Navigatsioonitee

Pankrot ja uus algus

Ajakohastatud 05/2011

Ettevõtjad võivad pankrotti ära hoida, kui nad ennetavad raskusi ehk hoiavad oma ettevõtte rahanduslikul olukorral silma peal.

Kui pankrotist teatamine on ettevõtte omaniku jaoks ainus võimalus, tuleb tal kanda kulusid suuremate kahjude tekkimise vältimiseks, algatada menetlus pigem varem kui hiljem, ning minna edasi uue äriprojektiga.

EL pooldab lihtsamat ja kiiremat pankrotimenetlust ning kutsub üles andma ebaõnnestunud, kuid ausatele ettevõtjatele teist võimalust, käsitledes neid samalaadselt alustavate ettevõtjatega.

2011. aastal avaldas Euroopa Komisjon aruande, milles ekspertide rühm esitas poliitikaalaseid soovitusi pankrotimenetluse iga nelja alavaldkonna kohta nende kõige laiemas tähenduses:

 • varajased hoiatussüsteemid (pankroti ennetamine);
 • kohtuvälised kokkulepped;
 • kohtumenetlus;
 • teine võimalus (pankrotistunud ettevõtjate uue alguse hõlbustamine).

Maksejõuetus

ELil on ühtsed eeskirjad, mis hõlmavad järgmist:

 • piiriülese pankrotimenetluse algatamine ja liikmesriigi kohtu otsuste tunnustamine kõikjal ELis, et hoida ära maksejõuetute ettevõtjate varade ülekandmist või kohtumenetluse vältimist asjaomases liikmesriigis;
 • töötajate kaitse maksejõuetuse korral;
 • riigiabi raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks.

Lihtsam ja kiirem pankrotimenetlus

Kui ettevõtet ei ole võimalik ümberkorraldamise või osakute müümise abil päästa, võib pankroti väljakuulutamise otsus vähendada kõigi asjaosaliste kulusid.

Tõhus pankrotimenetlus võimaldab mõistlikult tasakaalustada ettevõtja, investorite, töötajate ja omanike huve, jaotades ümber pankrotistunud ettevõtte varad ning säilitades võimalikult suures osas nende väärtuse.

EL kutsub liikmesriikide asutusi üles muutma pankroti menetlemise kiiremaks ja lihtsamaks, et see ei kestaks üle ühe aasta.       

Uus algus pärast pankrotti

Ainult 4 - 6 protsenti pankrottidest on seotud pettusega. Ebaõnnestunud ausatele ettevõtjatele teise võimaluse andmine on majanduse seisukohast oluline.

Uuringud näitavad, et ettevõtjate teine katse on üldjuhul kasumlikum ja loob rohkem töökohti. Ettevõtjad õpivad oma vigadest ning hindavad paremini ohte ja võimalusi.

EL pakub lahendusi ettevõtjate abistamiseks järgmise ettevõtte asutamisel esinevate  praktiliste ja psühholoogiliste raskustega toimetulemisel:

 • uue alguse puhul tuleb eraldada piisavalt rahalisi vahendeid;
 • pangad ja finantsasutused peaksid kriitiliselt hindama oma ettevaatlikku suhtumist uuestialustajatesse;
 • kui pankrot ei olnud seotud pettusega, ei peaks asjaomaste ettevõtjate nimed esinema selliste isikute nimekirjades, kellele ei anta pangalaenu;
 • kui pankrot ei ole seotud pettusega, ei peaks see olema piiravaks asjaoluks riigihangete puhul;
 • uuestialustajatele peaks pakkuma piisavat psühholoogilist ja tehnilist tuge,
 • klientide, äripartnerite ja investorite ning võimalike uuestialustajate vahelised suhted peaksid andma võimaluse pakkuda ettevõtjatele tuge.

Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamist käsitlevas teatises kutsutakse ELi liikmesriike üles „soodustama ettevõtjatele teise võimaluse andmist, piirates 2013. aastaks ausa ettevõtja pankrotijärgse kohustustest vabanemise ja võlgade tasumise aega maksimaalselt kolme aastani ".

Väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” üks kümnest põhimõttest käsitleb pankrotti ja teise võimaluse andmist ettevõtluses ebaõnnestunud, kuid ausatele ettevõtjatele. ELi liikmesriike kutsutakse üles

 • edendama ühiskonnas täiendavalt positiivset suhtumist uuestialustajate suhtes;
 • lühendama likvideerimismenetlusiühe aastani ;
 •  kohtlema uuestialustajaid võrdselt ettevõtlusega alustajatega (näiteks toetuskavade raames).

Pankrotti kogenud ettevõtjad ei peaks kaotama usku enesesse, et alustada uue ettevõttega.

 • Ettevõtlusega alustamine

Veebisaidil, mis on pühendatud  teisele võimalusele ettevõtluses, antakse vihjeid varajaste ohumärkide äratundmiseks, esitatakse finantsseisundi hindamise vahend ning kuldsed reeglid uutele ettevõtetele ja raskustes olevatele ettevõtetele, samuti jagavad saidil oma vahetuid kogemusi edukad uuestialustajad.

Enterprise Europe Network pakub teavet ja nõuandeid ettevõtetele, kes seisavad silmitsi pankrotiga ning ettevõtjatele, kes on otsustanud uuesti alustada.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.