Sökväg

Samhällsansvar

Uppdaterat 08/2011

Företagen kan välja miljöstrategier och sociala strategier som är mer långtgående än vad som krävs i lagstiftningen.

Företagens samhällsansvar

Samhällsansvar innebär att företag integrerar miljöaspekter och sociala och etiska aspekter i sin policy och verksamhet. Det kan de göra genom att

 • tänka på vilka sociala konsekvenser och miljöeffekter som deras verksamhet får för personalen, affärspartnerna och samhället i stort
 • motivera sin personal genom att erbjuda utbildning och utveckling
 • anställa personer med funktionsnedsättning
 • hushålla med de naturresurser de använder
 • tillämpa vissa kriterier på företagets investeringsbeslut och leverantörsled
 • se till att deras intressenter har full insyn i verksamheten.

Produktens livscykel

Livscykeltänkande innebär att man minimerar de miljökonsekvenser en produkt har under hela sin livscykel och tänker på utvinning av resurser, tillverkning, användning, återanvändning, transport, återvinning och slutlig avfallshantering.

EU:s integrerade produktpolicy (IPP) uppmanar företagen att ha eventuella miljökonsekvenser i åtanke när de utformar sina produkter och tänka på produktens hela livscykel, från tillverkning till skrotning.

Miljömärkning

Om företagen uppfyller vissa stränga ekologiska krav och prestandakrav kan de få rätt att märka sina produkter med miljömärket. På så sätt kan tillverkarna marknadsföra sina produkter som ”grönare” än andras.

En reviderad förordning om miljömärkning antogs den 25 november 2009. Genom lägre avgifter och enklare förfaranden ska det framför allt bli lättare för småföretagen att delta i miljömärkesprogrammet.

Miljöstyrning och miljörevision

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) hjälper företagen att bedöma och öka möjligheterna till miljövänlig tillverkning med hjälp av ett miljöledningssystem.

Emas skapar nätverk med yrkesverksamma i olika sektorer där företagen kan få råd och dela med sig av goda lösningar. Emas certifierar alla företag som följer reglerna, och de kan därmed marknadsföra sig med sin gröna certifiering.

En reviderad Emasförordning antogs den 25 november 2009. Den tar i högre grad hänsyn till småföretagens behov, bl.a. genom kontroller, gruppregistrering, rättvisare avgifter och bättre vägledning.

Handlingsplan för miljöinnovation

Handlingsplanen för miljöinnovation ska stödja utveckling, användning och spridning av miljöinnovationer och undanröja marknadshinder.

Pionjärmarknadsinitiativet

EU:s pionjärmarknadsinitiativ gäller sex viktiga pionjärmarknader:

 • E-hälsa
 • Skyddstextilier
 • Hållbart byggande
 • Återvinning
 • Biobaserade produkter
 • Förnybara energikällor

Initiativet ska göra det lättare att få ut nya produkter och tjänster på dessa marknader. Det handlar om

 • bättre regler som främjar innovation
 • stöd till offentlig upphandling, standardisering, märkning och certifiering.

Handlingsplan för hållbar konsumtion, produktion och industripolitik

År 2008 antog EU en handlingsplan för att bidra till en mer hållbar konsumtion och tillverkning. Handlingsplanen ska stärka EU:s ledning inom miljöprestanda och innehåller förslag på åtgärder som inte innebär några extra kostnader för företagen och konsumenterna. Handlingsplanen ska ses över under 2012.

Småföretagsakten

Enligt småföretagsakten ska EU och medlemsländerna hjälpa småföretagen att omvandla miljöproblem till möjligheter. Kommissionen förverkligar detta mål genom att

 • underlätta småföretagens tillgång till Emas
 • finansiera ett nätverk av experter på miljöfrågor och energieffektivitet inom Enterprise Europe Network
 • ge extrahjälp till innovativa nystartade företag och småföretag inom miljöinnovation.

EU:s miljöpriser till företag

EU:s miljöpriser delas sedan 1987 ut till de företag i EU och kandidatländerna som satsar mest på miljöinnovation, miljövänliga produkter och tjänster och samhällsansvar.

Utbildning och kompetensutveckling

Vi måste ständigt förnya vår kompetens för att hänga med i den tekniska utvecklingen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen.

Fortbildning är därför en mycket viktig del av ett företags frivilliga insatser för personalutveckling och konkurrenskraft, oavsett om det gäller allmän eller specifik kompetens, avancerad teknisk utbildning, ledarskapsutbildning eller språkkunskaper.

Lika viktigt är det att företagen blir bättre på att anpassa sig och omstrukturera sin verksamhet.

På webbplatsen nedan finns verktyg, tjänster och data för att hjälpa företag att bedöma och minimera en produkts miljökonsekvenser under hela livscykeln.

Genom EU:s program för att hjälpa små och medelstora företag att följa miljölagstiftningen kan företagen få råd, information och verktyg för att kunna driva en grönare verksamhet.

Programmet Life+ ger stöd till miljö- och naturskyddsprojekt. Programmet har en budget på 2,1 miljarder euro för perioden 2007–2013 och inriktas på medfinansiering av miljöprojekt på följande tre områden: natur och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning samt information och kommunikation.

Genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) får företagen via finansiella mellanhänder stöd och tillgång till finansiering för till exempel miljöinnovation. Under 2007–2013 kommer omkring 500 000 företag att få över en miljard euro.

Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7), som är EU:s viktigaste program för finansiering av forskning, stöder även miljöteknisk forskning. Omkring 50 miljarder euro har avsatts för perioden 2007–2013, varav 15 procent förväntas gå till småföretagen.

Programmet för livslångt lärande främjar möjligheter till lärande i hela EU och har en budget på nästan 7 miljarder euro för 2007–2013. Det riktar sig till privatpersoner och företag, utbildningsorganisationer och forskningscentrum.

De fyra delprogrammen inriktas på olika utbildningsnivåer – skolor (Comenius), högre utbildning (Erasmus), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och vuxenutbildning (Grundtvig).

Europeiska socialfonden (ESF) stöder olika former av utbildning för både arbetstagare och arbetsgivare. Företag som håller på att omstruktureras kan också få bidrag.

Enterprise Europe Network informerar och ger råd till företag som vill gå vidare med samhällsansvar och hållbar utveckling.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.