Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Otvorenie pobočky

Aktualizované 04/2010

Zákonné požiadavky

Obchodný zákonník   upravuje postavenie podnikateľov, zmluvné obchodné vzťahy a isté ďalšie vzťahy týkajúce sa zriadenia odštepného závodu na Slovensku.

Zriadenie odštepného závodu sa zapisuje do obchodného registra ako organizačná zložka podniku.

Typy vedľajších prevádzok

Odštepný závod   alebo iná organizačná jednotka sa považuje za organizačnú zložku právnickej osoby a ako odštepný závod je zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.

Iná organizačná zložka - ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra.

Prevádzkareň - je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Väčšina investorov uprednostňuje založenie dcérskej spoločnosti pred organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby.

Bez právnej subjektivity

Pre odštepný závod sú charakteristické tieto znaky:

 •  odštepný závod nemá právnu subjektivitu,
 •  vzhľadom na zápis do obchodného registra môže túto formu organizačnej zložky zriadiť len protokolovaný podnikateľ (podnikateľ zapísaný do obchodného registra),
 •  pri prevádzkovaní činnosti v rámci odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s vyznačením, že ide o odštepný závod.

Podnikom bez právnej subjektivity je aj združenie, ktoré vzniklo spojením právne a ekonomicky samostatných podnikov tak, aby sa zachovala právna samostatnosť a autonómia jednotlivých združených podnikov.

 •  môže ho založiť neobmedzený počet právnických alebo fyzických osôb
 •  účastníci podnikajú na základe zmluvy o združení
 •  účastníci sú právnymi subjektami
 •  najčastejší predmet podnikania - projektové organizácie, programátori, ekonomickí poradcovia

Konzorcium - dočasné spoločenstvo vznikajúce pri realizácii určitého účelu, zvyčajne rozsiahleho projektu prevyšujúceho svojimi nárokmi možnosti a mieru únosného podnik. Konzorcium ako celok nemá právnu subjektivitu.

Právne nezávislé

Joint venture - spoločenstvo medzi zahraničným a miestnym partnerom v krajine sídla podniku. Predstavuje dlhodobo kapitálovo zdôvodnenú a zmluvne určenú spoluprácu medzi podnikmi z rôznych krajín.

Pojem dcérsky podnik, resp. dcérska spoločnosť nie je definovaný v žiadnom právnom predpise. Za dcérsku spoločnosť (filiálku) sa považuje spoločnosť, ktorej väčšia časť spoločného kapitálu je v rukách inej spoločnosti, ktorá sa nazýva materská spoločnosť.

Mnohé podmienky a postupy zriadenia vedľajšej prevádzky sú rovnaké ako pri založení spoločnosti.

Administratívne postupy

Jednotné kontaktné miesta na Slovensku

Smernica o službách je európsky právny predpis, ktorého cieľom je uľahčiť prevádzku podnikov, ktoré si želajú poskytovať služby v Európskej únii, či už vo svojej vlasti alebo za jej hranicami. V smernici sa vymedzujú pravidlá platné pre podnikateľov, ktorí si želajú zriadiť podnik alebo dočasne poskytovať služby v priestore EÚ/EHP (27 členských štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Členským štátom ukladá povinnosť odstrániť zbytočnú byrokraciu, zjednodušiť formality vzťahujúce sa podniky a zefektívniť verejnú správu.

V rámci vykonávania smernice každý členský štát musel vytvoriť jednotné kontaktné miesta v podobe portálov elektronickej verejnej správy, ktoré pomáhajú podnikom elektronicky vybaviť administratívne formality. Jednotné kontaktné miesta poskytujú kompletné informácie o všetkých administratívnych formalitách súvisiacich so založením alebo rozšírením podnikov zaoberajúcich sa službami v danej krajine. Ide napríklad o tieto témy:

– Aké oprávnenia, oznámenia alebo povolenia potrebujem získať pri zakladaní podniku (doma alebo v zahraničí)?
– Ako postupovať, ak chcem dočasne poskytovať svoje služby v zahraničí?
– Ako postupovať pri podávaní žiadosti o oprávnenie? Ktorý úrad je zodpovedným úradom?
– Sú oprávnenia spoplatnené? Aké lehoty sa uplatňujú?
– Ktoré akty a vyhlášky sa uplatňujú na môj sektor?
– Ako postupovať napr. pri zakladaní reštaurácie alebo obchodu? Alebo ak chcem pracovať ako usporiadateľ zájazdov v inom štáte bez zriadenia spoločnosti?
– Na koho sa obrátiť, ak potrebujem individuálne poradenstvo a ďalšie informácie?

