Navigācijas ceļš

Ilgtspēja

Atjaunināts 08/2011

Uzņēmumi izstrādā vides aizsardzības un sociālās stratēģijas, kuras pārsniedz obligāto prasību minimumu.

Uzņēmumu sociālā atbildība

Uzņēmumu sociālās atbildības ietvaros uzņēmumi izvērtē vides, sociālos un ētiskos jautājumus un iekļauj tos savās stratēģijās un darbībās. Uzņēmumi to var darīt arī šādi:

 • domājot par to, kā uzņēmuma darbība sociāli un ekoloģiski ietekmē personālu, uzņēmējdarbības partnerus un sabiedrību kopumā;
 • motivējot darbiniekus ar mācību un izaugsmes iespējām;
 • pieņemot darbā invalīdus;
 • pievēršot uzmanību dabas resursiem, kas tiek izmantoti to darbībā;
 • piemērojot noteiktus kritērijus saviem lēmumiem par ieguldījumiem un piegādātāju ķēdei;
 • nodrošinot caurskatāmību attiecībā uz savām darbībām un ieinteresētajām personām.

Izstrādājumu aprites cikls

Aprites cikla skatījums tiecas samazināt izstrādājuma ietekmi uz vidi tā aprites ciklā, apsverot resursu ieguvi, ražošanu, izmantošanu, atkārtotu izmantošanu, pārvadāšanu, pārstrādi un, visbeidzot, atkritumu iznīcināšanu.

Eiropas integrētā ražojumu politika rosina uzņēmumus izstrādāt produkciju, paturot prātā tās ietekmi uz vidi un ņemot vērā visu izstrādājuma aprites ciklu no tā ražošanas līdz iznīcināšanai.

Ekomarķējums

Ievērojot stingrus kritērijus attiecībā uz vides aizsardzību un ekoloģisko sniegumu, ES uzņēmumi var iegūt tiesības pievienot saviem izstrādājumiem ekomarķējumu. Tas ļauj patērētājiem vieglāk atpazīt videi draudzīgos izstrādājumus, ko ražojuši šie uzņēmumi.

Laboto Ekomarķējuma regulas priekšlikumu pieņēma 2009. gada 25. novembrī. Īpaši tiek uzsvērta sistēmas pieejamība mazajiem uzņēmumiem, pateicoties zemākām izmaksām un vienkāršākām administratīvajām procedūrām.

Vides vadības un audita sistēma

Vides aizsardzības vadības un audita sistēma (EMAS) ļauj uzņēmumiem ar vides vadības sistēmas palīdzību izvērtēt un paplašināt to iespējas darboties videi draudzīgā veidā.

EMAS sniedz padomus un izplata labu praksi, dažādās nozarēs veidojot profesionāļu tīklus. Sistēma visiem uzņēmumiem, kas ievēro EMAS noteikumus, ļauj iegūt sertifikātus, tāpēc tās var izmantot priekšrocības, ko sniedz ekoloģiskās atsauksmes, kas ir redzamākas un no svara.

Laboto EMAS regulu pieņēma 2009. gada 25. novembrī. Tā būs vairāk pielāgota mazo uzņēmumu vajadzībām, iekļaujot pārbaudes, grupveida reģistrāciju, taisnīgākas maksas un skaidrākus norādījumus.

Rīcības plāns ekoinovācijas jomā

Šī rīcības plāna mērķis ir atbalstīt ekoinovācijas attīstību, sabiedrības ieinteresētību un plašu ieviešanu ekonomikā, kurai kaitē atsevišķas tirgus barjeras.

Pirmtirgus iniciatīva

Pirmtirgus iniciatīva atspoguļo Eiropas politiku attiecībā uz sešiem svarīgiem pirmtirgiem:

 • e–Veselība;
 • aizsargājoši tekstilizstrādājumi;
 • ilgtspējīga būvniecība;
 • otrreizējā pārstrāde;
 • bioprodukti;
 • atjaunojamā enerģija.

Tos atbalsta ar darbībām, kuru mērķis ir mazināt šķēršļus, kas liedz jauniem ražojumiem vai pakalpojumiem ienākt tirgū. Šīs darbības var būt šādas:

 • likumdošanas uzlabošana, lai sekmētu inovāciju;
 • publiskā iepirkuma, standartizācijas, marķēšanas un sertificēšanas sekmēšana.

