Navigačný riadok

Bankrot a nový začiatok

Aktualizované 05/2011

Podnikatelia sa môžu vyhnúť bankrotu, ak predvídajú ťažkosti a pozorne sledujú finančnú situáciu podniku.

Ak je vyhlásenie bankrotu jediným východiskom zo situácie, je vhodné obmedziť straty, začať konkurzné konanie čo najskôr a prejsť k novému podnikateľskému projektu.

EÚ podporuje jednoduchšie a rýchlejšie konkurzné konania. Jej cieľom je, aby čestní podnikatelia, ktorí sa stretli s neúspechom, začali odznova a mali rovnaké podmienky ako noví podnikatelia.

V roku 2011 Európska komisia uverejnila správu expertnej skupiny, ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa štyroch podoblastí zahŕňajúcich proces bankrotu v jeho najširšom zmysle:

 • systém včasného varovania (prevencia bankrotu);
 • mimosúdne vyrovnania;
 • súdne konania;
 • druhá šanca (možnosť nového štartu pre podnikateľov, ktorí zbankrotovali).

Platobná neschopnosť

EÚ zaviedla spoločné pravidlá, ktoré predovšetkým upravujú:

 • súdnu právomoc na začatie cezhraničného konania o platobnej neschopnosti a uznávanie rozsudkov súdu jedného členského štátu v celej EÚ s cieľom predchádzať tomu, aby podnikatelia v konkurze prevádzali svoje aktíva alebo sa vyhýbali súdnemu konaniu v danej krajine;
 • ochranu zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa;
 • vládnu podporu na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach.

Jednoduchšie a rýchlejšie konkurzné konania

Ak podnik nie je možné zachrániť reštrukturalizáciou alebo predajom podielov, rýchle rozhodnutie vyhlásiť bankrot môže minimalizovať straty všetkých zainteresovaných strán.

Efektívne konkurzné konania umožňujú dosiahnuť pri prerozdeľovaní aktív z bankrotujúceho podniku rovnováhu medzi záujmami podniku, investorov, zamestnancov a majiteľov a zachrániť čo najviac z ich hodnoty.

EÚ podporuje vnútroštátne orgány, aby ich konkurzné konania boli rýchle a jednoduché a aby netrvali dlhšie ako jeden rok.       

Nový začiatok po bankrote

Pre hospodárstvo je kľúčové, aby čestní podnikatelia, ktorí sa stretli s neúspechom v podnikaní, dostali druhú šancu, pretože počet podvodných bankrotov predstavuje len 4 až 6 %.

Z výsledkov štúdií vyplýva, že druhé pokusy podnikateľov prinášajú viac zisku a vytvárajú viac pracovných miest. Podnikatelia sa učia na vlastných chybách a vedia lepšie odhadnúť mieru rizika a príležitostí.

EÚ predložila riešenia, ktoré majú podnikateľom pomôcť prekonať praktické aj psychologické ťažkosti pri zakladaní novej firmy:

 • nanovo začínajúcim podnikateľom by sa mali poskytnúť dostatočné finančné prostriedky;
 • banky a finančné inštitúcie by mali prehodnotiť svoj opatrný postoj k podnikateľom, ktorí začínajú nanovo;
 • mená podnikateľov, u ktorých nedošlo k bankrotu spojenému s verou, by sa nemali nachádzať na zoznamoch osôb s obmedzeným prístupom k úverom;
 • bývalí podnikatelia, u ktorých nedošlo k podvodnému bankrotu, by nemali byť v nevýhode pri predkladaní ponúk na verejné zákazky;
 • nanovo začínajúcim podnikateľom by mala byť poskytnutá primeraná psychologická a technická podpora;
 • nanovo začínajúci podnikatelia by mali mať podporu zo strany zákazníkov, obchodných partnerov a investorov založenú na vzájomných väzbách.

Vo svojom oznámení Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ (SBA) pre Európu Komisia vyzýva členské štáty, aby do roku 2013 uskutočnili odporúčanie stanovené v akčnom pláne SBA zamerané na podporu druhých šancí pre podnikateľov, a to tak, že čas potrebný na zrušenie a vyrovnanie dlhov sa v prípade čestného podnikateľa po bankrote obmedzí na najviac tri roky.

Jedna z desiatich zásad uvedených v iniciatíve „Small Business Act“ sa týka bankrotu a poskytnutia druhej šance čestným podnikateľom, ktorí sa stretli s neúspechom. Členské štáty sa vyzývajú, aby:

 • vo väčšej miere podporili pozitívny prístup spoločnosti k nanovo začínajúcim podnikateľom;
 • skrátili proces likvidácie spoločnosti na jeden rok ;
 •  zabezpečili rovnaké zaobchádzanie s nanovo začínajúcimi a novými podnikateľmi, napríklad pokiaľ ide o schémy podpory.

Podnikatelia, ktorí prešli bankrotom, by nemali stratiť dôveru vo svoje schopnosti začať nový podnikateľský projekt.

 • Začatie podnikania

Na webovej lokalite o druhej šanci v podnikaní nájdete rady ako včas zbadať prvé problémy, nástroj na zhodnotenie finančného stavu podniku, zlaté pravidlá pre nové spoločnosti a podniky v núdzi a príbehy úspešných podnikateľov, ktorí začali odznova.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje informácie a poradenstvo podnikom, ktoré sa nachádzajú v bankrote, a podnikateľom, ktorí by chceli začať podnikať odznovu.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Vaša Európa - Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish a jej približne 600 miestnych kontaktných miestEnglish pomáha prostredníctvom miestnych podnikateľských organizácií pri rozvíjaní podnikania, pokiaľ ide o nové trhy, zdroje či získavanie licencií na nové technológie a prístup k financiám z EÚ.