Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Verslo partneriai

Atnaujinta 10/2010

Teisiniai reikalavimai

Bendradarbiavimo tipai

Verslo partnerių radimas Europos Sąjungoje gali būti suprantamas keliais aspektais:

 • Užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens Lietuvos juridinio asmens akcijų įsigijimas.

Užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo gali įsigyti dalį ar visas bendrovės akcijų.

Pagal akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalį, kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 • Registre kaupiami akcininkų sąrašai.

Registruojant akcininko duomenis Registre, atitinkamai pateikiamos šios prašymų formos:

 • Juridinių asmenų reorganizavimas peržengiant vienos valstybės ribas.

Pagal civilinio kodekso 2.97 straipsnį, galimi juridinių asmenų reorganizavimo jungimo būdu:

 • Prijungimas - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.
 • Sujungimas - tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Reorganizuotas juridinis asmuo iš Registro išregistruojamas Nuostatų nustatyta tvarka.

 • Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės steigimas.

Pagal Europos bendrovių įstatymą ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 "Dėl Europos bendrovės (SE) statuto" 2 straipsnį:

 • akcinės bendrovės, nurodytos I priede, įsteigtos vadovaujantis valstybės narės teise ir kurių registruotos buveinės bei nuolatinių valdymo organų buvimo vieta yra Bendrijoje,gali steigti SE susijungdamos   su kitomis bendrovėmis, jei bent dvi susijungiančios bendrovės veikia vadovaudamosi skirtingų valstybių narių teise;
 • akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, nurodytos II priede, įsteigtos vadovaujantis valstybės narės teisė, ir kurių registruotos buveinės bei nuolatinių valdymo organų buvimo vieta yra Bendrijoje,gali siekti holdingo SE įsteigimo, jei kiekviena bent dviejų tokių bendrovių:
 • veikia pagal skirtingos valstybės narės teisę, arba,
 • ne mažiau kaip dvejus metus, veikia jos dukterinė bendrovė, kuriai taikoma kitos valstybės narės teisė, arba kitoje valstybėje narėje veikia jos filialas.

Pagal Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymą ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 "Dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto" 2 straipsnį:

Europos kooperatines bendroves   (SCE) gali įsteigti:

ne mažiau kaip penki fiziniai asmenys, gyvenantys ne mažiau kaip dvejose valstybėse narėse,

 • ne mažiau kaip penki fiziniai asmenys ir bendrovės bei firmos, kaip apibrėžta Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje, ir kiti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, veikiantys pagal viešąją arba privatinę teisę ir įsteigti pagal valstybės narės teisę, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra bent dvejose skirtingose valstybėse narėse arba kurie veikia bent pagal dviejų skirtingų valstybių narių teisę,
 • bendrovės ir firmos, kaip apibrėžta Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje, ir kiti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, veikiantys pagal viešąją arba privatinę teisę ir įsteigti pagal valstybės narės teisę, kurie veikia bent pagal dviejų skirtingų valstybių narių teisę,
 • pagal valstybės narės įstatymus susijungę kooperatyvai, kurių registruota buveinė ir nuolatinio valdymo organo buvimo vieta yra Bendrijoje, jei ne mažiau kaip dviejų iš jų veiklą reglamentuoja skirtingų valstybių narių teisė,
 • įmonė, pertvarkyta į kooperatyvą pagal valstybės narės teisę, kurios registruota buveinė ir nuolatinio valdymo organo buvimo vieta yra Bendrijoje, jei ji turi ne mažiau kaip dvejus metus veikiantį padalinį arba dukterinę bendrovę, kurių veiklą reglamentuoja kitos valstybės narės teisė.

Juridinio asmens teisinio statuso   "Inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu", "Inicijuojantis Europos bendrovės steigimą holdingo (valdymo) būdu", "Inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu" įregistravimas:

Duomenų teikėjai ne vėliau kaip pirmąją jungimo sąlygų ar steigimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia Juridinių asmenų registro nuostatų 116 punkte nurodytus dokumentus:

 • prašymą įregistruoti ar įrašyti juridinio asmens teisinį statusą "inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu", "inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu", "inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu";
 • jungimo sąlygų projektą ar steigimo sąlygų projektą;
 • sąlygų (projekto) vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą nustato įstatymai;
 • valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;
 • dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.

