Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Cégbezárás

Frissítve 01/2013

Jogi követelmények

A gazdasági társaságok megszűnésének módjairól a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezik. A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, ha a társaság nem fizetésképtelen és a vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, végelszámolásnak van helye. A végelszámolás részletes szabályait a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény tartalmazza.

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

A végelszámolás típusai

Végelszámolásra a gazdasági társaság legfőbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján (kényszertörlés) kerülhet sor.

A cégnek - az egyszerűsített végelszámolás kivételével - tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének és az európai gazdasági egyesülés telephelyének megszüntetése iránti kérelmet a cégnek szintén változásként kell a cégbírósághoz benyújtania. A fióktelep törlésére - amennyiben a fióktelep nem fizetésképtelen - végelszámolás lefolytatása nélkül kerül sor azt követően, hogy a fióktelep a törléshez szükséges, rá vonatkozó anyagi jogszabályokban meghatározott feltételek meglétét igazolta.

Önkéntes végelszámolás

Önkéntes végelszámolás esetén a gazdasági társaság legfőbb szerve az irányadó jogszabályok alapján határozatot hoz a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A határozatban meg kell állapítani a végelszámolás kezdő időpontját és meg kell választani / ki kell jelölni a végelszámolót.

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (kkt., bt.) és az egyéni cég végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon történhet, ha a gazdasági társaság a végelszámolás kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi ( egyszerűsített végelszámolás).

Kényszertörlés

Ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a gazdasági társaságot megszűntnek nyilvánítja, kényszertörlést rendel el. Kényszertörlésre kerül sor akkor is, ha az anyagi jogszabályok szerint a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, illetve, ha a gazdasági társaság a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, továbbá ha a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre. Nem lehet kényszertörlési eljárást elrendelni a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát követően, valamint abban az esetben, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. A kényszertörlés jogerős elrendelésével összefüggő változásokat a cégbíróság hivatalból jegyzi be a cégjegyzékbe és teszi közzé.

Ha a csődeljárás indításán kívül nem maradt más választása a cégtulajdonosnak, kifizetődő, ha minimalizálja a veszteségeit, az eljárást mielőbb elindítja, majd továbblép egy új üzleti projektre.

Adminisztratív eljárások

Egyablakos ügyintézés

A cégnek - az egyszerűsített végelszámolás kivételével - tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. A végelszámolás megindításával kapcsolatos változásbejegyzésre irányuló kérelmet - valamennyi mellékletével együtt - a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a társasági formának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni. A változásbejegyzési kérelemben fel kell tüntetni a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a megbízásából eljáró természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is, valamint a korábbi vezető tisztségviselő(k) jogviszonyának megszűnését.

A végelszámolási eljárás lefolytatásához csatolni kell a legfőbb szerv jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát, a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatot, nyilatkozatot arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról az ügyvezetés tájékoztatta, a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a cég biztosítottjai adatainak átadásáról, a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait, ideértve a felügyelőbizottság (ellenőrző bizottság), illetve a cég könyvvizsgálójának jelentését is, az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját, a vagyonfelosztási határozatot, az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratokat, a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette, a végelszámolásnak a cég megszűnése nélküli befejezésekor a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezéséről, a tevékenység továbbfolytatásáról, a végelszámoló felmentéséről és az új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról szóló határozatát, valamint az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámoló által közzétett hirdetményt.

A végelszámolásról

Az eljárás keretei

A végelszámolás kezdő időpontjától fogva a végelszámoló mint önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő képviseli a gazdasági társaságot, a korábbi vezető tisztségviselők megbízatása a végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A végelszámolás tárgya a társaság azon vagyona, amellyel a végelszámolás megindításának időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez, a Csődtörvényben rögzített kivétellel. A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben bejelenti a cégbíróságnak, a végelszámolás során a társaság vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti, kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja, és a társaság működését megszünteti.A végelszámolást a kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a gazdasági társaságnak olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég nevét a "végelszámolás alatt", illetve "v.a." toldattal kiegészítve kell használni.

