Cale de navigare

Dezvoltare durabilă

Actualizare 08/2011

Întreprinderile pot elabora strategii ecologice şi sociale care trec dincolo de cerinţele impuse prin legislaţie. 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Conceptul de responsabilitate socială presupune că întreprinderile introduc în strategiile şi operaţiunile pe care le derulează elemente care ţin de etică, de protecţia mediului şi de protecţia socială. Concret, întreprinderile pot:

 • să analizeze impactul social şi de mediu pe care îl au asupra personalului, clienţilor şi partenerilor de afaceri 
 • să-şi motiveze angajaţii, oferindu-le oportunităţi de formare şi dezvoltare
 • să angajeze persoane cu handicap
 • să acorde o mai mare atenţie resurselor naturale folosite în operaţiunile lor
 • să aplice anumite criterii în luarea deciziilor privind investiţiile şi lanţul de aprovizionare
 • să asigure transparenţa cu privire la activităţile lor în relaţia cu părţile interesate.

Ciclul de viaţă al produselor

Abordarea axată pe ciclul de viaţă al produselor presupune minimizarea impactului pe care acestea îl generează asupra mediului - începând cu extracţia materiilor prime, producţia, folosirea, refolosirea, transportul şi reciclarea produselor şi terminând cu eliminarea deşeurilor.

Politica integrată a produselor încurajează întreprinderile să proiecteze produsele ţinând cont de impactul acestora asupra mediului şi având permanent în vedere întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la eliminarea sub formă de deşeuri.

Eticheta ecologică (Ecolabel)

Respectând criterii stricte de mediu şi de performanţă, întreprinderile din UE îşi pot câştiga dreptul de a aplica eticheta ecologică produselor pe care le fabrică. Astfel, acestea vor fi mai uşor identificate de către consumatori.

Regulamentul revizuit privind eticheta ecologică a fost adoptat la 25 noiembrie 2009. Un accent deosebit se pune pe deschiderea sistemului către întreprinderile mici, în special prin reducerea taxelor şi a procedurilor administrative.

Sistemul de management de mediu şi audit

Sistemul de management de mediu şi audit (EMAS) ajută întreprinderile să-şi evalueze şi să-şi extindă capacitatea de a-şi desfăşura operaţiunile în mod ecologic.

EMAS oferă consultanţă şi promovează bunele practici prin crearea unor reţele de specialişti din diferite sectoare. Întrucât sistemul acordă certificare întreprinderilor care se conformează normelor EMAS, membrii săi beneficiază de o acreditare mai vizibilă în materie de protecţie a mediului.

Regulamentul EMAS revizuit a fost adoptat la 25 noiembrie 2009. Acesta va răspunde mai bine nevoilor specifice ale întreprinderilor mici, incluzând verificări, înregistrări de clustere, tarife adaptate şi mai multe îndrumări.

Planul de acţiune privind ecoinovarea

Planul de acţiune privind ecoinovarea îşi propune să sprijine proiectarea, preluarea şi difuzarea produselor ecoinovatoare la nivelul economiei, având în vedere că acest sector se confruntă cu bariere de piaţă.

Iniţiativa privind pieţele-pilot

Iniţiativa UE privind pieţele-pilot vizează şase sectoare:

 • E-sănătatea
 • Textilele de protecţie
 • Construcţiile durabile
 • Reciclarea
 • Produsele ecologice
 • Energiile din surse regenerabile.

Aceste pieţe sunt sprijinite prin acţiuni menite să elimine obstacolele aflate în calea produselor şi serviciilor. Acţiunile respective vizează:

 • ameliorarea legislaţiei pentru a accelera inovarea
 • încurajarea achiziţiilor publice, a standardizării, etichetării şi certificării.

Plan de acţiune privind consumul şi producţia durabilă şi politica industrială durabilă

În 2008, UE a elaborat un plan de acţiune care îşi propune să schimbe obiceiurile de consum şi producţie în Europa, făcându-le mai durabile. Scopul planului este să consolideze supremaţia UE în domeniul performanţelor de mediu şi prezintă lista măsurilor care pot fi luate fără costuri suplimentare pentru companiile şi consumatorii europeni. Acest plan de acţiune va fi revizuit în 2012.

