Navigacijska pot


Povej naprej 
	Facebook
 
	Twit it
 
	Povej naprej: Google+
 
	linkedIn
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom
Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovdodaj med zaznamkeRazličica z močnim kontrastom

Slovenija

Stečaj in nov začetek

Posodobitev 04/2010

Pravne zahteve

Podjetniki se lahko izognejo stečaju tako, da predvidijo težave - če pozorno spremljajo finančni položaj svojega podjetja.

             Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju   pokriva vse vrste postopkov zaradi insolventnosti (postopke prisilne poravnave in stečajne postopke), kakor tudi postopke zaradi prisilnega prenehanja za družbe, ki so pravne osebe (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in obvezna likvidacija).

Postopki zaradi insolventnosti

Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja. Predpostavlja se, da je družba v težavah:

 • v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
 • v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, prikazanega v računovodski evidenci, in je tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, prikazanega v računovodski evidenci.

Ker je v skladu s filozofijo EU prednostna naloga preprečevanje propada podjetij, Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah predvideva možnosti finančnega prestrukturiranja s povečanjem osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki (konverzija terjatev, vpis novih delnic itd.). Državna pomoč se lahko dodeli kot pomoč za pripravo in izvajanje programa prestrukturiranja ter kot pomoč pri poravnavi nastalih obveznosti do odpravnin delavcem, ki so postali tehnološki višek.

Za preprečitev stečaja se uvede postopek prisilne poravnave, ki z ukrepi finančnega preoblikovanja družbi omogoča, da ustvari boljše pogoje za odplačilo terjatev upnikov.

Če pa rešitev ni mogoča, se proti dolžniku sproži stečajni postopek. Namen teh postopkov je odplačilo terjatev upnikov ali likvidacija pravne osebe.

Na podlagi Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov pa je mogoče tudi reševanje sporov z mediacijo. Če se stranke s tem strinjajo, potem sodišče prekine sodni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. Kadar je to ustrezno, pa lahko sodišče po opravljenem posvetovanju s strankami na informativnem naroku stranke samo napoti v postopek alternativnega reševanja spora.

V mediaciji v gospodarskih sporih stranke same nosijo nagrado in potne stroške mediatorja, in sicer po enakih delih.

Odgovorni organi

Za reševanje gospodarskih sporov so pristojna okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in socialno sodišče. O prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji podjetij odločajo okrožna sodišča, za odločanje v postopku osebnega stečaja podjetnika in stečaja zapuščine pa so pristojna okrajna sodišča.

Za uporabo alternativnega reševanja sporov sodišča lahko sprejmejo in izvajajo program alternativnega reševanja sporov kot dejavnost, organizirano neposredno pri sodišču (sodišču pridružen program), ali na podlagi pogodbe z ustreznim izvajalcem alternativnega reševanja sporov (s sodiščem povezan program). Za reševanje gospodarskih sporov pa poleg teh možnosti obstaja še Stalna arbitraža pri GZS.           

Obvladovanje stečaja

Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Če meni, da obstaja najmanj 50-odstotna možnost, da bo družba lahko kratkoročno in dolgoročno odplačala svoje obveznosti, mora v poročilu navesti ukrepe finančnega prestrukturiranja, npr. izvedba povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki, prodaja poslovno nepotrebnega premoženja itd.), in roke, v katerih jih bo izvedlo,

Če poslovodstvo ne verjame v možnosti finančnega prestrukturiranja, lahko pristojnemu sodišču predlaga začetek stečajnega postopka, ki se na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča vpiše v register, v nazivu dolžnika pa se pripiše "v stečaju". Ko je vnovčena in razdeljena vsa stečajna masa, mora stečajni upravitelj v enem mesecu po razdelitvi sodišču predložiti končno poročilo, na podlagi katerega sodišče sprejme sklep o končanju stečajnega postopka. Ko ta sklep postane pravnomočen, se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti  izbriše iz registra.

V skladu z Zakonom o jamstvenem skladu lahko predlog za začetek stečajnega postopka vloži tudi Jamstveni in preživninski sklad, ki skrbi za poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca.