A vezető tisztségviselő kötelezettségei végelszámolás során

A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a társaság korábbi vezető tisztségviselője köteles a társaság tevékenységét lezáró beszámolót elkészíteni, a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatni és a társaság iratanyagát átadni, iratjegyzéket készíteni, a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat (szakszervezeteket, üzemi tanácsot, ha van) haladéktalanul tájékoztatni és elvégezni mindazon feladatokat, melyeket számára a vonatkozó (számviteli, adóügyi és egyéb) jogszabályok előírnak. A cég korábbi vezető tisztségviselője a feladatainak elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik.

A végelszámoló feladata

A végelszámolás kezdő időpontjától a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető tisztségviselője (így egyben törvényes képviselője) a végelszámoló lesz. A végelszámoló kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni az illetékes cégbíróságnak. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz.

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon belül - szükség szerint - értesíti a végelszámolás megindításáról (i) az ingatlanügyi hatóságot; (ii) közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartást vezető szervezetet, ha a társaság valamely vagyontárgya ilyen nyilvántartásban szerepel; (iii) a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet; (iv) illetékes környezetvédelmi felügyelőséget, (v) a társaság bankszámláit vezető pénzintézeteket, (vi) a társaság vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, társadalmi szervezetek és alapítványokat és (vii) a társaság által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban eljáró hatóságot vagy bíróságot.

A végelszámoló végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a hitelezők igénybejelentésére nyitva álló 40 napos határidő elteltét követő legfeljebb 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva megfelelően korrigál (korrigált végelszámolási nyitómérleg), majd a társaság legfőbb szerve elé terjeszt.

A végelszámoló a végelszámolás során felméri a cég vagyoni helyzetét, behajtja a követeléseit , kiegyenlíti a tartozásait, érvényesíti a jogait és teljesíti kötelezettségeit, szükség esetén pedig értékesíti vagyoni eszközeit.

Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként a számviteli törvény szerinti beszámolót és adóbevallást köteles készíteni, továbbá köteles az illetékes cégbíróságot tájékoztatni a végelszámolás alatt álló társaság helyzetéről, az eljárás elhúzódásának okairól, valamint az eljárás befejezésének várható időpontjáról.

Törlés a társadalombiztosítási nyilvántartásból

A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. Az említett időpontot követő időszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekről az állami adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni. A munkaadóknak a munkaviszonyok megszűnésének tényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell jelenteniük.A nyomtatványt a munkáltatók, kifizetők elektronikus úton nyújthatják be az illetékes elsőfokú állami adóhatósághoz, megfelelő határidőn belül.

A végelszámolási eljárás lefolytatásához csatolni kell a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a cég biztosítottjai adatainak átadásáról.

A társaság vagyonának felosztása

A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő negyven napon belül jelenthetik be a végelszámolónak. A bejelentés akkor is szükséges, ha a céggel szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. A vagyonfelosztási határozat elfogadása után a legfőbb szerv dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amely nem lehet a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalánál korábbi.

A végelszámolási eljárás befejezése

A végelszámolást annak kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni. A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, a zárójelentést és szükség esetén a társaság részvételével működő jogalanyok, társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.

A végelszámoló a legfőbb szerv által jóváhagyott záró dokumentációt is mellékelve törlés iránti kérelmet nyújt be az illetékes cégbírósághoz. A törlés iránti kérelem illetékmentes és a társaság törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést sem kell fizetni. A cégbíróság a céget akkor törölheti a cégjegyzékből, ha az adóhatóság elektronikus úton arról tájékoztatja, hogy a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez. Az adóhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül, az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton küldi meg az értesítést a cégbíróságnak.

Erőforrások, információs források

Arról, hogy adott cég kényszertörlési eljárás alatt áll-e, az Online Cégközlönyből tájékozódhatunk.

A Heti Csődértesítő regisztrációhoz kötött szolgáltatás, amely a csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás alatt álló magyarországi cégek teljes körű listáját tartalmazza.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)