Навигационна пътека

Фалит и ново начало

Актуализация 05/2011

Предприемачите могат да избегнат фалита, като предвидят трудностите, ако следят отблизо финансовото състояние на своето предприятие.

Когато обявяването на фалит е единствената останала възможност на някой собственик на предприятие, най-добре е да се намалят загубите, процедурите да започнат по-скоро и да се премине към нов бизнес проект.

ЕС подкрепя по-опростените и по-бързи процедури за фалит и насърчава даването на втори шанс на почтени предприемачи, които са претърпели неуспех, поставяйки ги наравно с новите предприемачи.

През 2011 г. Европейската комисия публикува доклад на група експерти, в който са представени политически препоръки за всеки от четирите етапа на процеса на изпадане във фалит в най-широк смисъл.

 • системи за ранно предупреждение (предотвратяване на фалит)
 • извънсъдебни споразумения
 • съдебни процедури
 • втори шанс (подпомагане на започването на нов бизнес от претърпели фалит предприемачи).

Несъстоятелност

ЕС е определил общи правила, отнасящи се по-специално до:

 • юрисдикцията за започване на трансгранични процедури по несъстоятелност и признаването на съдебните решения, взети в една страна, в целия ЕС, за да се попречи на неплатежоспособни предприемачи да прехвърлят активите си или да избегнат съдебни процедури в дадена държава
 • защитата на служителите в случаи на несъстоятелност
 • държавната помощ за спасяване и преструктуриране на фирми в затруднение.

По-опростени и по-бързи процедури по несъстоятелност

Когато едно предприятие не може да бъде спасено чрез преструктуриране или продажба на акции, решението за обявяване на фалит може да направи минимални загубите за всички засегнати.

Ефективните процедури по несъстоятелност позволяват поддържането на разумен баланс между интересите на предприятието, инвеститорите, персонала и собствениците при преразпределянето на активите на фалиралата компания, както и максималното запазване на тяхната стойност.

ЕС насърчава националните власти да създават бързи и лесни процедури по несъстоятелност с продължителност не повече от една година.       

Ново начало след фалит

Като се има предвид, че едва 4-6 % от фалитите са свързани с измами, важно е икономиката да дава втори шанс на почтените предприемачи, които са претърпели неуспех.

Според проучвания вторите опити на предприемачите са по-печеливши и водят до създаване на повече работни места. Те се учат от грешките си и стават по-добри при оценяването на рисковете и възможностите.

ЕС предлага решения в помощ на предприемачите, за да се справят с практическите и психологически трудности при създаване на второ предприятие:

 •  за новото начинание трябва да има достатъчно финансови средства;
 •  банките и финансовите институции трябва да преразгледат предпазливото си отношение към започващите отново бизнес;
 •  имената на хората, чийто фалит не е бил свързан с измама, не бива да се появяват в списъци, ограничаващи достъпа до банкови заеми;
 •  бивши предприемачи, които не са участвали в свързан с измама фалит, не бива да са в неблагоприятно положение при кандидатстване за обществени поръчки;
 •  започващите отново бизнес трябва да се ползват със съответна психологическа и техническа помощ;
 •  получаването на подкрепа от клиенти, бизнес партньори и инвеститори трябва да бъде подпомогнато от връзките между тях и започващите отново бизнес.

В съобщението за прегледа на „Small Business Act“ страните от ЕС се приканват да насърчават „даването на втори шанс на предприемачи чрез ограничаване на времето за освобождаване и за уреждане на задълженията за честни предприемачи след обявяване в несъстоятелност до максимум три години до 2013 г.

Един от десетте принципа на „Small Business Act“ е посветен на фалита и даването на втори шанс на почтените предприемачи, които са претърпели неуспех. Страните от ЕС се призовават да:

 • насърчават в още по-голяма степен положително отношение на обществото към започващите отново бизнес;
 • съкратят времетраенето на процедурите по ликвидация до една година ;
 •  гарантират равното третиране на започващите отново бизнес и на новите компании, например в схемите за подпомагане.

Преживелите фалит предприемачи не бива да губят доверие в способността си да се заемат с нов бизнес.

 • Първи стъпки в бизнеса

Уебсайтът за втори шанс в бизнеса предлага съвети как да открием първите признаци на затруднения, инструмент за проверка на финансовото здраве, златни правила за нови предприятия и за фирми в затруднения, както и сведения от първа ръка на предприемачи с успешен нов бизнес след претърпян фалит.

Enterprise Europe Network предоставя информация и съвети на предприятия, застрашени от фалит и на предприемачи, решили отново да започнат бизнес.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Вашата Европа-Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, с които се сблъсквате в други страни от Съюза.

Enterprise Europe Network English и нейните близо 600 местни звена за контактEnglish работят чрез местни организации, за да ви помогнат да развиете бизнеса си на нови пазари, да придобиете или лицензирате нови технологии и да получите достъп до финансиране от ЕС.