Ścieżka nawigacji


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast

Polska

Źródła finansowania

Ostatnia aktualizacja 12/2013

Dostęp do funduszy UE

Informacje zawarte na tej stronie mają za zadanie ułatwić Państwu ubieganie się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. Aby dowiedzieć się jak uzyskać dostęp do unijnych funduszy proszę wybrać kraj, następnie otworzy się lista banków i funduszy kapitałowych udzielających pomoc finansową wspieraną przez UE:

Dostęp do funduszy UE

Krajowe źródła finansowania

Fundusze Europejskie

1. Kompleksowe informacje o Funduszach Europejskich w Polsce, w tym wyszukiwarka dotacji:

2. Zapytaj o możliwości finansowania projektów - kontakt do punktów informacyjnych:

3. Informacje o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich umieszczone są w serwisie Mapa Dotacji UE: 

4. Przewodnik po pozadotacyjnych źródłach finansowania przedsiębiorstw:

5. Przewodnik po źródłach finansowania przedsiębiorstw:

Uwaga: przewodnik przedstawia większość źródeł dotacyjnych wg stanu na koniec 2009 r. Od tego czasu większość dotacji już została rozdysponowana.

Serwisy internetowe poświęcone poszczególnym programom w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013:

Finanse publiczne

Wsparcie pośrednie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pełni ważna rolę we wdrażaniu programów operacyjnych oraz zapewnianiu wsparcia innowacyjnym przedsiębiorstwom w postaci pożyczek i poręczeń:

Fundusze pożyczkowe

Fundusze pożyczkowe są to podmioty, które zajmują się udzielaniem pożyczek. Oferują pożyczki na sfinansowanie inwestycji, działalność handlową, pożyczki łączone inwestycyjno-obrotowe oraz wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej w regionie, w obrębie którego działa fundusz.

Fundusze wspierane przez PARP są organizacjami nie działającymi dla zysku lub wypracowany zysk przeznaczają na cele statutowe związane z rozwojem przedsiębiorczości, które są zgodne z celami statutowymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pożyczki przyznawane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mogą uzyskać tradycyjnego finansowania bankowego lub mają do niego ograniczony dostęp. Poprzez swoją działalność Fundusze pożyczkowe wspierają rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.

Fundusze posiadają wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług pożyczkowych. Działają na podstawie regulaminu działalności pożyczkowej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.

O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który:

 • spełnia kryteria definicji małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa,
 • nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Pożyczki z funduszy pożyczkowych mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie, prowadzenie i rozwój działalności, w tym na:

 • finansowanie inwestycji,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup maszyn lub urządzeń,
 • rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych lub usługowych,
 • zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
 • finansowanie badań, ekspertyz, licencji itp.

Zasady udzielania pożyczek:

 • udzielane pożyczki są korzystnie oprocentowane,
 • pobierana jest prowizja w wysokości do 3% kwoty przyznanej pożyczki,
 • maksymalna wysokość pożyczki wacha się od 120 tysięcy PLN do 500 tysięcy PLN w zależności od funduszu,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi od 36 do 60 miesięcy w zależności od funduszu, z możliwością ubiegania się o karencję w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
 • wymagany jest udział własny pożyczkobiorcy w finansowanej z pożyczki inwestycji,
 • spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci  weksla in blanco oraz w niektórych przypadkach dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone,
 • pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,
 • pożyczki nie są udzielane przedsiębiorstwom będącym w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Zaletą korzystania z usług Funduszy Pożyczkowych jest indywidualne podejście do wnioskującego oraz możliwość uzyskania finansowania w początkowym okresie rozwoju firmy.

Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe to podmioty, które prowadzą działalność polegającą  na udzielaniu poręczeń kredytowych. Fundusze poręczeniowe wspierane przez PARP są organizacjami nie działającymi dla zysku lub wypracowany zysk przeznaczają na cele statutowe związane z rozwojem przedsiębiorczości.

