Cesta

Úpadek a nový začátek

Aktualizováno 05/2011

Podnikatelům se může podařit úpadku předejít, pokud dokáží potíže předvídat, a to napříkad pečlivým sledováním finanční situace jejich podniku.

Je-li vyhlášení úpadku pro majitele podniku jedinou možností, vyplatí se snížit ztráty na minimum, zahájit úpadkové řízení raději dříve a pustit se do nového podnikatelského projektu.

EU podporuje zjednoduššení a urychlení postupů při vyhlašování úpadku a vybízí k tomu, aby se poskytovala čestným podnikatelům druhá šance a zajistily se jim stejné podmínky, jaké mají začínající podnikatelé.

V roce 2011 zveřejnila Evropská komise zprávu vypracovanou skupinou odborníků, která obsahuje doporučení týkající se:

 • zavedení systémů včasného varování (k prevenci úpadku)
 • postupů při mimosoudním urovnávání sporů
 • postupů při soudním řízení
 • poskytování druhé šance (postupy, jimiž se usnadní začátek podnikání osobám, jejichž podnikatelská činnost v minulosti skončila úpadkem)

Platební neschopnost

EU pro tuto oblast stanovila společná pravidla, která zahrnují zejména:

 • pravomoc zahájit přeshraniční úpadkové řízení a vzájemné uznávání rozsudků soudů v celé EU, čímž se podnikatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti, zabrání, aby převáděli svá aktiva nebo aby se vyhýbali soudnímu řízení v dané zemi,
 • ochranu zaměstnanců v případě platební neschopnosti podniku
 • státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků ve finančních obtížích.

Jednodušší a rychlejší úpadkové řízení

Jestliže podnik nelze zachránit restrukturalizací nebo prodejem podílů, může rychlé rozhodnutí o vyhlášení úpadku snížit ztráty zúčastněných stran.

Účinné úpadkové řízení umožňuje dosáhnout při přerozdělování aktiv společnosti v úpadku rovnováhy mezi zájmy podniku, investorů, zaměstnanců a majitelů a zachránit co nejvíce z jejich hodnoty.

Evropská unie vnitrostátní orgány vybízí, aby zavedly úpadková řízení, která jsou rychlá a jednoduchá a trvají nejdéle jeden rok.       

Nový začátek po úpadku

Pouze 4 až 6 % úpadků se zakládá na podvodu, a proto je pro hospodářství důležité poskytnout druhou šanci čestným podnikatelům, kterým se v podnikání nedařilo.

Ze studií vyplývá, že druhé pokusy v podnikání přinášejí větší zisk i vytvářejí více pracovních míst. Podnikatelé se poučí ze svých chyb a lépe hodnotí rizika a příležitosti.

EU předkládá řešení, které má podnikatelům pomoci vypořádat se s praktickými a psychologickými problémy při zakládání druhého podniku:

 • na nový začátek by se měly vyhradit dostatečné finanční prostředky,
 • banky a finanční instituce by měly přehodnotit svůj skeptický postoj vůči podnikatelům, kteří začínají znovu
 • jména podnikatelů, kteří čestným způsobem vyhlásili úpadek, by se neměla objevit na seznamech subjektů, jež mají omezený přístup k bankovním úvěrům
 • tito podnikatelé by rovněž neměli být znevýhodňováni, když se ucházejí o veřejné zakázky,
 • podnikatelům, kteří začínají znovu, by měla být poskytnuta psychologická a technická pomoc,
 • podporu by podnikatelé měli rovněž získávat na základě vazeb s odběrateli, obchodními partnery a investory.

Ve sdělení o přezkumu iniciativy „Small Business Act“ (tj. zákon o drobném podnikání) se členské státy vyzývají, „aby podporovaly druhou šanci pro podnikatele tím, že do roku 2013 zkrátí dobu nutnou pro splnění závazků a vyrovnání dluhu čestného podnikatele po úpadku na nejvýše tři roky“.

Již před přezkumem se jedna z deseti zásad iniciativy „Small Business Act“ týkala vyhlašování úpadku a poskytování další šance poctivým podnikatelům. EU v ní proto členské státy vybízí, aby:

 • nadále ve společnosti podporovaly vstřícnost vůči podnikatelům, kteří začínají znovu,
 • zkrátily postupy likvidačního řízení na jeden rok,
 •  zajistily, aby se rovného zacházení dostalo těm podnikatelům, kteří teprve začínají, i těm, kteří již jednou neuspěli (např. v oblasti podpůrných programů).

Podnikatelé, kteří byli nuceni vyhlásit úpadek, by neměli ztrácet víru ve své schopnosti a v další podnikání.

 • Zahájení podnikání

Informace o tom, jak odhalit první známky potíží, získáte na internetových stránkách Evropské komise o druhé šanci při podnikání. Dále tam naleznete nástroj pro kontrolu finančního zdraví, zlatá pravidla pro nové podniky a podniky v obtížích a zprávy z první ruky od podnikatelů, kteří začali úspěšně znovu.

Informace a poradenství společnostem, jež čelí úpadku, a majitelům podniků, kteří se rozhodli začít podnikat znovu, poskytuje síť Enterprise Europe Network.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Stránky Vaše Evropa - Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi EU a které se týkají právních předpisů EU.

Enterprise Europe Network English a jeho přibližně 600 kontaktních místEnglish spolupracují s místními podnikatelskými sdruženími a pomáhají s rozvojem podnikání (průnik na nové trhy, zdroje nových technologií a příslušné licence a získání finančních prostředků EU).