Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Εκκαθάριση

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο ο νόμος για τη φορολογία ρυθμίζουν τις εκκαθαρίσεις των επιχειρήσεων.

Είδη εκκαθάρισης

Τα είδη εκκαθάρισης είναι τα ακόλουθα:

Εθελούσια εκκαθάριση

Η εθελουσία εκκαθάριση πραγματοποιείται λόγω λύσης μιας επιχείρησης.

Αναγκαστική διάλυση

Η αναγκαστική διάλυση πραγματοποιείται μετά από πτώχευση μιας επιχείρησης.

Η νομοθεσία που διέπει τα θέματα διάλυσης και εκκαθάρισης ορίζεται σύμφωνα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και συγκεκριμένα:

 • για τις προσωπικές επιχειρήσεις (ατομικές, Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες), σύμφωνα με διατάξεις του Αστικού Κώδικα;
 • για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το σχετικό νόμο;
 • για τις Ανώνυμες Εταιρείες (A.E.), σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

Η σχετική νομοθεσία είναι η ακόλουθη:

Όταν η μόνη επιλογή ενός επιχειρηματία είναι να κάνει αίτηση πτώχευσης, τότε καλύτερα να περισώσει ό,τι μπορεί, να ξεκινήσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατόν και να προχωρήσει σ’ ένα επόμενο σχέδιο.

Διοικητικές διαδικασίες

One-stop shop

Αναμένεται η ψήφιση σχετικού με τη λειτουργία One-stop shop νομοσχεδίου από τις ελληνικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, έντυπα σχετικά με την εκκαθάριση εταιρειών είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο:

Διαγραφή από το μητρώο

Όταν κλείνει μια εταιρεία πρέπει να τηρηθούν ορισμένες διοικητικές διαδικασίες:

 • απόφαση λύσης από τη συνέλευση των εταίρων. Συγκεκριμμένα, για προσωπικές επιχειρήσεις (ΟΕ,ΕΕ) απαιτείται σχετική απόφαση των εταίρων, για Α.Ε. απαιτείται η απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων και για Ε.Π.Ε. απαιτείται η απόφαση της Γενικής συνέλευσης των εταίρων;
 • ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης και νομικές διαδικασίες λύσης;
 • ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης;
 • διανομή της αξίας των μετοχών (αν υπάρχει);
 • λύση στο πρωτοδικείο· (για ΟΕ, ΕΕ);
 • λύση στις κατά τόπους  Νομαρχίες για Α.Ε. & Ε.Π.Ε;
 • με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης διακοπή στη Δ.Ο.Υ;
 • με το έγγραφο της διακοπής ενημέρωσης ασφαλιστικών φορέων (ΟΑΕΕ, επιμελητήρια, ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Η καταγραφή των αποθεμάτων των υποκείμενων σε φορολογία στην Ελλάδα εταιρειών  γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης είναι σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Διαγραφή από το μητρώο επιχειρήσεων

Για την εθελούσια διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης, πρέπει να υποβληθεί  αίτηση διαγραφής από το επιμελητήριο   στο οποίο ανήκει με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Για τη διαγραφή προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. χρειάζεται το συμφωνητικό λύσης θεωρημένο από το Πρωτοδικείο;
 • Για τη διαγραφή Ε.Π.Ε.: το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) λύσης (αν δεν έχει εκδοθεί, το συμβόλαιο λύσης θεωρημένο από το Πρωτοδικείο);
 • Για τη διαγραφή Α.Ε.: το ΦΕΚ της λύσης (αν δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, η απόφαση της Νομαρχίας);
 • Για τη διαγραφή Συνεταιρισμών και Κοινοπραξιών: το συμφωνητικό λύσης ή με τη λήξη της διάρκειας.

Διαγραφή από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης

H διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων γίνεται μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος.  Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται η βεβαίωση διακοπής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί οριστικής παύσης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα για τη διαγραφή προσώπου ως μέλος εταιρίας, απαιτείται και λύση της εταιρίας ή τροποποίηση του καταστατικού της. Για την Α.Ε, διαγραφή γίνεται με τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής κάτω του 3% ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Η διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ταμείου μπορεί να γίνει αναδρομικά   εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο. Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακοπή της δραστηριότητας.

Διαγραφή από το φορολογικό μητρώο

Για τη διαγραφή από το φορολογικό μητρώο πρέπει να ενημερωθεί η  αρμόδια ΔΟΥ   για την εκκαθάριση της επιχείρησης. Αφού ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία λύσεως της εταιρείας, ξεκινά η διαδικασία            διακοπής            εργασιών στην εφορία με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Υποβολή Μ3 εντύπου στο Μητρώο για τη μεταβολή - θέση σε εκκαθάριση, μαζί με το διορισμό του εκκαθαριστή (εντός μηνός από την απόφαση λύσης);
 • Σύνταξη ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για την περίοδο έναρξης (η πρώτη μέρα από τον τελευταίο ισολογισμό) έως λήξης (η ημερομηνία του καταστατικού λύσης);
 • Λογιστικές εγγραφές εκκαθάρισης;
 • Σύνταξη ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης;
 • Ακύρωση όλων των φορολογικών στοιχείων (οποτεδήποτε πριν την υποβολή οριστικής διακοπής εργασιών - ο κώδικας σφραγίζει την ακύρωση πάνω στο έντυπο Μ4);
 • Υποβολή Μ4 εντύπου στο Μητρώο, που συνοδεύεται από τον ισολογισμό έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης.

Ανάλογα με την εταιρική μορφή της υπό εκκαθάριση εταιρίας, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν μετά το τέλος της εκκαθάρισης τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύσουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Αν η αιτία παύσης εργασιών είναι ο θάνατος του φυσικού προσώπου, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, τα έντυπα σχετικά με την εκκαθάριση εταιρειών είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο:

Άλλες διαδικασίες

Συνοπτικά, οι κατά νόμο διαδικαστικές απαιτήσεις εκκαθάρισης εταιρείας για νομικά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες:

 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με λήψη απόφασης λύσης της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστή;
 • Καταστατικό Λύσης και περίληψή του για το ΦΕΚ από συμβολαιογράφο
 • Δημοσίευση των παραπάνω στο ΦΕΚ;
 • Υποβολή καταστατικού στην οικεία ΔΟΥ, το Ταμείο Νομικών, το Ταμείο προνοίας δικηγόρων, το  Πρωτοδικείο, και τέλος, στο οικείο Επιμελητήριο.
Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)