Ścieżka nawigacji

Zrównoważony rozwój

Ostatnia aktualizacja 08/2011

Przedsiębiorstwa opracowują strategie środowiskowe i społeczne, które wykraczają poza wymogi prawne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa w swoich strategiach i działalności kwestii społecznych, etycznych i związanych z ochroną środowiska. W praktyce mogą temu służyć działania takie jak:

 • dbanie o to, jaki wpływ działalność firmy wywiera na jej pracowników, partnerów biznesowych, całe społeczeństwo i na stan środowiska naturalnego,
 • motywowanie pracowników poprzez oferowanie im możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • rozważne wykorzystywanie zasobów naturalnych
 • stosowanie określonych kryteriów w stosunku do decyzji inwestycyjnych i łańcucha dostaw
 • zapewnianie zainteresowanym stronom dostępu do przejrzystych informacji na temat działalności firmy.

Cykl życia produktów

Myślenie w kategoriach cyklu życia produktu polega na minimalizacji wpływu produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia, począwszy od wydobycia surowców, poprzez produkcję towarów, ich użytkowanie, ponowne wykorzystanie, transport i recykling aż po ostateczne usuniecie odpadów.

Europejska zintegrowana polityka produktowa (IPP) ma zachęcać przedsiębiorstwa do uwzględniania przy projektowaniu produktów ich wpływu na środowisko na wszystkich etapach ich cyklu życia, od momentu ich wytworzenia po ich usunięcie.

Ekoetykieta

Spełniając surowe kryteria w zakresie ochrony środowiska i wydajności, przedsiębiorstwa UE mogą uzyskać prawo do oznaczania swoich produktów tzw. ekoetykietą. Dzięki temu klienci mogą łatwiej rozpoznawać produkty bardziej przyjazne dla środowiska.

W dniu 25 listopada 2009 r. przyjęte zostało zmienione rozporządzenie w sprawie oznakowania ekologicznego. Szczególny nacisk położono na działania ułatwiające małym przedsiębiorstwom dostęp do programu, np. zmniejszenie opłat i ograniczenie obciążeń administracyjnych.

System eko-zarządzania i audytu

System eko-zarządzania i audytu (EMAS) pomaga przedsiębiorstwom oceniać i rozwijać działalność przyjazną dla środowiska poprzez wykorzystanie systemu zarządzania środowiskowego.

EMAS zapewnia doradztwo i umożliwia rozpowszechnianie dobrych praktyk poprzez tworzenie sieci ekspertów w różnych sektorach. W ramach systemu wszystkie przedsiębiorstwa, które stosują się do zasad EMAS, otrzymują certyfikaty, które świadczą o zaangażowaniu danej firmy na rzecz ochrony środowiska.

W dniu 25 listopada 2009 r. przyjęte zostało zmienione rozporządzenie w sprawie EMAS. Uwzględniono w nim specyficzne potrzeby małych przedsiębiorstw dotyczące m.in. weryfikacji, procedur rejestracji grupowej, racjonalnych opłat oraz odpowiednich wytycznych.

Plan działań w zakresie ekoinnowacji

Plan działań ma za zadanie wspierać rozwój ekoinnowacji, ich upowszechnienie i praktyczne wdrażanie oraz likwidowanie barier rynkowych, które to utrudniają.

Inicjatywa rynków pionierskich

Inicjatywa rynków pionierskich ukierunkowana jest na sześć ważnych europejskich rynków:

 • e-zdrowie
 • odzież ochronna
 • zrównoważone budownictwo
 • recykling
 • produkty biotechnologiczne
 • odnawialne źródła energii.

Podejmowane działania mają za zadanie znieść bariery, które utrudniają wprowadzanie do obrotu nowych produktów i usług. Działania te obejmują:

 • poprawę prawodawstwa z myślą o stymulowaniu innowacji
 • wspieranie zamówień publicznych, normalizacji, etykietowania i zatwierdzania.

Plan działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej

W 2008 r. UE przyjęła plan działań na rzecz tego, by konsumpcja i produkcja w Europie przebiegały w bardziej zrównoważony sposób. Jego celem jest wzmocnienie wiodącej roli UE w zakresie działań ekologicznych, a podejmowanie środki nie wiążą się z dodatkowymi kosztami ani dla europejskich przedsiębiorstw, ani dla obywateli. Plan ten zostanie poddany rewizji w 2012 r.

