Naršymo kelias


Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
 
	„Twitter“
 
	Bendrinti „Google+“
 
	Skelbti „linkedIn“
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
Nustatyti įprastinį šrifto dydįPadidinti šriftą 200 procentųĮrašyti šį tinklalapį į adresynąPasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą

Lietuva

Bankrotas ir naujas verslas

Atnaujinta 11/2010

Teisiniai reikalavimai

Verslininkai gali sugebėti išvengti bankroto numatydami sunkumus - jei jie atidžiai stebi savo įmonės finansinę padėtį.

Pagal Įmonių bankroto įstatymą bankrotas - nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Nėra jokių specialių lengvatinių sąlygų vėl pradedantiems verslą po bankroto.

Po bankroto nėra jokių apribojimų vėl pradėti verslą, išskyrus šiuos:

 • teismas, gali apriboti teisę nuo 3 iki 5 metų eiti juridinio asmens vadovo pareigas, jei šis asmuo, privalėdamas pagal Įmonių bankroto įstatymą, nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms

Nemokumo procedūros

Bankroto procesas gali būti:

 • Teisminis. Teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. Likviduojamos įmonės likvidatorius privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai likviduojant įmonę išaiškėja, kad ji negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.Teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, paskiria bankroto administratorių.
 • Neteisminis.  Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu. Teismo kopmetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Siūlyti kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali įmonės vadovas ar savininkas (savininkai).

Ne teismo   tvarka bankroto procesas negali vykti, jeigu įmonei yra iškelta bylų, kuriose jai pareikšti turtiniai reikalavimai ar yra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

Atsakingos institucijos

Bankroto bylą iškelia ir negrinėja vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismas :           

Bankroto procese dalyvaujančios institucijos:           

Neteisminė bankroto procedūra yra veiksmingesnė ir pigesnė nei teismo procesas.

Kai įmonė neturi turto arba jos turto nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti y, taikomas supaprastintas bankroto procesas.

Supaprastinto bankroto proceso metu  kreditorių susirinkimai nešaukiami. Kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus turto pardavimo klausimus sprendžia teismas Procesas negali trukti ilgiau kaip vieneriųs metus nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos .

Įmonių bankroto įstatymas suteikia įmonei galimybę sudaryti su kreditoriais taikos sutartį, kurioje nurodoma:

 • įmonei daromos nuolaidos ir kreditorių reikalavimai;
 • įmonės įsipareigojimai;
 • kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai;
 • įmonės atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą.

Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams skiriamos išmokos iš Garantinio fondo.

Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto ir reikalavimo teisių pagal įmonės skolininkų prievoles įmonei pardavimo tvarką nustato Įmonių bankroto įstatymas.

Nekilnojamasis ir įkeistas   įmonės turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Kito ir antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse neparduototurto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas.

Bankrotą patyrę verslininkai neturėtų prarasti pasitikėjimo savo gebėjimu pradėti naują verslą.

Administracinės procedūros

Bankroto procedūra: laipsniškas vadovas

Įmonės vadovas ar savininkas (savininkai) privalo pateikti teismui  pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu:

 • įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Pareiškimas pateikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Įmonės vadovo, savininko (savininkų) pareiškime teismui nurodoma: priežastys, dėl kurių įmonė kreipiasi, kad būtų iškelta bankroto byla, siūloma administratoriaus kandidatūra.

Prie pareiškimo pridedama:

 • kreditorių ir skolininkų sąrašai;
 • praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinys;
 • informacija apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka;
 • įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdytas Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 3 d. reikalavimas;
 • gali būti pateikiami ir kiti bankroto bylai svarbūs dokumentai.

Įmonės vadovo   ar kito asmens, įmonėje turinčio teisę priimti atitinkamą sprendimą, atsakomybė:

 • civiline tvarka: privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d.);
 • drausmine tvarka: teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jei šis asmuo, privalėdamas pagal Įmonių bankroto įstatymą nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 14 d.);
 • administracine tvarka: pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nepateikimas užtraukia baudą įmonių ir įstaigų administracijų vadovams nuo 5 000 iki 10 000 litų

Teismas, iškėlęs įmonės bankroto bylą, paskiria bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą gali siūlyti kreditorius, savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas, įmonės likvidatorius.

Duomenys   apie įmonės bankroto procesą ir apie asmenis, turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turtą, parduodamą iš varžytynių, ir kita informacija skelbiami leidinyje "Informaciniai pranešimai", taip pat Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje:

Teismas iškelia įmonei bankroto bylą priimdamas nutartį, kuria įmonė pripažįstama bankrutuojančia.

Teismas nustato laikotarpį (nuo 30 dienų iki 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos), iki kada kreditoriai administratoriui turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, administratorius sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti.

Kreditorių reikalavimus tenkina administratorius pagal Įmonių bankroto įstatymo 34 ir 35 straipsniuose nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką.

Bankroto procedūra gali būti užbaigta:

Restruktūrizavimas

Įmonių restruktūrizavimo procesą reglamentuoja

Restruktūrizavimo tikslas - sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.

Įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonės ūkine -komercinei veiklai vadovauja įmonės valdymo organai, kurių veiklą restruktūrizavimo metu prižiūri teismo paskirtas restruktūrizavimo administratorius.

Patvirtinamas įmonės restruktūrizavimo planas – ne ilgiau kaip 4 metams (trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams).

Sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo proceso pradžios priima įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Pareiškimas pateikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Prie pareiškimo pridedami   dokumentai:

 • dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnio nuostatas;
 • metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo;
 • praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija;
 • restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras;
 • antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai;
 • areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai;
 • kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti.

Pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo gali pateikti ir kreditoriai.

Supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka

Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai restruktūrizavimo planas parengiamas iki pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui.

Taikant supaprastintą restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarką, įmonės valdymo organas kartu su pareiškimu teismui iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą turi pateikti įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą kreiptis į kreditorius dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pritarimą restruktūrizavimo planui, restruktūrizavimo planą, kuriam turi būti pritarta kreditorių, kurių reikalavimų suma pagal bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio duomenis vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, ir kitus reikalingus dokumentus.

Restruktūrizavimo procesas gali baigtis:

 • sėkmingu įmonės restruktūrizavimu;
 • restruktūrizavimo nutraukimu;
 • restruktūrizavimo nutraukimu iškeliant įmonei bankroto bylą. Iškėlus bankroto bylą, restruktūrizavimo procesas tai įmonei negali būti taikomas.

Priverstinis likvidavimas

Civilinis kodeksas   nustato įmonių priverstinio likvidavimo pagrindus, tvarką, likvidatoriaus kompetenciją, likviduojamos įmonės kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką bei eiliškumą.

Pagalba

Pagalba

Nusiųskite užklausą e. paštu netoli jūsų esančiai verslo organizacijai

ES veikia vietos verslo organizacijų tinklasDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kuriam priklauso daugelis Europos šaliųEnglish ir kuris gali jums padėti.

Pasirinkite savo šalį, miestą ir žemiau įrašykite užklausą.

Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.

Šalis

Airija

Dublin

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čekija

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Danija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Ispanija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Jungtinė Karalystė

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Kipras

Nicosia

Kroatija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Nyderlandai

Den Haag

Nieuwegein

Portugalija

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Prancūzija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Rumunija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Prešov

Slovėnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Suomija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Švedija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Vengrija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vokietija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Žinutę rašykite čia *

* privaloma užpildyti (čia privalote įrašyti informaciją)