Kruimelpad

Duurzaamheid

Bijgewerkt 08/2011

Bedrijven ontwikkelen sociale en milieustrategieën die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat bedrijven bij hun activiteiten en strategieën rekening houden met sociale, ethische en milieukwesties. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat zij:

 • aandacht hebben voor de sociale en milieugevolgen voor hun personeel, zakenpartners en de maatschappij als geheel
 • hun personeel stimuleren opleidingen te volgen en zich te ontplooien
 • gehandicapten in dienst nemen
 • erop letten welke en hoeveel natuurlijke hulpbronnen zij gebruiken
 • bepaalde normen hanteren bij beslissingen over investeringen en het aantrekken van leveranciers
 • ervoor zorgen dat hun activiteiten transparant zijn voor alle belanghebbenden

Productlevenscyclus

Het levenscyclusconcept is gericht op het zo klein mogelijk houden van de milieueffecten van een product gedurende de gehele levenscyclus vanaf de grondstoffenwinning, via productie, gebruik, hergebruik en recycling tot de uiteindelijke verwijdering.

Het Europees geïntegreerd productbeleid (IPP) stimuleert bedrijven om producten te ontwerpen met een zo gering mogelijke impact op het milieu. Daarbij moet rekening worden gehouden met de totale levenscyclus van het product, vanaf de productie tot en met de verwijdering.

Milieukeur

Door aan strenge milieu- en prestatie-eisen te voldoen, kunnen Europese bedrijven het recht krijgen om hun producten een milieukeur te geven. Dit helpt producten milieuvriendelijker te maken omdat de consument dergelijke producten daarmee gemakkelijker herkent.

Op 25 november 2009 is het voorstel voor een milieukeurverordening herzien. De nadruk ligt nu op de toegankelijkheid van het milieukeur voor kleine bedrijven: de bijdragen en de administratieve rompslomp zijn beperkt.

Milieubeheer- en milieuauditsysteem

Het milieubeheer en milieuauditsysteem (EMAS) helpt bedrijven hun milieuvriendelijkheid te analyseren en te verhogen.

EMAS geeft advies en informatie over goede praktijken door netwerken van deskundigen op verschillende gebieden te vormen. De leden profiteren van een "groen visitekaartje" omdat elk bedrijf in aanmerking kan komen voor certificatie.

De EMAS-verordening is op 25 november 2009 herzien. Ze sluit nu beter aan bij de behoeften van kleine bedrijven, onder meer wat betreft de verificatie, de registratie van organisatieclusters, de hoogte van de vergoeding en de mate waarin hulp wordt geboden.

Actieplan voor eco-innovatie

Het Actieplan voor eco-innovatie moet innovatie op milieugebied stimuleren en verspreiden in de economie. Dergelijke innovatie stuit immers nogal eens op belemmeringen.

Initiatief voor leidende markten

Dit initiatief vormt het Europees beleid voor zes belangrijke leidende markten:

 • e-Gezondheidszorg
 • Beschermingstextiel
 • Duurzaam bouwen
 • Recycling
 • Producten op biobasis
 • Hernieuwbare energie

Er wordt geprobeerd de belemmeringen weg te nemen om deze producten en diensten op de markt te brengen. Het kan daarbij gaan om:

 • betere wetgeving om innovatie te stimuleren
 • meer openbare aanbestedingen, normalisatie, etikettering en certificering.

Actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid

In 2008 heeft de EU een actieplan ontworpen om ervoor te zorgen dat de Europeanen duurzamer produceren en consumenten. Het moet de de EU op milieugebied een voortrekkersrol geven. Er worden tal van maatregelen voorgesteld die de bedrijven en consumenten niets extra's hoeven te kosten. Dit actieplan wordt in 2012 opnieuw besproken.

Small Business Act

Onder de naam Small Business Act is een MKB-nota verschenen waarin staat dat kleine ondernemingen milieuveranderingen ook kunnen zien als een kans om zaken te doen. De Europese Commissie helpt hen hierbij door:

 • het voor kleine bedrijven makkelijker te maken om EMAS te gebruiken
 • een netwerk van milieu- en energiedeskundigen te financieren in het kader van het Enterprise Europe Network
 • extra hulp te geven aan beginnende en kleine bedrijven die aan innovatie op milieugebied doen

Europese milieuprijzen voor bedrijven

De Europese milieuprijzen voor bedrijven dienen sinds 1987 als blijk van erkenning, beloning en stimulans voor bedrijven uit de EU en de kandidaat-lidstaten die veel aan milieu-innovatie doen en milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord werken.

Opleiding en bijscholing

Mensen moeten constant bijleren om de technologische ontwikkeling, de toenemende internationalisering en de demografische ontwikkelingen te kunnen bijbenen.

Daarom is permanente opleiding onmisbaar voor bedrijven die hun personeel en concurrentievermogen willen ontwikkelen. Het kan gaan om algemene of specifieke vaardigheden, om uiterst specifieke technische opleidingen, maar ook om managementvaardigheden en talenkennis.

Het is voor bedrijven al even belangrijk dat zij leren veranderingen actief te beheren en hun activiteiten met succes te herstructuren.

De EU beschikt over een website met tools, diensten en gegevens om bedrijven te helpen de milieueffecten te bepalen van een product gedurende de gehele levenscyclus.

Het Environmental Compliance Assistance Programme van de EU helpt kleine bedrijven hun activiteiten milieuvriendelijker te maken met behulp van geld, deskundigheid, informatie en tools.

LIFE+ ondersteunt milieu- en natuurbehoudsprojecten. Met een budget van 2,1 miljard euro voor 2007-13 cofinanciert dit programma milieuprojecten in drie categorieën: natuur en biodiversiteit, milieubeleid en –beheer, informatie en communicatie.

Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) biedt bedrijven via financiële bemiddelaars kredietmogelijkheden voor bijvoorbeeld milieu-innovatie. In de periode 2007-13 zullen ongeveer 500 000 bedrijven kunnen profiteren van in totaal 1 miljard euro.

Het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7), het belangrijkste financieringsprogramma voor onderzoek, investeert ook in milieutechnologie. Voor de periode 2007-13 is er ongeveer 50 miljard euro beschikbaar, waarvan 15% voor kleine bedrijven.

Met een budget van bijna 7 miljard euro voor 2007-13 stimuleert het EU-programma Een leven lang leren leerkansen in de hele EU. Het programma staat open zowel voor individuen als voor bedrijven, onderwijs- en opleidingsorganisaties en onderzoekscentra.

Bij de vier deelprogramma's voor scholen (Comenius), hoger onderwijs (Erasmus), beroepsopleiding (Leonardo da Vinci) en volwassenenonderwijs (Grundtvig) ligt het accent op verschillende onderwijs- en opleidingsfasen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt onderwijs- en opleidingsmogelijkheden zowel voor werknemers als voor werkgevers. Er is ook financiering mogelijk voor de herstructurering van bedrijven.

Het Enterprise Europe Netwerk geeft ondernemers informatie en advies over maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Hulp en advies

Hulp en advies

Op Uw Europa - Advies kunt u deskundig advies krijgen over problemen in een ander EU-land met de toepassing van EU-wetgeving.

Het Enterprise Europe NetworkEnglish, dat ongeveer 600 lokale contactpuntenEnglish telt, kan via lokale ondernemingsorganisaties helpen bij de uitbouw van uw bedrijf door nieuwe markten aan te boren, een vergunning te krijgen voor nieuwe technologie, EU-financiering aan te vragen enz.