Mogħdija tan-navigazzjoni

Falliment u bidu mill-ġdid

Aġġornat 05/2011

L-intraprendituri jistgħu jkunu kapaċi li jevitaw il-falliment billi jantiċipaw id-diffikultajiet - jekk joqogħdu dejjem attenti għas-sitwazzjoni finanzjarja tan-negozju tagħhom.

Meta l-applikazzjoni għall-falliment tkun l-unika alternattiva għas-sid tan-negozju, ikun jaqbel li jitnaqqsu l-ispejjeż, u jinbdew il-proċeduri llum qabel għada, u li dak li jkun jimxi għal proġett ta' negozju ġdid.

L-UE taħdem favur proċeduri iżjed sempliċi u li jieħdu inqas żmien għall-falliment u tinkoraġġixxi li jingħata  t-tieni ċans lill-intraprendituri onesti li jkunu fallew, biex b'hekk jerġgħu jiġu fuq l-istess livell daqs intraprendituri ġodda.

Fl-2011, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport ta' grupp ta' esperti li ppreżentaw rakkomandazzjonijiet dwar il-politika fuq l-erba' sotto-oqsma li jinkludu l-proċess ta' falliment fis-sens wiesa' tiegħu:

 • sistemi ta' twissija bikrija (prevenzjoni ta' falliment);
 • arranġamenti li ma jinvolvux qrati;
 • proċedura fil-qorti;
 • it-tieni ċans (li jiffaċilità bidu ġdid għal intraprendituri li fallew fil-passat).

Insolvenza

L-UE waqqfet regoli komuni, li b'mod partikolari jkopru:

 • ġurisdizzjoni sabiex jinfetħu l-proċeduri tal-insolvenza minn fruntiera għall-oħra u rikonoxximent tad-deċiżjonijiet tal-qrati ta' pajjiż wieħed madwar l-UE sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn intraprendituri insolventi jittrasferixxu l-assi tagħhom jew jevitaw li jinbdew proċeduri legali f'xi pajjiż;
 • protezzjoni għal impjegati   f'każijiet ta' insolvenza;
 • appoġġ mill-gvern  għas-salvataġġ u għar-ristrutturar ta' kumpaniji f'diffikultà.

Proċeduri tal-falliment iżjed sempliċi u li jdumu inqas

Meta negozju ma jkunx jista' jiġi salvat jew bl-istrutturar mill-ġdid jew bil-bejgħ ta' ishma, deċiżjoni fil-pront li ssir applikazzjoni għall-falliment tista' timminimizza t-telf għal dawk kollha kkonċernati.

Proċeduri tal-falliment effettivi jippermettu li jintlaħaq bilanċ raġonevoli bejn l-interessi tan-negozju, l-investituri, l-impjegati u s-sidien meta ssir l-allokazzjoni mill-ġdid tal-assi mill-kumpanija li tkun falliet, u jgħinu biex jinżamm kemm jista' jkun possibbli mill-valur tagħhom.

L-UE tinkoraġġixxi lill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħmlu proċeduri tal-falliment li ma jdumux u li huma faċli - li ma jdumux iżjed minn sena.        

Bidu mill-ġdid wara l-falliment

Meta 4 sa 6% biss tal-fallimenti jkunu frodulenti, hu essenzjali għall-ekonomija li toffri t-tieni ċans lil intraprendituri onesti li jkunu fallew.

L-istudji juru li t-tieni tentattiv minn intraprendituri hu aktar vantaġġuż u joħloq iżjed impjiegi. L-intraprendituri jitgħallmu mill-iżbalji jivvalutaw aħjar ir-riskji u l-opportunitajiet.

L-UE tipproponi soluzzjonijiet sabiex jgħinu lill-intraprendituri li jaffaċċjaw diffikultajiet prattiċi u psikoloġiċi meta jwaqqfu t-tieni negozju tagħhom:

 • mezzi finanzjarji xierqa għandhom jiġu ddedikati għal bidu mill-ġdid;
 • banek u istituzzjonijiet finanzjarji għandhom iqisu mill-ġdid l-attitudni ta' kawtela tagħhom lejn dawk li jkunu se jerġgħu jibdew mill-ġdid;
 • l-ismijiet ta' dawk involuti f'fallimenti li mhumiex frodulenti m'għandhomx jidhru fuq il-listi li jimpedixxu l-aċċess għal self mill-banek;
 • intraprendituri li mhumiex frodulenti li kienu fallew ma għandhomx ikunu żvantaġġjati meta japplikaw għal kuntratti pubbliċi;
 • dawk li jerġgħu jibdew mill-ġdid għandhom jibbenefikaw minn appoġġ psikoloġiku u tekniku xieraq;
 • l-appoġġ minn klijenti, sħab fin-negozju u investituri għandu jiġi mħeġġeġ minn konnessjonijiet bejn dawn u dawk li potenzjalment jistgħu jerġgħu jibdew.

Il-komunikazzjoni dwar ir-reviżjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar tistieden lill-pajjiżi tal-UE biex "jippromwovu t-tieni ċans għal intraprendituri billi ż-żmien ta' riabilitazzjoni u tal-arranġament tad-djun għal intraprenditur onest wara falliment jiġi limitat għal massimu ta' tliet snin sal-2013 ".

Qabel dan, l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar iddedika wieħed mill-10 prinċipji tiegħu għal falliment u jagħti t-tieni ċans lill-intraprendituri onesti li fallew. Il-pajjiżi tal-UE huma mħeġġa li:

 • jippromwovu iktar attitudni pożittiva fis-soċjetà lejn dawk li jerġgħu jibdew mill-ġdid bin-negozju tagħhom;
 • inaqqsu t-tul li jieħdu l-proċeduri ta' għeluq ta' negozju għal sena ;
 • jiżguraw trattament ugwali bejn dawk li jibdew in-negozju tagħhom mill-ġdid u dawk li jidħlu għal negozju għall-ewwel darba, eż. fl-iskemi ta' appoġġ.

L-intraprendituri li jkunu għaddew minn falliment ma għandhomx jitilfu l-kunfidenza fl-abbilità tagħhom li jibdew negozju ġdid.

 • Bidu ta' negozju

Il-websajt It-tieni ċans fin-negozju jipprovdi ħjiel dwar kif tintebaħ bl-ewwel sinjali ta' inkwiet, għodod ta' kif tivverifika s-sitwazzjoni finanzjarja, regoli kardinali għal negozji u kumpaniji ġodda li jkunu f'diffikultà, kif ukoll esperjenzi ta' persuni li reġgħu bdew fin-negozju u li kellhom suċċess.

Enterprise Europe Network jipprovdi informazzjoni u pariri lil kumpaniji li jkunu viċin il-falliment u lin-negozjanti li jiddeċiedu jerġgħu jibdew fin-negozju.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Pariri tal-Ewropa Tiegħek  hu sors ta’ pariri esperti dwar kwalunkwe kwistjonijiet li tiltaqa’ magħhom f’pajjiż ieħor tal-UE li jinvolvu l-liġi tal-UE.

In-Netwerk “Enterprise Europe NetworkEnglish” u bejn wieħed u ieħor 600 punt ta’ kuntatt lokaliEnglish tiegħu jaħdmu permezz ta’ organizzazzjonijiet kummerċjali lokali biex jgħinuk tiżviluppa n-negozju tiegħek fi swieq u sorsi ġodda jew inkella tilliċenzja teknoloġiji ġodda u tingħata aċċess għall-fondi tal-UE.