Navigacijska pot

Trajnostnost

Posodobitev 08/2011

Podjetja se lahko odločijo za višje okoljske in socialne standarde, kot jih določajo zakonske zahteve.

Družbena odgovornost podjetij

Družbeno odgovorna podjetja upoštevajo socialna, okoljska in etična vprašanja in jih vključijo v svoje poslovanje in strategijo. Konkretneje:

 • spremljajo socialne in okoljske učinke svojega delovanja na delavce, poslovne partnerje in celotno družbo,
 • skrbijo za usposabljanje svojih zaposlenih in jim zagotovijo možnosti za razvoj,
 • zaposlujejo invalidne delavce,
 • skrbno uporabljajo naravne vire,
 • pri odločitvah o naložbah in dobavi upoštevajo določena merila,
 • delničarjem zagotavljajo preglednost svojega poslovanja,

Življenjski krog proizvoda

Upoštevanje celotnega življenjskega kroga proizvoda pomeni, da kar najbolj zmanjšamo vpliv proizvoda na okolje v celotnem življenjskem krogu, od pridobivanja surovin, proizvodnje, uporabe, ponovne uporabe in prevoza do recikliranja ter odstranjevanja odpadkov.

Evropska unija s politiko integriranega proizvoda spodbuja podjetja, da pri oblikovanju proizvoda upoštevajo vpliv proizvoda na okolje v celotnem življenjskem krogu, od izdelave do odpada.

Znak za okolje

Podjetja, ki izpolnjujejo stroga ekološka merila in merila učinkovitosti EU, lahko svoje izdelke opremijo z znakom za okolje. Tako bodo potrošniki laže prepoznali njihove ekološke izdelke.

Dopolnjena uredba o uvedbi znaka za okolje je bila sprejeta 25. novembra 2009. Nižje pristojbine in enostavni upravni postopki naj bi spodbudili mala podjetja k večji udeležbi v sistemu.

Sistem za okoljsko ravnanje in presojo

Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) je sistem ekološkega upravljanja, ki podjetjem pomaga oceniti in izboljšati okoljsko uspešnost.

Sistem EMAS sestavlja mreža strokovnjakov iz različnih sektorjev, ki svetujejo in širijo dobre prakse. Podjetja, ki izpolnjujejo pravila EMAS, pridobijo certifikat in tako povečajo svojo prepoznavnost.

Dopolnjena uredba o sistemu EMAS, ki je bila sprejeta 25. novembra 2009, bolj upošteva potrebe malih podjetij, denimo pri verifikaciji, registriranju grozdov, pristojbinah in navodilih.

Akcijski načrt za ekološke inovacije

Akcijski načrt za ekološke inovacije podpira razvoj ekoloških inovacij in njihovo uporabo v gospodarskih panogah, ki se spopadajo z nekaterimi tržnimi ovirami.

Pobuda za vodilni trg

S pobudo za vodilni trg želi EU spodbuditi razvoj šestih gospodarskih panog:

 • eZdravje,
 • zaščitni tekstil,
 • trajnostna gradnja,
 • recikliranje,
 • bioproizvodi in
 • obnovljivi viri energije.

Zavzema se za sprejetje ukrepov za odpravo ovir pri plasiranju izdelkov in storitev na trg. Ukrepi zajemajo:

 • izboljšanje zakonodaje v zvezi s spodbujanjem inovacij,
 • spodbujanje javnih naročil in postopkov standardizacije, označevanja in potrjevanja.

Akcijski načrt za trajnostno porabo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko

Leta 2008 je EU pripravila akcijski načrt za spobujanje trajnostne porabe in proizvodnje v EU. Cilj načrta je izboljšati okoljsko uspešnost EU in pripraviti seznam ukrepov, ki jih je treba sprejeti brez dodatnih stroškov za evropska podjetja in potrošnike. EU bo leta 2012 pregledala izvajanje akcijskega načrta.

Akt za mala podjetja

Po Aktu za mala podjetja morajo EU in njene države članice malim podjetjem dati možnost, da okoljske izzive spremenijo v priložnost za gospodarsko rast. Evropska komisija:

 • je sistem EMAS približala malim podjetjem;
 • financira mrežo strokovnjakov Enterprise Europe Network, ki svetujejo glede okoljske in energetske učinkovitosti;
 • daje dodatno pomoč inovativnim novim podjetjem in malim podjetjem, ki se ukvarjajo z ekološkimi inovacijami.

Evropske ekološke nagrade za podjetja

Od leta 1987 so evropske ekološke nagrade za podjetja priznanje in spodbuda za ekološko inovativna, okoljsko in družbeno odgovorna podjetja iz držav EU in držav kandidatk.

Izobraževanje in izpopolnjevanje

Če želimo biti kos novim tehnologijam, vedno večjemu obsegu mednarodnega poslovanja in demografskim spremembam, je treba znanje nenehno izpopolnjevati.

Stalno izobraževanje delavcev, pa naj gre za splošno ali posebno znanje, tehnične spretnosti, vodstvene sposobnosti ali jezikovno znanje, je zato bistveni del prostovoljne skrbi podjetja za poklicni razvoj zaposlenih in večjo konkurenčnost.

Nič manj pomembno ni znanje, potrebno za obvladovanje sprememb in uspešno prestrukturiranje poslovanja.

Posebno spletišče EU ponuja podjetjem orodja, storitve in podatke za ocenjevanje kot pomoč pri oblikovanju ekoloških proizvodov v celotnem življenjskem krogu.

Program za pomoč okoljski usklajenosti zagotavlja strokovno znanje, informacije in navodila, ki podjetjem pomagajo uskladiti svoje dejavnosti z okoljskimi zahtevami.

Program LIFE+ podpira projekte za ohranjanje okolja in narave. V obdobju 2007–2013 razpolaga z 2,1 milijarde EUR in sofinancira okoljske projekte v treh sklopih: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje, obveščanje in sporočanje.

Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost po finančnih posrednikih ponuja podjetjem finančno pomoč za ekološke inovacije. V obdobju 2007–2013 bo za približno 500 000 podjetij na voljo več kot 1 milijarda EUR.

Sedmi okvirni program za tehnološki razvoj in raziskave (7OP) je osrednji program EU za financiranje raziskav, med drugim tudi na področju ekoloških tehnologij. V obdobju 2007–2013 je na voljo približno 50 milijard EUR, od tega približno 15 % za mala podjetja.

Program vseživljenjskega učenja s proračunom skoraj 7 milijard EUR v obdobju 2007–2013 krepi možnosti za učenje po vsej EU. Podpira posameznike in podjetja (izobraževalne organizacije, raziskovalna središča).

Obsega štiri programe za različne stopnje izobraževanja in usposabljanja: šole (Comenius), visokošolsko izobraževanje (Erasmus), poklicno izobraževanje (Leonardo da Vinci) in izobraževanje odraslih (Grundtvig).

Evropski socialni sklad podpira izobraževanje in usposabljanje delojemalcev in delodajalcev. Financira tudi prestrukturiranje podjetij.

Mreža Enterprise Europe Network spodbuja trajnostni razvoj podjetij in jim pomaga z informacijami in svetovanjem.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Portal Tvoja Evropa - nasveti zagotavlja strokovne nasvete za morebitne težave v zvezi z zakonodajo EU v drugih državah članicah.

Mreža Enterprise Europe NetworkEnglish s svojimi približno 600 kontaktnimi točkamiEnglish deluje prek lokalnih poslovnih organizacij in pomaga podjetjem razširiti poslovanje na novih trgih, pridobiti vire ali licence za nove tehnologije ter omogočiti dostop do finančnih sredstev EU.