Sökväg

Konkurs och omstart

Uppdaterat 05/2011

Företagare kan undvika konkurs genom att avhjälpa problem i tid – om de är uppmärksamma på företages ekonomiska situation.

När konkurs är det enda som återstår för en företagare, lönar det sig att avveckla förlustbringande affärer och inleda konkursförfarandet så snart som möjligt och gå vidare med nya affärsprojekt.

EU arbetar för enklare och snabbare konkursförfaranden och vill att seriösa företagare ska få en andra chans efter en konkurs, så att de kan konkurrera på samma villkor som nya företagare.

EU-kommissionen lade 2011 fram en expertrapport med rekommendationer för vart och ett av de fyra områden som konkursförfaranden omfattar

 • system för tidig varning (för att förebygga konkurser)
 • förlikningar utanför domstol
 • domstolsförhandlingar
 • en andra chans (underlätta en omstart för företagare som gått i konkurs tidigare).

Insolvens

EU har infört gemensamma regler som bland annat omfattar

 • insolvensförfaranden över gränserna och erkännande av ett lands domstolsutslag i hela EU för att motverka att konkursmässiga företagare flyttar sina tillgångar eller undviker rättsliga processer i ett visst land
 • skydd för de anställda vid arbetsgivarens insolvens
 • statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

Enklare och snabbare konkursförfaranden

När ett företag inte går att rädda genom omstrukturering eller försäljning, kan ett snabbt beslut om att ansöka om konkurs minimera förlusterna för alla berörda.

Med effektiva konkursförfaranden kan man få till stånd en rimlig balans mellan företagets, investerarnas, personalens och ägarnas intressen, när det konkursmässiga företagets tillgångar omsätts, och se till att i möjligaste mån bevara värdet på tillgångarna.

EU uppmuntrar de nationella myndigheterna att utforma konkursförfaranden som är snabba och enkla – och som tar högst ett år.       

Omstart efter en konkurs

Eftersom endast 4–6 % av alla konkurser är bedrägliga, är det viktigt ur ekonomisk synpunkt att seriösa företagare som gått i konkurs får en andra chans.

Studier visar att företagare som gör en omstart ofta är mer framgångsrika och skapar fler jobb. Företagare lär av sina misstag och blir bättre på att bedöma risker och möjligheter.

EU förordar lösningar som hjälper företagare att övervinna de praktiska och psykologiska hindren för en omstart:

 • Tillräckliga ekonomiska anslag bör ges till omstarter.
 • Banker och finansinstitut bör ompröva sin mycket försiktiga inställning till företagare som vill starta om.
 • Hederliga företagare som gått i konkurs bör inte förekomma på listor som begränsar kreditgivningen.
 • Hederliga företagare som gått i konkurs får inte missgynnas vid offentliga upphandlingar.
 • Omstartare bör få lämpligt psykologiskt och tekniskt stöd.
 • Stöd från kunder, samarbetspartner och investerare bör kanaliseras genom kontakter mellan dem och potentiella omstartare.

I meddelandet om översynen av småföretagsakten uppmanas EU-länderna att ”ge entreprenörer en andra chans genom att senast 2013 begränsa tiden för en ärlig entreprenörs ackordsförfarande efter konkurs till högst treår ”.

En av de tio principerna i småföretagsakten handlar om konkurs och att man bör ge seriösa företagare en andra chans efter en konkurs. EU-länderna uppmuntras att

 • främja en positiv inställning i samhället till att ge entreprenörer en nystart
 • förkorta avvecklingsförfarandena till ett år
 •  sörja för likabehandling av företagare som startar om och nyföretagare, t.ex. genom stödprogram.

Företagare som har upplevt en konkurs ska inte behöva förlora tron på sin förmåga att starta ett nytt företag.

 • Starta eget

På webbplatsen om en ny chans för företagare hittar du råd om hur man upptäcker potentiella problem i tid, ett verktyg för att testa hur ditt företag mår, gyllene regler för nya företag och för företag i svårigheter samt exempel på framgångsrika omstartare som berättar om sina erfarenheter.

Enterprise Europe Network ger råd och information till konkurshotade företag och företagare som vill starta om på nytt.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.