Small Business Act

Zgodnie z programem „Small Business Act” Unia i państwa członkowskie powinny umożliwić małym przedsiębiorstwom przekształcenie wyzwań związanych z ochroną środowiska w nowe możliwości. Komisja Europejska przekłada to założenie na praktykę poprzez:

 • ułatwienie małym przedsiębiorstwom dostępu do systemu EMAS,
 • stworzenie sieci ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i efektywności energetycznej (Enterprise Europe Network),
 • udzielanie dodatkowego wsparcia w zakresie ekoinnowacji nowym, nowatorskim firmom oraz małym przedsiębiorstwom.

Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko

Założeniem przyznawanych od 1987 r. Europejskich Nagród dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko jest odkrywanie, nagradzanie i promowanie najbardziej ekoinnowacyjnych, przyjaznych dla środowiska i odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw z państw członkowskich i krajów kandydujących.

Szkolenie i podwyższanie kwalifikacji

Pracownicy powinni wciąż podnosić swoje kwalifikacje, tak by byli w stanie sprostać wyzwaniom społecznym teraz i w przyszłości, a także dotrzymywać kroku stale rozwijającym się technologiom, postępującej globalizacji i zmianom demograficznym.

Dlatego też doskonalenie zawodowe stanowi zasadniczą część dobrowolnego działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju pracowników, a także zwiększania konkurencyjności firmy. Dotyczy to zarówno rozwijania umiejętności ogólnych i specjalistycznych, jak i szkoleń w zakresie technicznych aspektów życia zawodowego oraz umiejętności zarządzania czy znajomości języków.

Równie ważne jest, by przedsiębiorstwa umiały aktywnie dostosowywać się do zmian oraz skutecznie restrukturyzować swoją działalność.

Na stronie internetowej UE można znaleźć informacje o narzędziach oceny, usługach i bazach danych, które pomagają przedsiębiorstwom w ograniczaniu do minimum wpływu produktu na środowisko na wszystkich etapach jego cyklu życia.

W ramach unijnego programu wspierania MŚP w przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony środowiska firmy otrzymują dostęp do fachowej wiedzy, informacji i narzędzi, dzięki którym mogą funkcjonować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

LIFE+ zapewnia konkretne wsparcie w zakresie projektów ochrony środowiska i przyrody. Przewidziany na lata 2007-13 budżet programu w wysokości 2,1 miliarda euro przeznaczany jest na współfinansowanie projektów ochrony środowiska w trzech kategoriach: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka ochrony środowiska i zarządzanie środowiskiem, działania informacyjno-komunikacyjne.

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) zapewnia – poprzez pośredników finansowych – wsparcie i dostęp do źródeł finansowania dla przedsiębiorstw podejmujących działania takie, jak np. ekoinnowacje. W latach 2007-13 na potrzeby około 500 tys. przedsiębiorstw zostanie przeznaczona kwota ponad 1 miliarda euro.

W ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) – głównego unijnego programu finansowania badań – finansowane są również badania w zakresie ekotechnologii. W latach 2007-13 przeznaczone ma zostać na ten cel w sumie blisko 50 miliardów euro, z czego około 15 proc. trafi do małych przedsiębiorstw.

Unijny program „Uczenie się przez całe życie”, którego budżet na okres 2007-13 wynosi prawie 7 miliardów euro, przyczynia się do poszerzania oferty edukacyjnej w całej UE. Mogą brać w nim udział osoby prywatne, firmy, organizacje związane z kształceniem i szkoleniem oraz ośrodki badawcze.

Cztery części programu dotyczą różnych etapów kształcenia i szkolenia: szkół (program Comenius), szkolnictwa wyższego (Erasmus), szkolenia zawodowego (Leonardo da Vinci) i kształcenia dorosłych (Grundtvig).

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) zapewnia pracodawcom i pracownikom możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia. O finansowanie w ramach funduszu mogą ubiegać się również firmy, w których zachodzą znaczące zmiany (restrukturyzacja).

Sieć Enterprise Europe Network udziela informacji i porad przedsiębiorcom, którzy chcą czynić więcej na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Serwis „Twoja Europa - porady” udziela specjalistycznych porad dotyczących wszelkich problemów, które napotykają Państwo w innym kraju UE, wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE.

Enterprise Europe Network English i około 600 lokalnych punktów kontaktowychEnglish współpracują z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców oraz pomagają firmom w prowadzeniu działalności na nowych rynkach, opracowywaniu nowych technologii i uzyskiwaniu na nie licencji oraz pozyskiwaniu finansowania UE.