Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Bankrot a nový začiatok

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Podnikatelia môžu zamedziť úpadku, ak predpokladajú ťažkosti a pozorne sledujú finančnú situáciu podniku.

Konkurz je obchodný úpadok podniku. Konkurzné konania sú vymedzené v zákone o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2006. Jeho cieľom je spravodlivo rozdeliť obmedzené prostriedky dlžníka medzi veriteľov, a to speňažením majetku dlžníka, alebo postupné uspokojenie veriteľov dlžníka.

Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii predchádzal zákon o konkurze a vyrovnaní. Jeho cieľom bolo dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov z dlžníkovho majetku.

Konanie v prípade platobnej neschopnosti

Ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii definuje úpadok ako stav, v ktorom je podnik platobne neschopný a nedokáže vyplatiť veriteľov, konkrétne keď:

  • dlžník je v omeškaní s platbou viac ako 30 dní a dlhuje viac než jednému veriteľovi,
  • podnik, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Zodpovedné orgány

Správu konkurzných a reštrukturalizačných konaní vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.           

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná zákonom ustanovená osoba. Návrh sa podáva na príslušnom súde.

Súd vykonáva v zákonom stanovenom rozsahu dohľad nad priebehom celého konkurzného konania a dohľad nad činnosťou správcu.

Riešenie úpadku

Dlžník je v úpadku ak má viac veriteľov, ktorým nie je schopný do 30 dní splatiť svoje záväzky. Konaním v prípade platobnej neschopnosti dlžníka, ktorého cieľom je správa alebo likvidácia podniku je:

Likvidácia

Všeobecne je likvidácia upravená v Občianskom zákonníku, ktorý zároveň odkazuje na ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.

Pri tomto postupe sa aktíva spoločnosti speňažujú a plnia sa jej záväzky. Proces prebieha mimosúdne. Výsledkom je zrušenie spoločnosti a jej následný zánik vymazaním z obchodného registra.

Likvidátorom môže byť fyzická alebo aj právnická osoba, zapíšaná do obchodného registra.

Likvidátor je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči týmto subjektom:

Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia znamená, že dodávatelia si odpíšu časť svojich pohľadávok, ale spoločnosti sa umožní pokračovať v činnosti v nádeji, že sa ozdraví, keďže je to v ich záujme. Tento proces prebieha pod dohľadom súdu v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Princípy reštrukturalizačného procesu sú podobné ako u konkurzu. Návrh môže podať dlžník alebo veriteľ. Dlžník môže poveriť správcu vypracovaním posudku, aby sa zistilo či je možná reštrukturalizácia. Vypracovaný posudok nemá byť starší ako 30 dní. Ak správca reštrukturalizáciu odporučí, môže dlžník podať návrh na povolenie reštrukturalizácie.

Zverejnením v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.

Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len tí veritelia, ktorí  včas prihlásili svoje pohľadávky prihláškou. Prihláška spolu s prílohami sa podáva v dvoch rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Zoznam prihlásených pohľadávok pripravuje správca pod dohľadom súdu v štyroch rovnopisoch.

Reštrukturalizačné konanie sa končí zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

Podnikatelia, ktorí majú skúsenosť s úpadkom, by nemali strácať dôveru vo svoje schopnosti uchytiť sa v novom podnikaní.

Administratívne postupy

Konkurzné konanie: podrobný návod

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať veriteľ, dlžník alebo likvidátor. Konania prebiehajú pod dohľadom súdu. Dlžník v úpadku musí podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od zistenia stavu úpadku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná zákonom ustanovená osoba na príslušnom súde. Ak návrh podá veriteľ, jeho pohľadávka sa pokladá za preukaznú, ak ju dlžník uznal na listine s úradne overeným podpisom dlžníka alebo ak je doložená rozsudkom súdu alebo iného orgánu.

Majetok dlžníka preberá správca konkurznej podstaty, ktorého náhodne vyberá elektronický systém.

Konkurzné konanie má dve fázy: začatie konkurzného konania a vyhlásenie konkurzu, čím sa začína samotné konanie. Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania.

Konkurz sa považuje za oficiálne vyhlásený dňom zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Veritelia musia predložiť prihlášky pohľadávok spolu so sprievodnou dokumentáciou v dvoch rovnopisoch na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty a v jednom rovnopise na súd. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Správca pripraví súpis majetku na speňaženie.

Výťažok z likvidácie majetku v zmysle konkurzného konania sa rozdelí medzi veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky.

Rozhodnutie súdu

Súd môže konkurzné konanie zastaviť alebo zrušiť.

Reorganizácia

Dlžník - fyzická osoba má právo domáhať sa na súde po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených zákonom zbavenia svojich dlhov - oddlženia. Návrh na povolenie oddlženia musí byť podaný najneskôr do zrušenia konkurzu. Súd oddlženie dlžníka povolí, ak si dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti.

Povolením oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie. Počas neho je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom. Najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok

Súd môže zrušiť konkurzné konanie ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

V prípade zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu je povinnosťou dlžníka písomne informovať zástupcov zamestnancov o platobnej neschopnosti podniku a to do piatich dní od jej vzniku a oznámiť to aj pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní.

Nútená likvidácia

Ak spoločnosti po dokončení konkurzného konania zostane nejaký majetok, vykoná sa jeho speňaženie.

Ak po konkurznom konaní nezostane spoločnosti žiaden majetok alebo:

  • konkurz je zrušený preto, že majetok úpadcu nepostačoval ani na úhradu nákladov konania a poplatkov pre správcu konkurznej podstaty alebo
  • návrh na vyhlásenie konkurzu je zrušený pre nedostatok majetku alebo
  • konkurzné konanie je zastavené pre nedostatok majetku alebo
  • konkurzné konanie je zrušené pre nedostatok majetku,
  • súd vymaže spoločnosť z obchodného registra na základe súdneho rozhodnutia.
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)