Podjetniki, ki so doživeli stečaj, ne bi smeli izgubiti zaupanja v svojo sposobnost, da lahko ustanovijo novo podjetje.

Upravni postopki

Stečajni postopek: vodnik po korakih

Če poslovodstvo sprejme odklonilno mnenje glede možnosti za uspeh finančnega prestrukturiranja ali če vpis delnic za povečanje v razpisanem roku ni bil uspešen ali je skupščina zavrnila predlog za povečanje osnovnnega kapitala, mora poslovodstvo v treh dneh na okrožno sodišče vložiti predlog za začetek stečajnega postopka.

Ko sodišče sprejme sklep o začetku stečajnega postopka, mora poslovodstvo upravitelju takoj omogočiti dostop do poslovnih prostorov, izročiti ključe in drugo opremo, potrebno za dostop in varovanje teh prostorov, ter izročiti drugo premoženje, opremo ali listine, potrebne za prevzem tega premoženja. V treh delovnih dneh po začetku stečajnega postopka mu mora predati posle in izročiti vso poslovno in drugo dokumentacijo.

V postopkih zaradi insolventnosti upravitelja, ki ščiti interese upnikov, imenuje sodišče. Obstajajo podrobna pravila o medsebojni komunikaciji med Ministrstvom za pravosodje in sodiščem v zvezi z imenovanjem upravitelja.

           Upravitelj   mora začeti opravljati dejanja za unovčenje stečajne mase takoj po pripravi svojega  otvoritvenega poročila   in jih opravljati v rokih, določenih v  načrtu poteka stečajnega postopka. V skladu z zakonom v postopkih zaradi insolventnosti mora vse upnike, ki so v razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, obravnavati enako in postopek voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov.

V okviru stečajnega postopka upravitelj upravlja s premoženjem družbe, ki je vključeno v stečajno premoženje za namene poplačil terjatev upnikov. Upniki morajo prijaviti svoje terjatve v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. V prijavi terjatev morajo navesti vse podatke, ki se zahtevajo v spodnjem elektronskem vprašalniku, in priložiti dokazila.

           Upravitelj   se mora v enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatev izreči o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi, ali jo priznava ali prereka, s tem da sodišču predloži seznam preizkušenih terjatev. Upravitelj stečajno maso unovči

 • s prodajo premoženja stečajnega dolžnika,
 • izterjavo njegovih terjatev in
 • vsakim drugim pravnim poslom za uresničitev njegovih premoženjskih pravic.

           Pogodba o prodaji premoženja   stečajnega dolžnika se lahko sklene samo na podlagi javne dražbe ali zavezujočega zbiranja ponudb. Terjatve iz splošne razdelitvene mase plačuje po tem vrstnem redu:

 • prednostne terjatve,
 • navadne terjatve,
 • podrejene terjatve.

           Prednostna razdelitev   je razdelitev splošne razdelitvene mase za plačilo prednostnih terjatev.

           Splošna razdelitev   je razdelitev splošne razdelitvene mase za plačilo navadnih in podrejenih terjatev.

           Končna razdelitev   je poznejša razdelitev, ki se opravi, ko je unovčena vsa stečajna masa.

Upravitelj sme opraviti plačilo ali drugo izpolnitev v breme stečajne mase samo na podlagi sklepa sodišča.

Upravitelj mora v enem mesecu po opravljeni končni razdelitvi predložiti sodišču svoje končno poročilo, na podlagi katerega sodišče sprejme sklep o končanju stečajnega postopka in razreši upravitelja. Na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti izbriše iz registra.

Sicer pa stečajni postopek lahko predlagata tudi upnik ali Jamstveni in preživninski sklad. Pravico do izplačila v višini najmanj 4,5 minimalnih plač Iz Jamstvenega sklada imajo z izpolnitvijo zahtevka za poravnavo obveznosti delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca ali so izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije. Če ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic EU ali EGP, ima delavec pravice po Zakonu o jamstvenem skladu v primeru, če je na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo na ozemlju Republike Slovenije.