Vďaka jednotným kontaktným miestam už nebudete musieť vybavovať formality od úradu k úradu!!! Jednotné kontaktné miesta vám umožňujú nájsť všetky podstatné informácie a odoslať elektronické žiadosti príslušnému úradu z jediného kontaktného miesta. Všetky administratívne formality môžete vybaviť elektronicky prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Stačí, ak sa obrátite na jednotné kontaktné miesta v krajine, v ktorej si prajete podnikať.

Všetky jednotné kontaktné miesta sú súčasťou európskej siete EUGO. Z centrálnej internetovej stránky môžete jednoducho kontaktovať všetky jednotné kontaktné miesta v Európe. Samozrejme, služby jednotných kontaktných miest nie sú povinné. Ak si to želáte, môžete sa obrátiť aj priamo na jednotlivé príslušné úrady.

Predbežné postupy

Fyzická osoba alebo právnická osoba ohlasuje živnosť alebo podáva žiadosť:

Registrový súd skúma návrh pred zápisom do obchodného registra najmä z formálno-právneho hľadiska

Registrový súd preverí či:

 • návrh na zápis podala oprávnená osoba,
 • je návrh na zápis úplný,
 • sú predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
 • sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným predpisom,
 • údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
 • bol zaplatený súdny poplatok podľa príloh zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky alebo podniku je splnomocnený za podnikateľa robiť vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra.

Registrácia

Pobočku je potrebné zaregistrovať na príslušnom registrovanom súde a tu predložiť aj listiny. To závisí od miesta, kde sa nachádza pobočka alebo materská spoločnosť.

Odštepný závod je organizačná zložka právnickej osoby. Musí byť zaregistrovaný v obchodnom registri ako odštepný závod. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno právnickej osoby, ak sa uvedie, že ide o odštepný závod.

Do obchodného registra sa pre zahraničné právnické osoby a ich organizačné zložky, ktoré majú sídlo v EÚ, zapisujú nasledujúce údaje:

 • označenie podniku alebo organizačnej zložky, ak je odlišné od obchodného mena,
 • sídlo spoločnosti alebo organizačnej zložky,
 • identifikačné číslo (IČO) spoločnosti alebo organizačnej zložky,             
 • predmet podnikania,             
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,             
 • dátum zrušenia,             
 • obchodné meno, sídlo a právna forma, register alebo iná evidencia, v ktorej je zahraničný subjekt zaregistrovaný, spolu s registračným číslom,              
 • vstup do likvidácie a skončenie likvidácie,             
 • vymenovanie likvidátora alebo likvidátorov s uvedením ich mena, priezviska, bydliska, dátumu narodenia a rodného čísla, ak im bolo pridelené, a ich oprávnení,
 • vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej osoby, a ukončenie týchto konaní,
 • dátum zrušenia zahraničnej osoby.    

Ak má spoločnosť alebo organizačná zložka sídlo mimo EÚ, v dodatku k uvedeným údajom sa musia poskytnúť aj nasledujúce informácie:

 • právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie,
 • táto evidencia a číslo zápisu,
 • predmet podnikania,
 • najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene.

Návrh na zápis do obchodného registra možno podať elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak registrový súd naň neprihliada.

Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo časť podniku platiteľa tvoriacu samostatnú organizačnú zložku podľa všeobecného predpisu, platí aj registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty, a to do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.

Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa sídla alebo trvalého pobytu osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.

Mnohé podmienky a postupy zriadenia vedľajšej prevádzky sú rovnaké ako pri založení spoločnosti.

Pravidelné povinnosti

Ak podnik musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, je povinný vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou musí byť overený audítorom, s výnimkou výročnej správy podľa osobitného predpisu.

Výročná správa obsahuje podľa § 20 zákona o účtovníctve účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a údaj o :

 •  vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená,
 •  udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
 •  predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky,
 •  nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja,
 •  nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
 •  návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
 •  údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov,
 •  údaj o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)