Navigācijas ceļš

Maksātnespēja

Atjaunināts 05/2011

Lai izvairītos no bankrota, uzņēmuma vadītājam ir jāparedz grūtības, rūpīgi sekojot sava uzņēmuma finansiālajam stāvoklim.

Ja maksātnespējas pieteikums ir vienīgais risinājums, tad uzņēmuma vadītājam ir jāgādā, lai samazinātu zaudējumus, pēc iespējas ātrāk jāsāk attiecīgās procedūras, kā arī jāpievēršas jaunam projektam.

ES ieviesusi vienkāršākas un ātrākas bankrota procedūras un popularizē otrās iespējas politiku par labu godīgiem, neveiksmi cietušiem uzņēmējiem, pielīdzinot viņus jaunajiem uzņēmējiem.

Eiropas Komisija 2011. gadā publicēja ekspertu grupas ziņojumu, kurā izvirzīti ieteikumi attiecībā uz katru no pakārtojām jomām, kuras veido bankrota procedūru tās visplašākajā nozīmē:

 • laicīga brīdinājuma sistēmas (bankrota novēršana);
 • ārpustiesas risinājumi;
 • tiesas process;
 • otrā iespēja (atvieglina uzņēmējdarbības atsākšanu uzņēmējiem, kuri piedzīvojuši bankrotu);

Maksātnespēja

ES pieņēmusi kopīgus noteikumus, kas aptver šādus aspektus:

 •  kompetentās tiesas izraudzīšana, lai sāktu pārrobežu maksātnespējas procedūras, un vienas valsts tiesas sprieduma atzīšana visā ES, lai nepieļautu, ka maksātnespējīgie uzņēmēji pārsūta savus aktīvus vai izvairās no tiesas procesa kādā konkrētā valstī;
 • darba ņēmēju aizsardzība uzņēmuma maksātnespējas gadījumā;
 •  valsts atbalsts, lai glābtu un reorganizētu grūtībās nonākušus uzņēmumus.

Vienkāršākas un ātrākas bankrota procedūras

Ja uzņēmumu nevar glābt ar reorganizāciju vai pārdotām akcijām, tad ātri izšķiroties par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, visām ieinteresētajām personām var samazināt zaudējumus.

Efektīva bankrota procedūra ļauj līdzsvarot uzņēmuma, investoru, darba ņēmēju un īpašnieku intereses uzņēmuma aktīvu pārdales procesā, tajā pašā laikā pēc iespējas saglabājot šo aktīvu vērtību.

ES mudina dalībvalstis ieviest vienkāršas un ātras bankrota procedūras, kas ilgst ne ilgāk kā gadu.       

Jauns sākums pēc bankrota

Ņemot vērā, ka tikai 4-6 % no bankrotiem ir krāpnieciski, ekonomikai ir vitāli svarīgi, lai godīgiem uzņēmējiem, kuri cietuši neveiksmi, piedāvātu otru iespēju.

Pētījumi liecina, ka uzņēmumi, kurus izveidojušas personas, kas pārvarējušas pirmo neveiksmi, ir ienesīgāki un rada vairāk darba vietu. Uzņēmēji mācās no savām kļūdām un labāk izvērtē risku un iespējas.

ES piedāvā dažādus risinājumus, lai palīdzētu uzņēmējiem pārvarēt praktiskus un psiholoģiskus šķēršļus, ar kuriem viņi varētu saskarties, dibinot savu otro uzņēmumu:

 • jāpiešķir pietiekams finansējums uzņēmējiem, kas atsāk saimniecisko darbību no nulles;
 • bankām un finanšu iestādēm jāmaina atturīgā attieksme pret šiem uzņēmējiem;
 • to uzņēmēju vārdiem, kas piedzīvojuši bankrotu, kurš nav bijis ļaunprātīgs, nebūtu jāparādās bankas melnajos sarakstos;
 • tie uzņēmēji, kas piedzīvojuši bankrotu, kurš nav bijis ļaunprātīgs, publisko iepirkumu konkursos jāvērtē tāpat kā citi pretendenti;
 • šiem uzņēmējiem jāsaņem psiholoģiska un tehniska palīdzība;
 • ir jāveicina sadarbība starp šiem uzņēmējiem un klientiem, tirdzniecības partneriem un investoriem.

Paziņojums par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta pārskatīšanu aicina ES valstis "ļaut uzņēmējiem izmantot otro iespēju, līdz 2013. gadam aizņēmuma dzēšanas un darbības atsākšanas jeb rehabilitācijas laiku labticīgiem uzņēmējiem ierobežojot lielākais līdz trijiemgadiem ".

Viens no Mazās uzņēmējdarbības akta desmit principiem attiecas uz bankrotu un otro iespēju, kas ir jādod godīgajiem uzņēmējiem, kuri cietuši neveiksmi. Šajā ziņā ES dalībvalstis ir aicinātas:

 •  veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret uzņēmējiem, kas vēlas visu sākt no jauna;
 •  līdz vienam gadam saīsināt uzņēmuma likvidācijas procedūru ilgumu;
 •  gādāt par to, lai uzņēmējdarbības atsācēji un iesācēji baudītu vienādu attieksmi, īpaši atbalsta shēmu kontekstā;

Pēc pirmās neveiksmes uzņēmējiem nav jāšaubās par savām spējām sākt jaunu projektu.

 • Izveidot uzņēmumu

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne “Otrā iespēja uzņēmējdarbībā ” piedāvā daudzus padomus, kā laikus konstatēt problēmas, pārbaudīt uzņēmuma finansiālo stāvokli, min dažus zelta likumus, kas ir jāievēro jaunajiem uzņēmumiem un grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kā arī iepazīstina ar to uzņēmēju stāstiem, kuriem jauns sākums bijis veiksmīgs.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe Network ” sniedz informāciju un padomus uzņēmējiem, kas ir bankrota situācijā un kas vēlas sākt jaunu uzņēmējdarbības projektu.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vietnē “Tavs Eiropas padomdevējs” varat atrast lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe NetworkEnglish” un tā  aptuveni 600 vietējie kontaktpunktiEnglish sadarbojas ar vietējām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, lai jūsu uzņēmums varētu atrast jaunus tirgus, avotus vai licencēt jaunas tehnoloģijas un iegūt ES finansējumu.