Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Πτώχευση και νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Οι επιχειρηματίες μπορούν να αποφύγουν τη χρεωκοπία προβλέποντας τις δυσκολίες, δηλαδή παρακολουθώντας στενά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους.

Η πτώχευση ρυθμίζεται από τον νέο πτωχευτικό κώδικα.

Ο κώδικας αρθρώνει ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων με βάση τη δεύτερη ευκαιρία, που μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως:

 • δίνεται προτεραιότητα στη διάσωση·
 • παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία·
 • αντιμετωπίζεται επιεικέστερα απ' ό,τι μέχρι σήμερα ο καλόπιστος·
 • στην περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης της επιχείρησης, υιοθετείται μια πολύ ταχύτερη πτωχευτική διαδικασία·
 • διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια·
 • εισάγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής·
 • προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση των μικροπτωχεύσεων.

Σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του. Προϋποθέσεις της πτώχευσης είναι:

 • Η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη (φυσικού ή νομικού προσώπου). Εξαίρεση αποτελούν νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, έστω και αν δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, και τα οποία μπορούν να πτωχεύσουν.
 • Η παύση πληρωμών του οφειλέτη, οριζόμενη από το νόμο ως αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί και με βάση απλώς "επαπειλούμενη" αδυναμία εκπλήρωσης, όταν το ζητεί ο ίδιος ο οφειλέτης.

Την κήρυξη της πτώχευσης   μπορούν να ζητήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

 • κάθε πιστωτής που έχει έννομο συμφέρον·
 • ο εισαγγελέας πρωτοδικών,εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος·
 • ο ίδιος ο οφειλέτης, ο οποίος και υποχρεούται να ζητήσει την πτώχευσή του, αν έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Το πτωχευτικό δικαστήριο θα κηρύξει την πτώχευση του οφειλέτη, αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, διαφορετικά θα απορρίψει την αίτηση.

Αρμόδιοι φορείς

Το αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του (εκεί δηλαδή που ο έμπορος έχει το κύριο εμπορικό του κατάστημα).

Οι επιχειρηματίες που έχουν γνωρίσει τη χρεωκοπία δεν πρέπει να χάσουν την πίστη στις ικανότητές τους να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση.

Διοικητικές διαδικασίες

Διαδικασία πτώχευσης: οδηγός βήμα προς βήμα

Η πτώχευση κηρύσσεται έπειτα από αίτηση:

 • είτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον·
 • είτε του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο γραμμάτιο   για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση πτώχευσης αν υφίστανται ορισμένες προϋποθέσεις, που αναλύονται στον Κώδικα.

Αν κηρυχθεί πτώχευση, το δικαστήριο ορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης, διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προσδιορίζει την ημέρα παύσης των πληρωμών.

Σε περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, με την ίδια απόφαση κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη τους.

Η πτώχευση αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα ή άλλης ένωσης προσώπων με νομική προσωπικότητα δεν επιφέρει και τη συμπτώχευση των μελών της. Επίσης ο Κώδικας περιλαμβάνει διατάξεις για τη δημοσιότητα (π.χ. μητρώο πτωχεύσεων σε κάθε πρωτοδικείο) και την καταχώριση στο υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολόγιο.

Δικαστική απόφαση

Το δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάζει την επίθεση των σφραγίδων. Ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο όπου οι πιστωτές θα συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή για σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών και ορίζει τον τρόπο δημοσιότητας, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών.

Αναδιοργάνωση

Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει ο οφειλέτης και ο σύνδικος.

 • Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλλει σχέδιο αναδιοργάνωσης συγχρόνως με την αίτησή του, με την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, ή μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο μια φορά και για σύντομο χρόνο, όχι πέραν του τριμήνου.
 • Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης μόνον μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη και μέσα σε τρεις μήνες από την παρέλευση αυτής και εφόσον έχει προηγηθεί έκθεσή του.

Το δικαστήριο αυτεπάγγελτα προβαίνει σε προεξέταση   του σχεδίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του.

Το δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του αμέσως προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών για την αποδοχή   του ή μη από τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου.

Πόροι

Τα Ελληνικά Επιμελητήρια παρέχουν βασικού τύπου ενημέρωση στις επιχειρήσεις, μέσω των νομικών υπηρεσιών τους.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)