Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Μεταβίβαση

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Είδη μεταβίβασης

Η διαδικασία της μεταβίβασης μπορεί να είναι πολύπλοκη (μπορεί να διαρκέσει από πέντε ως δέκα χρόνια) και να περιλαμβάνει την καταβολή σημαντικού φόρου. Ο έγκαιρος και ακριβής σχεδιασμός βοηθά να μειωθούν αυτά τα πρόβλήματα.

Ως είδη μεταβίβασης ορίζονται τα ακόλουθα:

 • Μεταβίβαση που δεν έχει προγραμματισθεί: αιφνίδια αιτία, (θάνατος, ανικανότητα) ή απρόβλεπτη οικονομική καταστροφή;
 • Προγραμματισμένη ολική μεταβίβαση: συνταξιοδότηση του μεταβιβάζοντος, παραχώρηση για αποκατάσταση τέκνων, αλλαγή επαγγέλματος;
 • Προγραμματισμένη μερική μεταβίβαση: με ή χωρίς παραχώρηση της διοίκησης της επιχείρησης.

Ελεύθερη μεταβίβαση

Προβλέπεται για ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο): μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της οικογένειας με διαδοχή, δωρεά, κληρονομιά, παραχώρηση συνολικού μεριδίου, με πράξη εν ζωή (σύμβαση πώλησης) ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, με αποδοχή κληρονομιάς.

Πληρωτέα μεταβίβαση

Πραγματοποιείται με πώληση από τον ιδιοκτήτη προς τη διεύθυνση ή τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν στην οικογένεια, καθώς επίσης και μέσω πωλήσεων σε τρίτα πρόσωπα ή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Μεταβίβαση επιχειρήσεων: οδηγός βήμα προς βήμα

Η διαδικασία μεταβίβασης διαφέρει ανάλογα με το είδος της εταιρείας:

 • ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο): με πράξη εν ζωή (σύμβαση πώλησης) ή σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη, η επιχείρηση περνάει στους κληρονόμους του;
 • ομόρρυθμη: η εταιρική μερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί με πράξη μεταβίβασης εν ζωή αν υπάρχει σχετική διάταξη στο καταστατικό ή συμφωνούν όλοι οι εταίροι;
 • ετερόρρυθμη εταιρεία: η μεταβίβαση της εταιρικής συμμετοχής είναι δυνατή μόνο αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι;
 • κεφαλαιουχική εταιρεία: η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων μιας ΕταιρείαςΠεριορισμένης Ευθύνης   είναι δυνατή, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, αλλά είναι πιο πολύπλοκη απ' ό,τι η μεταβίβαση μετοχών μιας Ανώνυμης Εταιρίας.

Η μεταβίβαση των Ανωνύμων Εταιριών γίνεται με μεταβίβαση των μετοχών· το καταστατικό μπορεί να θέτει περιορισμούς μόνο για τις ονομαστικές μετοχές.

Κίνητρα

Όσον αφορά τα κίνητρα μεταβίβασης επιχειρήσεων, εφαρμόζεται η ακόλουθη σχετική νομοθεσία:

Επίσης αντιμετωπίζεται νομοθετικά το θέμα της μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας σε νέο φορέα της επιχείρησης, σε περίπτωση που αυτή έχει λήξει, με την προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί, από οικονομική τουλάχιστον άποψη, η λειτουργία της μηχανολογικής εγκατάστασης η οποία  μπορεί  να αλλάξει κυριότητα, χωρίς να δημιουργείται πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Φόροι

Οι φόροι για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων ποικίλλουν. Η πραγματική αξία επιχείρησης που μεταβιβάζεται σε μη συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20%, ενώ η μεταβίβαση σε συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού φορολογείται με συντελεστή 1,2 ή 2,4% αντίστοιχα.

H κατώτατη πραγματική αξία υπολογίζεται βάσει της Υπουργικής Εγκυκλίου ΠΟΛ 1053/2003.

Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα σε τέκνο ή μεταξύ συζύγων, λόγω συνταξιοδότησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

Αν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η μεταβίβαση σε συγγενικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 2,4%, ενώ η μεταβίβαση σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής από γονείς σε τέκνα ή μεταξύ συζύγων φορολογείται με ποσοστό 0,6%· το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 1,2% σε περίπτωση άλλου συγγενούς.

Η ανάληψη μιας υφιστάμενης επιχείρησης αποτελεί εναλλακτική λύση στη σύσταση επιχείρησης.

Διοικητικές διαδικασίες

Διαδικασίες για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων

Η διαδικασία μεταβίβασης μετοχών Α.Ε. (πώληση- δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω:

 • Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο
 • Θεώρηση από το Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. - Καταβολή οικείου φόρου
 • Εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών
 • Επισημείωση τίτλου μετοχών ή έκδοση νέου τίτλου μετοχών

Η διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. (πώληση - δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω:

 • Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο
 • Θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.- Καταβολή οικείου φόρου
 • Τροποποίηση καταστατικού (σε περίπτωση ιδιωτικού συμφωνητικού)
 • Καταχώριση εντός μηνός στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου
 • Δημοσίευση περίληψης στο ΦΕΚ
 • Εγγραφή

Η διαδικασία μεταβίβασης εν ζωή εταιρικών μεριδίων Ο ./Ε . (πώληση - δωρεά - γονική παροχή) απαιτεί τα παρακάτω:

 • Ύπαρξη σχετικής καταστατικής πρόβλεψης στο βιβλίο εταίρων ή συμφωνία όλων των εταίρων
 • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού
 • Θεώρηση από αρμόδια Δ.Ο.Υ.- Καταβολή οικείου φόρου
 • Καταχώριση στο Πρωτοδικείο.

Σχετικά έντυπα διατίθενται στον παρακάτω ιστότοπο:

Προγράμματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Ταμείου ΤΕΜΠΜΕ, υφίσταται το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ 5-04 που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες λειτουργούν τουλάχιστον 2 έτη πριν το έτος της αίτησης εγγυοδοσίας και επιθυμούν να προβούν σε ενέργεια εξαγοράς, συγχώνευσης ή μεταβίβασης. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αφορά:

 • Την απόκτηση μετοχών και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αναγκαίων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκμετάλλευση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Την κάλυψη δαπανών των δικαιωμάτων διαδοχής ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από την εξαγορά, συγχώνευση ή μεταβίβαση.
 • Επενδύσεις για πάγιες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό ή άϋλα πάγια στοιχεία, που θα υλοποιηθούν το αργότερο εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της εξαγοράς, συγχώνευσης ή μεταβίβασης.

Ο ιστότοπος του προγράμματος είναι ο ακόλουθος:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)