O poręczenie funduszu mogą starać się MSP, które ubiegają się o kredyt, pożyczkę lub startują w przetargu (wadium przetargowe) lecz nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty powstającego zobowiązania. Poręczenia udzielane są również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Działalność  FPK tym samym wspiera rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.

Fundusze posiadają wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usługi finansowej udzielania poręczeń. Działają na podstawie regulaminu działalności poręczycielskiej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.O poręczenie może starać się przedsiębiorca, który:

 • spełnia kryteria definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji udzielającej finansowania zwrotnego, z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę o współpracy,
 • posiada zdolność kredytową.

Zasady udzielania poręczeń:

 • poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania, trwa do momentu spłaty zobowiązania,
 • pobierane są opłaty i prowizje w wysokości do 3,5% poręczanego zobowiązania. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu / pożyczki,
 • wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych),
 • zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe,
 • poręczenia są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania,
 • poręczenia nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Fundusze kapitału zalążkowego

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą również ubiegać się o fundusze kapitału zalążkowego, których powstawanie wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Fundusze kapitału zalążkowego to fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital) inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który pozwoli finansowanej spółce osiągnąć trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

Fundusze kapitału zalążkowego są właściwym źródłem kapitału dla młodej lub dopiero zakładanej spółki, która nie jest w stanie pozyskać kredytu bankowego ze względu na brak zabezpieczeń lub brak historii kredytowej. Jednocześnie pozyskanie środków z rynku giełdowego nie jest możliwe ze względu na relatywnie niewielką kwotę potrzebnego kapitału.

Kapitał oferowany przez fundusze kapitału zalążkowego to kapitał długoterminowy (zazwyczaj 3 do 7 lat), z którego korzystanie nie jest obciążone bieżącą spłatą odsetek, co daje możliwość utrzymania płynności finansowej młodym, szybko rozwijającym się, ale kapitałochłonnym spółkom (szczególnie tym działającym w obszarach nowych technologii).

Fundusze mogą dokonywać inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju prowadzonej działalności, czyli takich, którzy opracowują nowy produkt lub usługę albo sprzedają ten produkt lub usługę w niewielkiej skali nieprzynoszącej jeszcze zysków. Fundusze dokonują inwestycji głównie poprzez objęcie udziałów lub akcji finansowanej spółki. Maksymalna wielkość inwestycji w złotych wynosi równowartość 1 milion EUR.

Wsparcie bezpośrednie

Innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o udzielenie pożyczki inwestycyjnej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o maksymalnej wartości 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani nieprzekraczającej kwoty 2 milionów zł.

W ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działa także punkt informacyjny, który udostępnia przedsiębiorcom informacje na temat różnych opcji dostępnego kredytowania oraz tego, w jaki sposób ubiegać się o dotacje.

Dostęp do funduszy UE

Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości składa się zarówno z finansowania ze środków krajowych, jak kapitału z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Wnioski o finansowanie podlegają formalnej ocenie.

W okresie programowania 2007-2013 Polska uzyska 67,3 mld EUR z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz finansowania następujących programów operacyjnych:

 • Infrastruktura i Środowisko;
 • Rozwój Obszarów Wiejskich;
 • Zasoby Ludzkie;
 • Innowacyjna Gospodarka;
 • Europejska Współpraca Terytorialna;
 • Rozwój Polski Wschodniej;
 • Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich;
 • regionalne programy operacyjne.

Głównym celem funduszy strukturalnych w Polsce jest przyczynianie się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Ma to zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, gospodarczej oraz terytorialnej.

Inwestorzy prywatni

Biuro Innowacyjnej Gospodarki KIG stworzyło portal inwestorzy.biz który m.in. umożliwia przedsiębiorcom:

 • aktywne poszukiwanie inwestora poprzez zamieszczanie propozycji biznesowych;
 • znajdowanie interesujących ogłoszeń inwestycyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów w ramach grup biznesowych;
 • inicjowanie współpracy i wspieranie przedsięwzięć w które warto zainwestować.

Organizacje wspierające przedsiębiorców mogą doradzić firmom, jak znaleźć finansowanie.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów EuropyEnglish, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)