Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Επιχειρηματικοί εταίροι

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Τύποι συνεργασίας

Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής ύφεσης.

Συνεταιρισμός

Ένας συνεταιρισμός είναι μια εταιρεία που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και λειτουργεί σύμφωνα με ορισμένους κανόνες, διαθέτει καταστατικό και αποτελεί μια αυτόνομη ομάδα που δημιουργείται εθελοντικά, στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ευημερίας των μελών της.

Ένα μειονέκτημα του συνεταιρισμού είναι η δυσκαμψία και η κάλυψη των απαιτήσεων της ανταγωνιστικής αγοράς.

Η διαδικασία σύστασης συνεταιρισμού απαιτεί την εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας, την κατάρτιση καταστατικού καθώς και την έγκρισή του από το πολιτικό δικαστήριο της έδρας του και την εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά).

Κοινοπραξία

Άλλη μια μορφή συνεργασίας, η οποία απαντάται κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, είναι η κοινοπραξία, στην οποία τα μέλη διατηρούν την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους. Έχει στόχο την υποστήριξη των μελών της μέσω της αύξησης των κερδών τους, της μείωσης των δαπανών, της προώθησης των πωλήσεων ή της συγκέντρωσης σημαντικών πληροφοριών.

Επιχειρηματικά δίκτυα

Τα επιχειρηματικά δίκτυα   δημιουργούνται προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν προβλήματα τα οποία δυσκολεύονται να επιλύσουν μόνες τους. Αφορούν, μεταξύ άλλων, την προώθηση προϊόντων σε διεθνείς αγορές, την πρόσβαση σε πληροφοριακά δίκτυα και νέες τεχνολογίες, την καλύτερη διαχείριση και την πιο αποτελεσματική προώθηση.

Ομάδες επιχειρήσεων

Οι ομάδες επιχειρήσεων αναπτύσσονται γύρω από έναν πυρήνα στενά συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η κοινή δράση των οποίων δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την προσέλκυση άλλων επιχειρήσεων αναπτύσσοντας πολλαπλά συνεχή δίκτυα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συστήσουν χωριστή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Μπορούν επίσης εναλλακτικά να τροποποιήσουν υφιστάμενο νομικό πρόσωπο.

Υπεργολαβία

Συνιστάται υπεργολαβία όταν ένας ανάδοχος ζητά από έναν επιχειρηματικό εταίρο να αναπτύξει επιμέρους στοιχεία ή μέρη προϊόντων ή να πραγματοποιήσει εργασίες που απαιτούνται για τα προϊόντα, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη δική του παραγωγική διαδικασία μέσω της καινοτομίας, της χρήσης ειδικού εξοπλισμού, της τεχνογνωσίας και της διασφάλισης ποιότητας.

Νέοι τύποι δομής ευρωπαϊκής επιχείρησης

O Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού των οποίων η έδρα έχει ορισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό τους στην Ελλάδα καθώς και στα καταστήματα στην Ελλάδα Ομίλων με έδρα σε άλλο Κράτος - Μέλος ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού έχει νομική προσωπικότητα, δεν μπορεί να έχει περισσότερα από είκοσι μέλη και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού το οποίο τηρείται στο τμήμα εταιριών του Πρωτοδικείου της έδρας του Ομίλου.

Όμιλοι που έχουν συσταθεί και έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, αφού προσκομίσουν την ιδρυτική τους σύμβαση, με ειδική μνεία της καταχώρησης και του αριθμού μητρώου τους στο οικείο βιβλίο της έδρας τους.

Άλλες επιλογές για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας είναι η ανάληψη μιας υπάρχουσας εταιρείας, η συγχώνευση με μια άλλη εταιρεία ή η ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Διοικητικές διαδικασίες

Καταχώριση

Όσον αφορά τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), μια εμπορική επιχείρηση (δικαιοπάροχος) που διαθέτει δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτήσειας και τεχνογνωσία παραχωρεί, με αντάλλαγμα, ένα μέρος από αυτά σε μια άλλη επιχείρηση (δικαιοδόχος). Απαραίτητα στη σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνεται η παραχώρηση άδειας χρήσης του διακριτικού τίτλου του δικαιοπαρόχου.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, κάθε Ευρωπαϊκή Εταιρεία οφείλει να εγγράφεται στο ίδιο μητρώο με οποιαδήποτε άλλη εθνικής εμβέλειας ανώνυμη επιχείρηση. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός, ότι η ίδρυση και οποιαδήποτε μεταβολή στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποφυγή διπλής φορολογίας

Μέσω της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, λαμβάνονται αμοιβαίως τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στη μία ή την άλλη χώρα καθώς και σχετικά με τους φόρους κεφαλαίου. Η σύμβαση εφαρμόζεται σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων κρατών.

Ανάλογα με τη φύση της κάθε οικονομικής δραστηριότητας, τα εισοδήματα εξ αυτής φορολογούνται αποκλειστικά είτε από το ένα είτε από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Πόροι

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει δημιουργήσει έναν ειδικό δικτυακό τόπο για την υπεργολαβία που συνδέει όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις, ώστε η σταθερότητα που διασφαλίζεται μέσω της συνεργασίας να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο δικτυακός τόπος βοηθά μεγάλες εταιρείες να αναζητήσουν υπεργολάβους ή προμηθευτές και καθιστά ευκολότερη για τις ΜΜΕ την αναζήτηση επιχειρήσεων με συναφή τεχνογνωσία, εξοπλισμό ή προϊόντα, για τη δημιουργία στρατηγικών συνασπισμών και την παρουσίαση κοινών προτάσεων για την από κοινού συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)