Europos ekonominių interesų grupės steigimas.

Pagal Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymą ir 1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2137/85 "Dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)" 4 straipsnį Europos ekonominių interesų grupės nariai gali būti tik:

 • bendrovės arba firmos, kaip apibrėžta Sutarties 58 straipsnio antroje dalyje, ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji arba privatinė teisė, kurie yra įsteigti pagal valstybės narės teisę ir kurių registruota arba įstatuose nurodyta buveinė ir centrinė administracija yra Bendrijos teritorijoje; jeigu pagal valstybės narės teisę bendrovė, firma arba kitas juridinis asmuo registruotos buveinės turėti arba jos nurodyti įstatuose neprivalo, pakanka, kad Bendrijos teritorijoje būtų bent tokios bendrovės, firmos arba kito juridinio asmens centrinė administracija;
 • fiziniai asmenys, užsiimantys pramonine, komercine, amatų arba žemės ūkio veikla, arba teikiantys Bendrijoje profesines ar kitas paslaugas.

Kitos galimybės plėsti įmonę yra veikiančios įmonės perėmimas, jungimasis su kita bendrove arba filialo įsteigimas kitoje ES šalyje.

Administracinės procedūros

Juridinių asmenų reorganizavimas peržengiant vienos valstybės ribas.

Juridinio asmens teisinio statusas "Reorganizuojamas" ar "Dalyvaujantis reorganizavime" įregistruojamas Juridinių asmenų registre:

Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytus dokumentus duomenų teikėjai ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną pateikia Registro tvarkytojui.

Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą "reorganizuojamas" ar "dalyvaujantis reorganizavime".

Pagal Nuostatų 120 punktą dokumentų ir duomenų teikėjai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo sąlygų projekto tvirtinimo priėmimo pateikia šį sprendimą Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įrašo informaciją į Registrą.

Juridinio asmens duomenų pasibaigus reorganizavimui įregistravimas:

Pagal Nuostatų 122 punktą, reorganizuojant juridinį asmenį prijungimo būdu, po reorganizavimo tęsiančių veiklą juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai įvykdytos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis;
 • steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);
 • turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą įvertinti būtina pagal įstatymus;

Reorganizuojant juridinį asmenį sujungimo būdu dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį, pasirašytą visų reorganizuojamų juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjų;
 • naujo juridinio asmens steigimo dokumentus (2 egzempliorius);

Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės steigimas.

Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja ar įrašo juridinio asmens teisinį statusą "inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu", "inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu", "inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu".

Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės duomenų įregistravimas:

Steigiant Europos bendrovę Lietuvoje, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas įregistruoti juridinį asmenį;
 • jungimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu; steigimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama valdymo (holdingo) būdu; Pateikiami įstatų 2 egzemplioriai;
 • licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki Europos bendrovės įsteigimo;
 • turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu;
 • steigimo ataskaita;
 • jungimo sąlygų projekto ar steigimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo ar valdymo (holdingo) būdu;
 • pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu;

Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja duomenis Registre.

Įregistravęs Europos bendrovę, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų Oficialiųjų leidinių biurui. Šį pranešimą Registro tvarkytojas išsiunčia ir valstybės registrui, kuriame buvo įregistruota akcinė bendrovė, jungimo būdu įsteigusi Europos bendrovę Lietuvoje.

Steigiant Europos kooperatinę bendrovę   Lietuvoje, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas įregistruoti juridinį asmenį;
 • steigimo sutartis ir įstatai; jungimo sąlygos, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu; Pateikiami 2 įstatų egzemplioriai;
 • licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki Europos kooperatinės bendrovės įsteigimo;
 • turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas pajus iš dalies apmoka ne piniginiu įnašu;
 • jungimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu;
 • pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu;

Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja duomenis Registre.

