Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Στήριξη επιχειρήσεων

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Βοήθεια προς τις επιχειρήσεις

Οργανισμοί δημοσίου-ιδιωτικού τομέα

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΚΕΒΕ) προσφέρει στις κυπριακές επιχειρήσεις μια πληθώρα υπηρεσιών και διευκολύνσεων: π.χ. ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπορικές αποστολές σε άλλες χώρες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΕ.

Επίσης, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις, την πιστοποίηση προέλευσης και τα δελτία ΑΤΑ, παρέχει διαιτησία σε επιχειρηματικές διενέξεις, εκπροσωπείται σε διάφορες κυβερνητικές επιτροπές και δημοσιεύει ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο κι έναν επιχειρηματικό οδηγό.

Δημόσιοι οργανισμοί

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ασχολείται με δραστηριότητες και θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον εμποροβιομηχανικό κόσμο και έχει υποχρέωση και καθήκον να ενημερώνει έγκαιρα και σωστά κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Το Υπουργείο ΕB&T από την εισαγωγή οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή σχεδίων και προγραμμάτων που επηρεάζουν τον εμποροβιομηχανικό κόσμο ζητά τις α πόψεις των οργανώσεών του. Στη συνέχεια και μετά τη λήψη των τελικών αποφάσεων στα διάφορα θέματα που αφορούν το Υπουργείο:

 • Ενημερώνει άμεσα τις οργανώσεις των επιχειρηματιών γραπτώς.
 • Εκδίδει σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και μεταδίδονται στον τύπο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιστοίχως.
 • Ετοιμάζει σχετικά ενημερωτικά έντυπα.
 • Παρουσιάζει και αναλύει την πολιτική της κυβέρνησης σε διάφορες συγκεντρώσεις επιχειρηματιών, που οργανώνονται από τις οργανώσεις τους, καθώς και από άλλους φορείς και ιδρύματα.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην προσπάθεία του να βοηθήσει και να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ) αποτελεί μη-κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με μόνο μέλος την Κυβέρνηση της Κύπρου, και στοχεύει στην αποτελεσματική προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο καθώς επίσης και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στους στοχοθετημένους τομείς.

Ο Οργανισμός παρέχει επαγγελματική βοήθεια σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και άτομα που επιθυμούν να διερευνήσουν τις προοπτικές επένδυσης στην Κύπρο, καθώς επίσης και υπηρεσίες μετά επένδυσης στις επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων που ήδη εδρεύουν στην Κύπρο.

Η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης (one-stop shop) αποτελεί ένα σύγχρονο θεσμό, ο οποίος στόχο έχει να επιταχύνει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση κυπριακών εταιρειών. Η Υπηρεσία εξυπηρετεί τόσο ξένους όσο και Κύπριους επενδυτές.

Η Υπηρεσία παρέχει έξι διαφορετικές υπηρεσίες, περιορίζοντας έτσι την γραφειοκρατία και μειώνοντας το χρόνο σύστασης των εταιρειών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

 • Καθοδήγηση /εξυπηρέτηση των Κυπρίων και ξένων επενδυτών.
 • Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο.
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος.
 • Αίτηση για έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας στη Κύπρο.

Έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά, στο διάστημα μίας εβδομάδας, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση μίας επιχείρησης, ιδίως μικρής ή μεσαίας.

Επίσης το Υπουργείο αναλαμβάνει μέσα στο πλαίσίο της προώθησης των επενδύσεων, την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης για επιχειρήσεις, οι επενδυτικές προτάσεις των οποίων πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου που αναφέρεται στην Κυβέρνηση μέσω του αρμόδιου Υπουργού που, με βάση τον νόμο, είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή χαρακτήρα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, των Εργοδοτών και των Συντεχνιών.

Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, για την ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής του κράτους.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι:

 • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, με τη συνεχή και δια βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
 • Bελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του.

Για την επίτευξη των κυρίαρχων στρατηγικών επιδιώξεων προωθούνται στρατηγικές στοχεύσεις σε συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας:

 • Κατάρτιση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Επικεντρωμένες δράσεις Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων και Ένταξης / Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας επίλεκτων ομάδων – στόχων ανθρώπινου δυναμικού.
 • Στήριξη Επιχειρήσεων για Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού τους: Πολλαπλές μορφές υποστηρικτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις, για αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο και βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
 • Υποδομές και Συστήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Προώθηση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με Ενίσχυση των Υποδομών Κατάρτισης και την Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων.

Ειδικές στοχεύσεις καθορίζονται και για συγκεκριμένα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ΑνΑΔ, δύο εκ των οποίων αφορούν ΜΜΕ:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1–4 άτομα

Το Έργο προσφέρει τη δυνατότητα στην κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να προσδιορίζει και να επιλέγει τους κατάλληλους στόχους και δράσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της.

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5 - 249 άτομα

Το Έργο προσφέρει τη δυνατότητα στην κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να αποκτήσει ουσιαστική αντίληψη της υφιστάμενης θέσης της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να αποκτήσει ένα πρακτικό εργαλείο για βελτίωση της παραγωγικότητας και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει ζωτική σημασία για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)