Navigačný riadok

Ďalšie dimenzie

Aktualizované 08/2011

Spoločnosti vytvárajú environmentálne a sociálne stratégie prekračujúce právne požiadavky.

Sociálna zodpovednosť podnikov

Sociálna zodpovednosť podnikov je proces, pri ktorom podniky do svojich obchodných činností a stratégií začleňujú sociálne, environmentálne a etické otázky. Môžu tak urobiť:

 • venovaním pozornosti sociálnemu a environmentálnemu vplyvu na zamestnancov, obchodných partnerov a spoločnosť ako celok,
 • motivovaním zamestnancov pomocou školení a poskytovania príležitostí na rozvoj,
 • zamestnávaním zamestnancov s postihnutím,
 • venovaním pozornosti prírodným zdrojom, ktoré využívajú pri svojich činnostiach,
 • uplatňovaním určitých kritérií na investičné rozhodnutia a dodávateľský reťazec,
 • zabezpečením transparentnosti činností pre svojich akcionárov.

Životný cyklus výrobkov

Zohľadňovanie životného cyklu znamená minimalizovanie environmentálneho vplyvu výrobku počas jeho životného cyklu, zohľadňovanie využívania zdrojov, výroby, používania, opätovného používania, dopravy, recyklácie a nakoniec likvidácie odpadu.

Európska integrovaná politika výrobkov podporuje podniky pri navrhovaní výrobkov so zohľadnením environmentálneho vplyvu, pričom sa zameriava na celý životný cyklus výrobku, od výroby až po likvidáciu.

Environmentálna značka

Dodržiavaním prísnych ekologických a výkonnostných kritérií môžu európske spoločnosti získať právo označiť svoje výrobky environmentálnou značkou. Tým sa spotrebiteľom umožní jednoduchšie rozpoznanie ekologickejších výrobkov.

25. novembra 2009 bol prijatý návrh zrevidovaného nariadenia o environmentálnej značke. Osobitný dôraz sa v ňom kladie na dostupnosť systému pre malé podniky, a to najmä prostredníctvom zníženia poplatkov a zjednodušenia administratívnych postupov.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) pomáha spoločnostiam vyhodnotiť a rozšíriť svoje ekologické schopnosti prostredníctvom systému environmentálneho manažérstva.

Schéma EMAS poskytuje poradenstvo a umožňuje šírenie osvedčených postupov zriaďovaním sietí odborníkov v rôznych odvetviach. Keďže v rámci tejto schémy sa všetkým podnikom, ktoré dodržiavajú pravidlá schémy EMAS, ponúka možnosť získať osvedčenia, členovia schémy využívajú výhody zviditeľnenia ekologických výrobkov.

25. novembra 2009 bolo prijaté zrevidované nariadenie o schéme EMAS. Konkrétnejšie reaguje na potreby malých podnikov, a to aj v oblasti overení, registrácie zoskupení, spravodlivejších poplatkov a lepších usmernení.

Akčný plán pre ekologické inovácie

Akčný plán pre ekologické inovácie je zameraný na podporu rozvoja ekologických inovácií, ich preberanie a šírenie v hospodárstve, ktorému v ceste stoja určité trhové prekážky.

Iniciatíva vedúcich trhov

Iniciatíva vedúcich trhov predstavuje európsku politiku šiestich dôležitých vedúcich trhov:

 • elektronické zdravotníctvo,
 • ochranné odevy,
 • udržateľná výstavba,
 • recyklácia,
 • bioprodukty,
 • obnoviteľné zdroje energie.

Podporujú ich činnosti na odstraňovanie prekážok uvádzania nových výrobkov alebo služieb na trh. K činnostiam môžu patriť:

 • zlepšovanie právnych predpisov na podporu inovácií,
 • podpora verejného obstarávania, normalizácie, označovania a osvedčovania.

Akčný plán pre udržateľnú spotrebu a výrobu a udržateľnú priemyselnú politiku

V roku 2008 EÚ zaviedla akčný plán na udržateľnejšiu spotrebu a výrobu v Európe pre občanov EÚ. Zameriava sa na dosahovanie najlepších výsledkov EÚ v oblasti životného prostredia a predstavuje zoznam činností, ktoré je potrebné prijať bez dodatočných nákladov, ktoré by vyplývali európskym spoločnostiam a spotrebiteľom. Tento akčný plán sa bude revidovať v roku 2012.