Small Business Act

Small Business Act este o iniţiativă privind IMM-urile care încurajează UE şi statele membre să ajute întreprinderile mici să transforme provocările de mediu în oportunităţi. În plan concret, Comisia Europeană:

 • facilitează accesul întreprinderilor mici la sistemul EMAS
 • finanţează, în cadrul Enterprise Europe Network, o reţea a experţilor în materie de mediu şi eficienţă energetică
 • oferă sprijin suplimentar întreprinderilor nou înfiinţate şi întreprinderilor mici specializate în ecoinovare.

Premiile europene de mediu acordate întreprinderilor

Premiile europene de mediu au fost acordate, începând cu 1987, pentru a recunoaşte, recompensa şi promova companiile cele mai inovatoare în materie de mediu, cele mai ecologice şi mai responsabile din punct de vedere social. Aceste companii pot proveni atât din UE, cât şi din ţările candidate.

Formare şi extinderea competenţelor

Oamenii trebuie să-şi reînnoiască permanent competenţele pentru a fi capabili să facă faţă provocărilor prezente şi viitoare lansate de evoluţia rapidă a tehnologiilor, de globalizare şi de schimbările demografice.

De aceea, formarea continuă este o parte esenţială a activităţii voluntare pe care o companie o desfăşoară pentru a permite dezvoltarea personală a angajaţilor şi pentru a creşte competitivitatea companiei în ansamblu. Formarea continuă poate viza dobândirea de competenţe generale sau specifice, familiarizarea cu aspecte tehnice ale vieţii profesionale, dobândirea de competenţe manageriale sau lingvistice etc.

În egală măsură, este important ca tot mai multe întreprinderi să înveţe să gestioneze schimbarea în mod activ şi să-şi restructureze cu succes activităţile.

UE pune la dispoziţie un site care oferă instrumente de evaluare, servicii şi date pentru a ajuta întreprinderile să minimizeze impactul generat asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă al unui produs.

Programul UE de asistenţă pentru conformitatea ecologică le oferă întreprinderilor servicii de consultanţă, informaţii şi instrumente pentru a le ajuta să-şi ecologizeze operaţiunile.

LIFE+ oferă sprijin specific pentru proiectele de mediu şi de conservare a naturii. Având la dispoziţie un buget de 2,1 miliarde de euro, pentru perioada 2007-2013, programul cofinanţează proiecte în trei domenii importante: natură şi biodiversitate, politică şi guvernare în materie de mediu, informare şi comunicare.

Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare (PCI) le oferă întreprinderilor, prin intermediul unor organisme financiare intermediare, asistenţă şi acces la finanţare pentru activităţi de tipul ecoinovării. În perioada 2007-2013, peste un miliard de euro vor fi puşi la dispoziţia a aproximativ 500 000 de companii.

Al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC7), cel mai important program european de finanţare pentru cercetare, oferă sprijin financiar inclusiv pentru cercetarea în domeniul tehnologiilor ecologice. În perioada 2007-2013, finanţarea disponibilă se ridică la aproximativ 50 de miliarde de euro - 15% din această sumă fiind rezervată întreprinderilor mici.

Cu un buget de aproximativ 7 miliarde de euro, pentru perioada 2007-2013, Programul de învăţare de-a lungul vieţii promovează oportunităţile de învăţare în întreaga Europă. Este deschis atât persoanelor fizice, cât şi instituţiilor - organizaţii educaţionale şi de formare, centre de cercetare.

Cele patru subprograme - pentru şcoli (Comenius), învăţământul superior (Erasmus), formarea profesională (Leonardo da Vinci) şi educaţia pentru adulţi (Grundtvig) vizează diferite etape ale educaţiei şi formării.

Fondul social european (FSE) le oferă oportunităţi de învăţare şi formare atât angajaţilor, cât şi angajatorilor. Sunt disponibile fonduri şi pentru întreprinderile care trec prin schimbări (restructurare).

Enterprise Europe Network le furnizează informaţii şi consiliere întreprinderilor care doresc să dea o nouă dimensiune dezvoltării durabile.

Ajutor

Ajutor

Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă asistenţă de specialitate cu privire la toate aspectele legate de legislaţia UE cu care v-aţi putea confrunta în altă ţară din UE.

Enterprise Europe Network English şi cele aproximativ 600 de puncte de contactEnglish de care dispune colaborează cu organisme locale pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea pe pieţe noi, pentru a elabora şi breveta noi tehnologii şi pentru a obţine acces la finanţare UE.