Ścieżka nawigacji


Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast
Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Dodaj do ulubionychWłącz duży kontrast

Polska

Upadłość

Ostatnia aktualizacja 12/2012

Wymogi prawne

Przedsiębiorcy mogą uniknąć upadłości, przewidując nadchodzące trudności - jeżeli będą uważnie przyglądać się sytuacji finansowej swoich firm.

Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze określa zasady postępowania wobec dłużników będących przedsiębiorcami, osób fizycznych nieprowadzacych działalności gospodarczej oraz procedurę naprawczą wobec przedsiębiorców zagrożonych upadłością.

Procedury niewypłacalności

Upadłym jest dłużnik w stosunku do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny (jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a w przypadku, gdy dłużnik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną także, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku).

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.  W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkiem mienia wyłączonego z masy.

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.           

Jeśli nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Celem postępowania naprawczego jest odzyskanie przez firmę zdolności do konkurowania na rynku, w zgodzie z porozumieniem zawartym przez wierzycieli. Postępowanie naprawcze obejmuje zarówno restrukturyzację zatrudnienia, jak i majątku.

W przypadku, gdy procedury niewypłacalności obejmują likwidację majątku firmy, sąd ogłasza zakończenie procedur niewypłacalności po zakończeniu podziału sum uzyskanych z likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli.

Sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy w postępowaniu zabezpieczającym rozpoznaje sąd upadłościowy. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

Organy odpowiedzialne

Sędzia-komisarz w zakresie swych czynności ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego:

 • kieruje tokiem postępowania,
 •  sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy,
 •  oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli,
 •  zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia,
 •  rozpoznaje skargi na czynności komornika.

Syndyk to osoba zarządzająca majątkiem podmiotu gospodarczego postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego. Syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Nadzorca Sądowy to osoba posiadająca licencję syndyka, powołana przez sąd celem nadzorowania czynności dokonywanych przez dłużnika postawionego w stan upadłości z opcją układową.

Sąd upadłościowy - rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy w postępowaniu zabezpieczającym. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy. Do rozpoznania spraw o ogłoszenie upadłości właściwy jest sąd upadłościowy, właściwy dla zakładu głównego przedsiębiorstwa dłużnika.

Jeżeli dłużnik ma zakłady w obszarach właściwości różnych sądów i trudno ustalić, który z nich jest zakładem głównym, właściwy jest każdy z tych sądów. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwa, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Przedsiębiorcy, których firma upadła, nie powinni tracić wiary w możliwość rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia.

Procedury administracyjne

Postępowanie upadłościowe: krok po kroku

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiebiorcy może złożyć do sądu dłużnik lub każdy wierzyciel. Sąd zabezpiecza majątek dłużnika z urzędu, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik; w innym przypadku sąd zabezpiecza majątek dłużnika na żądanie.

Sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli w celu ustalenia sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu Na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli może także dojść do zawarcia układu, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa wierzycieli mających łącznie 3/4 ogólnej sumy wierzytelności.

Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności. Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności sporządza się listę wierzytelności, którą w sekretariacie sądu może przeglądać każdy zainteresowany. Do listy wierzytelności sprzeciw może złożyć każdy wierzyciel oraz upadły.

W przypadku upadłości z likwidacją majątku dłużnika syndyk dokonuje spisu inwentarza, oszacowuje masę upadłości i sporządza plan likwidacyjny, w którym określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, a następnie przeprowadza likwidację masy upadłości.

Sumy uzyskane ze sprzedaży masy upadłości zasilają fundusze masy upadłości, z których, na podstawie planu podziału, zaspokajani są wierzyciele w kolejności wynikającej z przydzielenia do poszczególnych kategorii. Po wykonaniu planu podziału sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, sposób restrukturyzacji upadłego zawierają propozycje układowe (może to być w szczególności: odroczenie wykonania zobowiązań; rozłożenie spłaty długów na raty; zmniejszenie sumy długów; konwersja wierzytelności na udziały/akcje; zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczajaćego określoną wierzytelność).

Układ może także przewidywać zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Likwidację przeprowadza się według przepisów ustawy o likwidacji masy upadłości, chyba że układ przewiduje inny sposób.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia układu, sąd zmienia sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Po zatwierdzeniu układu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postepowania upadłościowego, a jeżeli zawarto układ likwidacyjny, postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydaje się po przeprowadzeniu likwidacji.

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE

Przedsiębiorca stojący w obliczu niewypłacalności składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.

Wymagane jest złożenie planu naprawczego i oświadczenia (potwierdzonego notarialnie) o prawdziwości wszystkich danych zgłoszonych w związku z wszczęciem postępowania naprawczego.

Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego powinno również obejmować:

 • imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę  albo  firmęmiejsce zamieszkania  albo  siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
 • oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 •  wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.
 • Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru w rejestrze; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • oświadczenie, iż nie jest przedsiębiorcą, który już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata; który był już objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat; przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat;
 • oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym o prawdziwości danych i oświadczenia, zawartych w oświadczeniu o wszczęciu postępowania naprawczego i załączonych dokumentach.

Należy do niego dołączyć również następujące dokumenty:

 • aktualny wykaz składników majątku  z ich szacunkową wyceną;
 • bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli z podaniem adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku wraz z datami ustanowienia;
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów  dokonanych w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, o ile są ustanowieni.

Decyzja sądu

W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia sąd może zakazać wszczęcia postępowania naprawczego, jeżeli oświadczenie zostało złożone  z naruszeniem przepisów, lub zawarte w nim, bądź w załaczonych dokumentach dane lub oświadczenie są nieprawdziwe.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z pobliską organizacją biznesową

UE prowadzi sieć Enterprise Europe Network zrzeszającą lokalne organizacje biznesowe w większości krajów EuropyEnglish, które mogą być w stanie Ci pomóc.

Wybierz swój kraj oraz miejscowość i wpisz zapytanie poniżej.

Dziękujemy! Państwa widomość została wysłana.
Z powodu problemów technicznych Państwa wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.

Kraj

Austria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgia

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bułgaria

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Chorwacja

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dania

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francja

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grecja

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hiszpania

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Nieuwegein

Irlandia

Dublin

Litwa

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norwegia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polska

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalia

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumunia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovenië

Koper

Ljubljana

Maribor

Szwecja

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Słowacja

Bratislava

Prešov

Węgry

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Włochy

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Zjednoczone Królestwo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Łotwa

Riga

Wpisz treść wiadomości tutaj *

* pole obowiązkowe (musisz wprowadzić dane)