Iniciatíva „Small Business Act“

V iniciatíve „Small Business Act“ sa stanovuje, že EÚ a jej členské štáty majú umožniť malým podnikom premeniť úlohy v oblasti životného prostredia na príležitosti. Európska komisia uvádza túto zásadu do praxe:

 • zjednodušovaním prístupu malých podnikov k schéme EMAS,
 • financovaním siete odborníkov na životné prostredie a energetickú účinnosť v rámci siete Enterprise Europe Network,
 • poskytovaním ďalšej pomoci inovačným začínajúcim a malým podnikom v oblasti ekologických inovácií.

Európske podnikateľské ocenenia za životné prostredie

Od roku 1987 majú Európske podnikateľské ocenenia za životné prostredie za úlohu rozpoznávať, oceňovať a podporovať najlepšie ekologicky inovačné, ekologické a sociálne zodpovedné podniky z krajín EÚ a kandidátskych krajín.

Školenia a zlepšovanie zručností

Ľudské zručnosti je neustále potrebné obnovovať, aby dokázali reagovať na súčasné a budúce spoločenské úlohy, akými sú vyvíjajúce sa technológie, zvyšujúca sa internacionalizácia a demografické zmeny.

Preto je dôležitou súčasťou dobrovoľných činností spoločnosti v oblasti rozvoja zamestnancov a konkurencieschopnosti spoločnosti neustále školenie, a to bez ohľadu na to, či je zamerané na všeobecné alebo konkrétne zručnosti, výhradne technické aspekty pracovného života alebo riadiace a jazykové zručnosti.

Rovnako dôležité je, aby sa čoraz viac podnikov naučilo aktívne riadiť zmeny a úspešne reštrukturalizovať svoje činnosti.

Webová stránka EÚ poskytuje nástroje na hodnotenie, služby a údaje, ktoré podnikom pomáhajú minimalizovať environmentálny vplyv výrobku počas jeho životného cyklu.

Program EÚ na dosahovanie súladu s platnými predpismi v oblasti životného prostredia poskytuje malým a stredným podnikom odborné znalosti, informácie a nástroje na vytvorenie ekologickejších prevádzok.

LIFE+ poskytuje osobitnú podporu projektom na ochranu životného prostredia a prírody. Rozpočet programu vo výške 2,1 miliardy EUR na roky 2007 až 2013 sa využije na spolufinancovanie projektov na ochranu životného prostredia v troch okruhoch: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, informácie a komunikácia.

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) poskytuje podnikom (prostredníctvom finančných sprostredkovateľov) pomoc a prístup k financovaniu činností, akými sú ekologické inovácie. V rokoch 2007 až 2013 bude pre približne 500 000 spoločností k dispozícii viac než 1 miliarda EUR.

Siedmy rámcový program pre výskum a technologický vývoj (7. RP), hlavný program EÚ na financovanie výskumu, sa tiež využíva na financovanie výskumu ekologických technológií. V rokoch 2007 až 2013 bude k dispozícii približne 50 miliárd EUR, pričom asi 15 % z toho pre malé podniky.

Príležitosti na učenie v celej EÚ podporuje z rozpočtu takmer 7 miliárd EUR na roky 2007 až 2013 program celoživotného vzdelávania EÚ. Je otvorený pre jednotlivcov aj podniky (vzdelávacie a školiace organizácie, výskumné centrá).

Na rôzne štádiá vzdelávania a školení sa zameriavajú jeho štyri podprogramy pre školy (Comenius), vyššie vzdelávanie (Erasmus), odborné vzdelávanie (Leonardo da Vinci) a vzdelávanie dospelých (Grundtvig).

Európsky sociálny fond (ESF) poskytuje príležitosti na učenie a školenia pre zamestnancov aj zamestnávateľov. Financovanie je dostupné aj pre podniky prechádzajúce zmenami (reštrukturalizáciou).

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje informácie a poradenstvo vlastníkom podnikov, ktorí majú záujem prehlbovať udržateľnosť.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Vaša Európa - Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish a jej približne 600 miestnych kontaktných miestEnglish pomáha prostredníctvom miestnych podnikateľských organizácií pri rozvíjaní podnikania, pokiaľ ide o nové trhy, zdroje či získavanie licencií na nové technológie a prístup k financiám z EÚ.