Διαδρομή πλοήγησης

Πτώχευση και νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα

Επικαιροποίηση 05/2011

Οι επιχειρηματίες μπορούν να αποφύγουν την πτώχευση εάν προετοιμάζονται για ενδεχόμενες δυσκολίες - ελέγχοντας προσεκτικά τα οικονομικά της επιχείρησής τους.

Όταν η μοναδική λύση που απομένει στον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης είναι να κηρύξει πτώχευση, καλό είναι να περιορίσει τις ζημιές, να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό και να προχωρήσει σε νέο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ΕΕ τάσσεται υπέρ της απλούστευσης και συντόμευσης των διαδικασιών πτώχευσης και ενθαρρύνει την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν, χωρίς να τους διαχωρίζει από τους νέους επιχειρηματίες.

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων στην οποία παρουσιάζονται συστάσεις πολιτικής για κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια της ευρύτερης διαδικασίας πτώχευσης:

 • συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (πρόληψη της πτώχευσης)
 • εξωδικαστικοί συμβιβασμοί
 • δικαστική διαδικασία
 • δεύτερη ευκαιρία (βοήθεια σε επιχειρηματίες που είχαν κηρυχθεί στο παρελθόν σε πτώχευση να κάνουν μια νέα αρχή).

Αφερεγγυότητα

Η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες που καλύπτουν κυρίως:

 • τη δικαιοδοσία για την έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας και την αναγνώριση των αποφάσεων του δικαστηρίου μιας χώρας σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να εμποδίζονται οι αφερέγγυοι επιχειρηματίες να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλη χώρα ή να αποφεύγουν τις δικαστικές διαδικασίες σε συγκεκριμένη χώρα
 • την προστασία των εργαζομένων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας
 • την παροχή κρατικής στήριξης για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες πτώχευσης

Όταν μια επιχείρηση δεν μπορεί να σωθεί με την αναδιάρθρωση ή με την πώληση μετοχών της, μια γρήγορη απόφαση κήρυξης σε πτώχευση μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με αποτελεσματικές πτωχευτικές διαδικασίες επιτυγχάνεται εύλογη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της επιχείρησης, των επενδυτών, του προσωπικού και των ιδιοκτητών κατά την αναδιανομή του ενεργητικού της εταιρείας που κήρυξε πτώχευση, και να διασώζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της αξίας του ενεργητικού.

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να θεσπίσουν ταχείες και απλές πτωχευτικές διαδικασίες οι οποίες δεν θα διαρκούν περισσότερο από ένα έτος .        

Νέο ξεκίνημα μετά την πτώχευση

Δεδομένου ότι μόλις το 4 ως 6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία να προσφέρεται μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν.

Μελέτες δείχνουν ότι η δεύτερη απόπειρα των επιχειρηματιών είναι περισσότερο επικερδής και δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Οι επιχειρηματίες μαθαίνουν από τα λάθη τους και βελτιώνουν την ικανότητά τους να εκτιμούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες.

Η ΕΕ προτείνει λύσεις που βοηθούν τους επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές και ψυχολογικές δυσκολίες όταν ξεκινούν μια νέα επιχείρηση:

 • για κάθε νέο ξεκίνημα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση
 • οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναθεωρήσουν την επιφυλακτική τους στάση έναντι των επιχειρηματιών που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα
 • τα ονόματα όσων εμπλέκονται σε μη δόλιες πτωχεύσεις δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε καταλόγους που περιορίζουν την πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια
 • οι επιχειρηματίες που κήρυξαν στο παρελθόν μη δόλια πτώχευση δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όταν υποβάλλουν αίτηση για ανάληψη δημοσίων συμβάσεων
 • στους επιχειρηματίες που κάνουν ένα νέο ξεκίνημα πρέπει να παρέχεται επαρκής ψυχολογική και τεχνική υποστήριξη
 • πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία των επιχειρηματιών που επιθυμούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και επενδυτές.

Στην ανακοίνωση για την επανεξέταση του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act ) καλούνται οι χώρες της ΕΕ να  "προωθήσουν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες με τον περιορισμό έως το 2013 του χρόνου απαλλαγής και εκκαθάρισης οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη κατ΄ανώτατο όριο ".

Πριν από αυτή την επανεξέταση, ο νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) αφιέρωνε μία από τις δέκα αρχές του στην πτώχευση και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν. Οι χώρες της ΕΕ παροτρύνονται:

 •  να καλλιεργήσουν ένα ακόμη θετικότερο κλίμα στην κοινωνία για τους επιχειρηματίες που κάνουν νέο ξεκίνημα·
 •  να μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών διάλυσης μιας επιχείρησης σε ένα έτος ·
 •  να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων που κάνουν νέο ξεκίνημα και των νέων επιχειρήσεων, π.χ. όσον αφορά τη χρηματοδότηση.

Οι επιχειρηματίες που έχουν βιώσει την εμπειρία της πτώχευσης δεν πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια.

 • Επιχειρηματικό ξεκίνημα

Ο ιστότοπος για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες περιέχει συμβουλές για τον έγκαιρο εντοπισμό ανησυχητικών ενδείξεων, ένα εργαλείο για οικονομικό «τσεκ-απ», χρυσούς κανόνες για νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και παραδείγματα επιχειρηματιών που έκαναν ένα επιτυχημένο νέο ξεκίνημα.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων (Enterprise Europe Network ) παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρόθυρα πτώχευσης και σε επιχειρηματίες που αποφασίζουν να κάνουν ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια πηγή χρήσιμων συμβουλών από εμπειρογνώμονες για τυχόν προβλήματα που συναντάτε σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Tο "Enterprise Europe Network"English και τα 600 περίπου τοπικά σημεία επικοινωνίαςEnglish λειτουργούν μέσω τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων για να σας βοηθούν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε νέες αγορές, να αναζητάτε ή να χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, καθώς και να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.