 • Europos ekonominių interesų grupės steigimas

Europos ekonominių interesų grupės įregistravimas:

Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 54 ir 541 punktais, steigiant Europos ekonominių interesų grupę, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas įregistruoti juridinį asmenį;
 • steigimo dokumentas - Europos ekonominių interesų grupės steigimo sutartis (2 egzemplioriai);
 • licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo;

Registro tvarkytojas, įregistravęs Europos ekonominių interesų grupę, ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų Oficialiųjų leidinių biurui.

Atleidimas nuo dvigubo apmokestinimo

Pelno mokestis        

Jeigu Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gavo pajamų, nuo kurių toje užsienio valstybėje jas išmokant buvo išskaitytas pelno mokestis arba jam tapatus mokestis, arba gavo pajamų ne per toje valstybėje esančią savo nuolatinę buveinę, nuo kurių toje užsienio valstybėje sumokėjo pelno mokestį arba jam tapatų mokestį, tai užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtintame dokumente   turi būti nurodyta:

 • pajamas gavęs asmuo (Lietuvos vienetas);
 • gautų pajamų suma;
 • nuo tos sumos išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio suma;
 • išskaičiuoto (ar sumokėto) mokesčio pavadinimas;
 • data ar mokestinis laikotarpis, kuriuo dokumente nurodytos pajamos buvo gautos.

Jeigu Lietuvos vienetas vykdo veiklą per nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, šių nuolatinių buveinių veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse. Atsižvelgiant į tai, kad pelno mokestis nuo minėtų pajamų Lietuvoje nebūtų mokamas, vienetui apskaičiuojant metinę Lietuvoje mokėtiną pelno mokesčio sumą iš jos negalima atimti tokiose užsienio valstybėse nuo per nuolatines buveines gautų pajamų sumokėtos mokesčio sumos.

Užsienio vieneto nuolatinės buveinės iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, spalio 1 dienos teikia Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204U (PLN204U formoje deklaruojama: užsienio vieneto nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis, bei pateikiama nuolatinės buveinės veikloje naudojamo turto bei nuolatinės buveinės įsipareigojimų lentelė), o atleidimas nuo dvigubo apmokestinimo taikomas toje užsienio valstybėje.

Užsienio vieneto atžvilgiu, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, Lietuvos vienetas gali taikyti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties lengvatas, jei turi užsienio vieneto užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą. DAS-1 formos teikiamos kartu su metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis ir metinėmis pelno mokesčio deklaracijomis (iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, spalio 1 dienos).

Jei užsienio vienetas neturi DAS-1 formos prašymo, mokestis išskaičiuojamas pagal pelno mokesčio įstatymo nuostatas, o užsienio vienetas gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl perskaičiavimo pateikdamas DAS-2 formos prašymą.

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse numatytoms lengvatoms taikyti naudojamos formos, kurių naudojimo taisyklės nustatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu.

Gyventojų pajamų mokestis

Nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, gautos pajamos (išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), nuo kurių toje užsienio valstybėje pagal jos vidaus mokesčių įstatymus sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje tik tuo atveju, jeigu gyventojas kartu su metine pajamų deklaracija (iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos) pateikia dokumentą apie toje užsienio valstybėje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą. Tokį dokumentą   nuolatiniam Lietuvos gyventojui gali išduoti jo darbdavys užsienio valstybėje ar kitas asmuo, iš kurio gyventojas gavo pajamų, arba tos užsienio valstybės mokesčių administratorius.

Tam, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) toje užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gavęs dividendus, palūkanas ir/ar honorarą, nuo kurių toje valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis, naikindamas tokių pajamų dvigubą apmokestinimą, galėtų   atskaityti iš apskaičiuoto pajamų mokesčio sumos toje užsienio valstybėje nuo tų pajamų sumokėto pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, jis privalo turėti dokumentą apie per tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) toje užsienio valstybėje gautų dividendų, palūkanų ir/ar honoraro sumas ir nuo jų sumokėtą pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą. Šį dokumentą gyventojas turi pateikti kartu su metine pajamų deklaracija (iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos).

Ištekliai

Registrų centro puslapyje galima rasti informaciją apie juridinis asmenis.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)