Vsa večja dejanja uprave in postopkovna dejanja v postopkih zaradi insolventnosti je treba objaviti na spletišču Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ali jih celo vpisati v sodni register.

Javno objavljeni in  brezplačno dostopni   so:

 • podatki o posameznem postopku prisilne poravnave, stečaja in prisilne likvidacije,
 • sodni sklepi
 • oklici o začetku postopka, oklici o razpisih naroka in drugi oklici
 • zapisniki o narokih in poteku sej upniškega odbora,
 • poročila upraviteljev,
 • seznami preizkušenih terjatev,
 • vsi razpisi javnih dražb in vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.

           Osebni stečaj   zadeva samostojne podjetnike. Postopek lahko sproži dolžnik ali upnik.

Sodišče imenuje upravitelja insolventnosti, ki spremlja finančno stanje dolžnika, slednji pa mora o vseh spremembah poročati upravitelju. 

Z začetkom postopkov zaradi insolventnosti preneha status dolžnika kot samostojnega podjetnika.

Reorganizacija

           Finančno prestrukturiranje   je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in lahko vključujejo:

 • zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti,
 • izvedbo povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki.

Družbe v težavah lahko za reševanje pridobijo državno pomoč v naslednjih oblikah:

 • krediti,
 • subvencije,
 • subvencije obrestnih mer,
 • poroštva,
 • kapitalske naložbe,
 • odlog pri plačilu davkov in prispevkov,

vendar morajo predložiti program prestrukturiranja, ki mora vsebovati:

 • analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic v primeru stečaja družbe,
 • predstavitev ciljev družbe in strategije za dosego ciljev po posameznih področjih,
 • prestrukturiranje (tržno, tehnološko, finančno, kadrovsko, ekološko),
 • projekcije poslovanja za petletno obdobje (variantno: optimistična, realna, pesimistična),
 • časovni razpored aktivnosti.

Prisilna likvidacija

Eden od postopkov prisilnega prenehanja je postopek prisilne likvidacije.  Sodišče   začne postopek prisilne likvidacije:

 • po uradni dolžnosti, če tako določa zakon, ali
 • na predlog osebe, za katero zakon določa, da je upravičena predlagati začetek postopka prisilne likvidacije

Stranke postopka prisilne likvidacije so  družbeniki pravne osebe, nad katero se vodi postopek.  Upniki   niso stranke v tem postopku, v katerem se tudi ne oblikuje upniški odbor. Če je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek prisilne likvidacije, insolventna, mora upravitelj v njenem imenu v 15 dneh po ugotovitvi sodišču predlagati, da začne stečajni postopek

Viri

Na spletišču Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lahko pridobite sezname različnih že začetih postopkov zaradi insolventnosti.

             Bisnode, družba za poslovne informacije, vodi visoko kakovostno in celovito podatkovno bazo 40 000 družb, bank, zavarovalnic, pokojninskih skladov in 55 000 samostojnih podjetnikov v Sloveniji.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pošljite e-pošto poslovni organizaciji blizu vas

EU upravlja mrežoDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) lokalnih poslovnih organizacij v večini evropskih državEnglish, ki vam lahko pomaga.

Izberite svojo državo ali kraj in vpišite svoje vprašanje.

Zahvaljujemo se vam za uspešno poslano sporočilo.
Zaradi tehničnih težav vaše sporočilo ni bilo poslano. Poskusite znova pozneje.

Država

Avstrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bolgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Češka republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ciper

Nicosia

Danska

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grčija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hrvaška

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Irska

Dublin

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Latvija

Riga

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemčija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nizozemska

Den Haag

Nieuwegein

Norveška

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poljska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalska

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Romunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovaška

Bratislava

Prešov

Slovenija

Koper

Ljubljana

Maribor

Španija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Združeno kraljestvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Tukaj vpišite svoje sporočilo *

* obvezno polje (tukaj je treba vnesti podatke)