Navigation path


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
 
  
   E-mail
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast
Bruk normal skriftstørrelseØk skriftstørrelsen med 200 prosentBokmerk denne sidenBytt til en versjon med høy kontrast

Norge

Utenfor EU

Oppdatert: 10/2012

Juridiske krav

I Norge er det Tollvesenet som krever inn toll, skatter og avgifter i forbindelse med import og eksport.

Vareeksport

Eksportkontroll innebærer at visse varer ikke kan utføres uten utførselslisens. I Norge er det blant annet restriksjoner på utførsel av levende dyr og dyrefor, næringsmidler, medisinske produkter med mer.

Det er også restriksjoner på eksport av farlig avfall, husholdningsavfall, blandet avfall og ulistet avfall til gjenvinning i land som ikke hører til OECD eller EU/EØS/EFTA.

Tollvesenet kontrollerer at lisenspliktige varer ikke utføres uten lisens, og at varene er i samsvar med lisensen.

Utenriksdepartementet har ansvar for eksportkontroll av strategiske varer, dvs. militært materiell og visse sivile varer som også har stor militær betydning.

Industrielt rettsvern

Hos Patentstyret gis det utfyllende informasjon om hvordan patenter, mønster og varemerker kan beskyttes internasjonalt.

Parallellimport

Videresalg av piratvarer kan være beheftet med alvorlige straffesanskjoner i mange land. Dersom det fastslås at det ikke dreier seg om piratvarer, men om originale varer, vær oppmerksom på konsumpsjon av varemerkerettigheter.

Piratkopier

Tollvesenet har gjennom tolloven hjemmel for å stoppe piratkopier på mistanke, varsle rettighetshaver om dette og holde varer tilbake.

Vareimport

Ved innførsel av varer til Norge er importøren ansvarlig for å melde fra om dette til Tollvesenet. Importkontrollen innebærer at visse varer ikke kan innføres uten tillatelse eller lisenser.

Generelt er reglene for import fra utviklingsland det samme som for import fra industriland. Vær imidlertid oppmerksom på kommunikasjoner, leveransehurtighet, sikkerhet og kvalitet. Norge har et system med generelle tollpreferanser ved import av varer med opprinnelse i utviklingsland (GSP= Generalized System of Preferences).

Av produktansvarsloven går det frem at importøren av varer fra tredjeland (dvs. land utenfor EU/EØS-området), har et økonomisk ansvar for skader som forårsakes av at produktet ikke er så sikkert som det burde være. Derfor er det viktig at importøren kontrollerer at dokumentasjonen er riktig, og at importøren holder rede på hvem som er produsent.

Eksport og import av tjenester

Når en utenlandsk tjenesteyter lever en merverdiavgiftspliktig ytelse i Norge skal tjenesteyteren registreres i Merverdiavgiftsregisteret i Norge. Avhengig av tjenestens art skal tjenesteyteren også registreres hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Dersom en tjeneste fjernleveres er det mottakeren av tjenesten som skal beregne mva av salget for selgeren.

Oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere skal meldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Opplysningsplikt om et oppdrag gjelder når oppdraget utføres på et sted for bygge- og monteringsarbeid eller utføres på et sted som står under oppdragsgivers kontroll.

På kontinentalsokkelen er det opplysningsplikt om alle typer oppdrag gitt til utenlandske oppdragstakere.

Handel med fisk er regulert. Loven gir Eksportutvalget for fisk (EFF) mandat til å ta seg av godkjenning av eksportører, informasjon til industrien og markedsføring av norsk sjømat i Norge og i utlandet.

Statsstøtte til eksport

Eksportkreditt tilbyr offentlig støttede lån for kapitalvarer, skip og tjenester, samt konkurransedyktige markedslån for eksportkreditter.

Offentlig støttede lån tilbys i henhold til internasjonalt regelverk fastsatt av OECD. I Norge håndteres ordningen av Eksportkreditt på vegne av Nærings- og Handelsdepartementet.

GIEK er det sentrale statlige organ for garanti-stillelser og kredittforsikring av eksportkreditter. Deres hovedmålsetting er å fremme norsk eksport av varer, tjenster og norske investeringer i utlandet.

Statistikk

Opplysninger som kreves på inn- og utføreselsdeklarasjon danner grunnlag for den statistikk som Statistisk Sentralbyrå utarbeider.

Statistikken skal dekke næringslivets behov for data til planlegging av produksjon, salg og markedsføring. Dessuten gir den grunnlag for prognose- og analysearbeid som utføres av organisasjoner, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

 

Administrative prosedyrer

Vareeksport

Nortrade - Eksportørregisteret er det offisielle forretningsmiljøet for norske eksportbedrifter på internett.

Ved eksport under frihandelsavtalene kan enten en fakturaerklæring eller et varesertifikat EUR.1 brukes. Disse opprinnelsesbevisene kan bare utstedes på bestemte vilkår som finnes i frihandelsavtalene.

Varesertifikat EUR.1 er et formular som skal undertegnes av eksportøren og er først gyldig etter at tollmyndigheten i eksportlandet har attestert det. Eksportøren kan utstede et varesertifikat EUR.1 uavhengig av sendingens verdi.

