kosztach nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą wynoszących co najmniej 1 mld złi tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Organ udzielający wsparcia: Minister Gospodarki.

Organizacje państwowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje unijne i państwowe finansowanie pomagające MŚP zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność.

Agencja organizuje kampanie informacyjne dotyczące zasad składania wniosków o finansowanie przedsięwzięć biznesowych, a także własne imprezy promocyjne i targi. Prowadzi ona także bazę danych zawierającą przydatne adresy stron internetowych.PARP jest również inicjatorem utworzenia Krajowego Systemu Usług.

Krajowy System Usług (KSU) to system grup usługodawców, organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług biznesowych dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Ponad 200 ośrodków KSU oferuje szeroki zakres pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju oraz pomaga w skutecznym wykorzystaniu funduszy unijnych. KSU pomaga też osobom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Ośrodki KSU oferują usługi systemowe, tzn. wymagające wsparcia państwa. Są to usługi: informacyjne oraz doradcze (w ramach Punktów Konsultacyjnych KSU), doradcze proinnowacyjne (w ramach Krajowej Sieci Innowacji KSU) oraz finansowe udzielanie pożyczek i udzielanie poręczeń (w ramach współpracujących w KSU funduszy pożyczkowych i poręczeniowych).

Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:

1. usługę informacyjną, dzięki której klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:

 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc. Konsultanci KSU pomogą także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta. Usługa informacyjna jest bezpłatna.

2. usługę doradczą, dedykowaną poszczególnym grupom klientów PK KSU:

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla przyszłych przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej kończy się złożeniem przez klienta wniosku o wpis do CEIDG. Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu. W szczególności:

 • skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej;
 • pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji;

Usługa doradcza asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest dofinansowana do 90%, koszt dla klienta wynosi ok. 160 zł                                      

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:

 • formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy;
 • marketing przedsiębiorstwa;
 • organizacja firmy;
 • źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom.

Usługa doradcza asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dofinansowana do 90%, koszt dla klienta wynosi ok. 240 zł.                                   

Z ośrodkiem KSU można skontaktować się:
bezpośrednio w PK KSU:

 • telefonicznie;
 • mailowo;
 • przez stronę www instytucji prowadzącej ośrodek;

Istnieje również możliwość umówienia się z konsultantem KSU bezpośrednio w siedzibie firmy.

Konsultanci z każdego z ośrodków KSU prowadzą również dyżury w min. 2 miejscowościach, co z pewnością ułatwi kontakt i skorzystanie z usług Krajowego Systemu Usług.

Więcej o Punktach Konsultacyjnych KSU

Kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających w ramach KSU świadczy na atrakcyjnych warunkach usługi finansowe dla przedsiębiorców. Ich celem jest m.in. ułatwianie przedsiębiorcom pozyskania środków, niezbędnych do rozwoju firmy bądź jej założenia.

W zależności od potrzeb firm z sektora MSP, oferta KSU ulega zmianie, modyfikowane są dotychczasowe zakresy usług, projektowane i testowane są nowe. Przykładem są tu testowane pilotażowo usługi doradcze z zakresu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu ochrony środowiska oraz wdrażane obecnie usługi doradcze w zakresie finansowania zwrotnego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera KSU organizacyjnie, rozwija i monitoruje jakość usług oferowanych przez ośrodki i konsultantów KSU, m.in. opracowując standardy usług, przeprowadzając regularne audyty, szkolenia konsultantów, informacje i porady, a także prowadząc badania dostosowujące.

KSU działa na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Inne organizacje

Portal innowacji (PI) zawiera bazę informacji ośrodków transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych.

Dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie przy otwieraniu i prowadzeniu firmy.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów EuropyEnglish, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)