Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Στήριξη επιχειρήσεων

Επικαιροποίηση 03/2011

Ο Επενδυτικός Νόμος αποτελεί την κύρια νομοθεσία στον τομέα υποστήριξης των επιχειρήσεων, χορηγόντας ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους και δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Βοήθεια προς τις επιχειρήσεις

Ιδιωτικοί οργανισμοί

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) εκπροσωπεί συλλογικά τις επιχειρήσεις - μέλη του στις σχέσεις τους με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους καθώς και με το Κράτος.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας   (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ).

Η E θνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική οργάνωση που συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (EΣΥΝΕ) είναι παρατηρητής του YES for Europe(Young Entrepreneurs for Europe - Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών)

Το ελληνικό παράρτημα της JADE, μιας ευρωπαϊκής οργάνωσης νεανικής επιχειρηματικότητας, παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη για την σύσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ιδιωτικοί-δημόσιοι οργανισμοί

Όσον αφορά τα ελληνικά επιμελητήρια, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα οικονομίας και γενικότερης ανάπτυξης, εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και παρέχει υπηρεσίες προς αυτά.

Σε διμερές επίπεδο, τα παρακάτω ξένα Επιμελητήρια λειτουργούν στην Ελλάδα:

Τέλος, το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που καλύπτει όλη την ελληνική περιφέρεια.

Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών αποτελούμενη από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δημόσιοι οργανισμοί

Υπάρχουν διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί με αντικείμενο τη βοήθεια προς τους επιχειρηματίες.

Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) συντονίζουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης.

Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

 • τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση επιχείρησης και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας·
 • τους φορείς δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με την έκδοση αδειών και τις διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης·
 • επενδύσεις και πληροφορίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη·
 • ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται τόσο μέσω των προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ και των κοινοτικών πρωτοβουλιών όσο και του ισχύοντος εθνικού πλαισίου κινήτρων ενισχύσεων (π.χ. αναπτυξιακός νόμος κ.λπ.).

Τα ΚΥΕ δημιουργήθηκαν σε κάθε νομό της χώρας και στεγάζονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Συνεργάζονται και υποστηρίζουν το έργο της, ως «υπηρεσία μίας στάσης» (one stop shop), για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) δημιουργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ώστε να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα παρέχοντας αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Διαθέτουν μητρώα συμβούλων για φορολογικά και άλλα θέματα, ενώ παράλληλα θέτουν στη διάθεση των επιχειρηματιών εργαλεία όπως επιχειρηματικούς οδηγούς και οργανώνουν ημερίδες και εργαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ζητηθεί βοήθεια από τα ΚΕΤΑ σχετικά με:

 • τον επιχειρηματικό σχεδιασμό·
 • την οργάνωση του μάρκετινγκ·
 • τη διαμεσολάβηση και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων·
 • τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και με αντίστοιχες επιχειρήσεις της ΕΕ και τρίτων χωρών· και
 • τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού όπως νέοι, γυναίκες και άνεργοι).

Κατάλογος των ΚΕΤΑ ανα την επικράτεια είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο ιστότοπο:

Τα Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτομίας (Business and Innovation Centres - BIC) παρέχουν υποστήριξη σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσω της καινοτομίας. Στις υπηρεσίες τους περιλαμβάνονται οι μελέτες βιωσιμότητας, η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, η τεχνική βοήθεια σε διάφορα θέματα κ.ά.

Επίσης στο BIC Αττικής λειτουργεί θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στους ιστότοπους των ακόλουθων Υπουργείων:

Βασικός σκοπός και καθήκον της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή είναι:

 • Να εισηγείται την χάραξη και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή και
 • Να μεριμνά για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του καταναλωτή και να φροντίζει για τα συμφέροντα των καταναλωτών εν γένει

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω ιστότοπο:

O Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε., είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και έχει ως αποστολή την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο γενικότερα.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει ζωτική σημασία για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)