Fakturaerklæring er en erklæring med fast ordlyd som utferdiges på et handelsdokument, normalt på fakturaen i forbindelse med eksporten.

Fakturaerklæringen skal ikke attesteres av tollmyndighetene i eksportlandet. Bruken av fakturaerklæringer er begrenset av at de kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger NOK 50.000. Dersom eksportøren er en såkalt "godkjent eksportør", kan fakturaerklæringen benyttes uansett verdi på sendingen.

Ved eksport utenfor frihandelsområdene kan det være aktuelt å benytte seg av andre former for opprinnelsesbevis. Norge har inngått et ensidig preferansesystem for varer fra utviklingsland, det norske GSP-Systemet. Hvis et opprinnelsesprodukt fra et GSP-land er importert til Norge under GSP-Systemet, kan det oppnå tollfordeler ved eksport til EU eller Sveits under gitte forutsetninger. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A ved eksporten.

Opprinnelsesbeviset, Certificate of Origin, gir ikke tollfordeler slik som fakturaerklæring og varesertifikat EUR.1. Det er et bevis på at varene er produsert i Norge. Mange land krever dette beviset ved import.

Bondgaranti hjelper eksportører å stille anbuds-, forskudds- eller fullføringsgaranti (bonds). Garantien stilles vanligvis av eksportørens bank overfor kjøperen, og GIEK kan ta inntil 50 % av bankens risiko.

Alle som skal utføre varer fra Norge plikter å melde fra om dette til Tollvesenet. Når varene er lisenspliktige, må det fremlegges gyldig lisens utstedt av Utenriksdepartementet. Tollvesenet skal forvisse seg om at den vare som skal utføres er i samsvar med den fremlagte lisens. Tollvesenet gjennomfører fysiske kontroller, ofte på anmodning fra Utenriksdepartementet.

ATA Carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av varer i en rekke land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Et ATA-carnet har en maksimal gyldighet på ett år.

Norge er ikke med i EUs merverdiavgiftsystem. Det er viktig å være klar over at dette skaper ekstra utfordringer og krever særskilte tilpasninger fra norske eksportører, spesielt dersom:

 • eksportøren påtar seg å betale innførselsmoms i vedkommende EU-land
 • norske eksportører er fakturautsteder, men den fysiske vareflyten går direkte mellom to EU-land

Vareimport

Alle importører av næringsmidler skal registrere seg hos Mattilsynet, og nesten alle varepartier som skal importeres skal forhåndsmeldes til tilsynsmyndigheten. Samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter, samt import av levende dyr, matvarer og andre animalske produkter fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES.

På en del varer er det spesielle innførselsrestriksjoner. Det kan for eksempel være at spesielle bevillinger kreves. Andre varer er forbudt å innføre, eller de krever spesiell tillatelse fra myndighetene. En utfyllende oversikt over hvilke produkter som det ikke er tillatt å importere uten spesiell tillatelse finnes hos Tollvesenet.

Som hovedregel må det betales merverdiavgift for alle varer som innføres til Norge. Avgiften beregnes med 25% av varens tollverdi (for næringsmidler er avgiften 14 %) tillagt eventuell toll, trafikkavgift og andre avgifter som Tollvesenet krever opp ved innførsel av varen. Unntak fra avgiftsplikten finnes i Tolloven med forskrifter.

Eksport og import av tjenester

Norge har skatteavtaler med en rekke stater, hovedsaklig for å forhindre dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse. For virksomheter som kommer fra land som Norge har inngått skatteavtale med, kan Norge ha fraskrevet seg beskatningsretten.

Utføres det en merverdiavgiftspliktig tjeneste i Norge skal foretaket som yter tjenesten merverdiavgiftsregistreres i Norge. For tjenester som fjernleveres er det mottakeren som plikter å innrapportere og betale mva. Med fjernlevering menes omsetning av tjenester hvor utførelsen eller levering etter tjenestens art, ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Innlevering av statistikk

Opplysninger som kreves på inn- og utføreselsdeklarasjon danner grunnlag for den statistikk som Statistisk Sentralbyrå utarbeider.

Ressurser

Du finner mer informasjon på følgende nettsteder:

Altinn - starte og drive bedrift, www.altinn.no, telefonnummer: +47 800 33 840 er en gratis nasjonal informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Tjenesten har som formål å gjøre det lettere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

Send e-post til en næringsorganisasjon nær deg

EU driver et nettverkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) med lokale næringsorganisasjoner i de fleste europeiske landeneEnglish som kan være i stand til å hjelpe deg.

Velg ditt land og by og skriv forespørselen nedenfor.

Thank you, your message has been sent successfully.
Due to technical problems, your message could not been sent. Please try again later.

Land

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finland

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrike

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Hellas

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Irland

Dublin

Italia

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatia

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Kypros

Nicosia

Latvia

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nederland

Den Haag

Nieuwegein

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romania

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakia

Bratislava

Prešov

Slovenia

Koper

Ljubljana

Maribor

Spania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannia

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tsjekkia

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østerrike

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Skriv inn meldingen her *

* obligatorisk felt (du må legge inn data her)