Rīcības plāns ilgtspējīgam patēriņam un ražošanai un ilgtspējīgai rūpniecības politikai

2008. gadā ES izstrādāja rīcības plānu, lai ES iedzīvotāji Eiropā varētu patērēt un ražot ilgtspējīgāk. Mērķis ir nostiprināt ES vadošās pozīcijas vides aizsardzībā. Rīcības plānā ir saraksts, kurā iekļauti pasākumi, kas veicami bez papildu izmaksām Eiropas uzņēmumiem un patērētājiem. Šo rīcības plānu pārskatīs 2012. gadā.

Mazās uzņēmējdarbības akts

Mazās uzņēmējdarbības aktā norādīts, ka ES un tās dalībvalstīm ir jārada mazajiem uzņēmumiem tādi apstākļi, lai tie spētu vides aizsardzības problēmas pārvērst par iespējām. Eiropas Komisija šo pieeju praksē īsteno šādi:

 • dara EMAS pieejamāku mazajiem uzņēmumiem;
 • Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkla ietvaros veido vides un energoefektivitātes speciālistu tīklu;
 • sniedz papildu palīdzību jaundibinātiem uzņēmumiem, kas orientēti uz inovāciju, un mazajiem uzņēmumiem, kas darbojas ekojauninājumu nozarē.

Eiropas uzņēmējdarbības balvas vides jomā

ES uzņēmējdarbības apbalvojumu vides jomā piešķir, lai izteiktu atzinību un veicinātu ES dalībvalstu un kandidātvalstu uzņēmumus, kuri izceļas vides aizsardzības inovācijas, vides aizsardzības un sociālā atbildīguma jomās.

Mācības un kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana

Cilvēku prasmes pastāvīgi jāatjaunina, lai viņi varētu pieveikt pašreizējos un nākotnē paredzamos izaicinājumus, ko rada nepārtraukti progresējošā tehnoloģiju attīstība, arvien lielākā internacionalizācija un demogrāfiskās pārmaiņas.

Šī iemesla dēļ pastāvīgām mācībām ir liela loma, uzņēmumam brīvprātīgi īstenojot personāla pilnveidošanas pasākumus un stiprinot savu konkurētspēju, turklāt neatkarīgi no tā, vai mācības vērstas uz vispārīgām vai specifiskām prasmēm, pavisam tehniskiem darba dzīves aspektiem vai vadīšanas prasmēm un valodu zināšanām.

Svarīgi arī, lai lielāks skaits uzņēmumu mācītos aktīvi pielāgoties izmaiņām un veiksmīgi pārstrukturētu savu darbību.

ES tīmekļa vietnē atrodami izvērtēšanas līdzekļi, pakalpojumi un dati, ar kuru palīdzību uzņēmumi var samazināt izstrādājumu ietekmi uz vidi to aprites cikla laikā.

ES Vides prasību ievērošanas palīdzības programma nodrošina zināšanas, informāciju un līdzekļus, ar kuru palīdzību mazie uzņēmumi var padarīt savu darbību videi draudzīgāku.

Programma LIFE+ sniedz īpašu atbalstu vides un dabas aizsardzības projektiem. Programma, kuras budžets 2007.-2013. gadam ir 2,1 miljards eiro, līdzfinansē vides aizsardzības projektus trīs jomās: vide un bioloģiskā daudzveidība, vides politika un pārvalde, informācija un komunikācija.

Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma, izmantojot finanšu starpniekus, sniedz uzņēmumiem palīdzību un piekļuvi finansējumam, kas izmantojamas pasākumiem vides aizsardzības inovāciju jomā. No 2007. līdz 2013. gadam aptuveni 500 000 uzņēmumiem būs pieejams finansējums vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā.

Pētījumiem videi draudzīgu tehnoloģiju jomā finansējumu nodrošina arī Septītā pamatprogramma pētniecībai un attīstībai (FP7), kas ir ES galvenā pētniecības finansēšanas programma. No 2007. līdz 2013. gadam ir pieejami ap 50 miljardu eiro, un aptuveni 15 % no šī finansējuma ir paredzēti mazajiem uzņēmumiem.

ES Mūžizglītības programma, kuras budžets 2007.-2013. gadam ir gandrīz 7 miljardi eiro, sekmē izglītības iespējas Eiropas Savienībā. Tā ir pieejama gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kā arī izglītības un mācību organizācijām un pētniecības centriem.

Četras apakšprogrammas – skolām (Comenius), augstākajai izglītībai (Erasmus), profesionālajai apmācībai (Leonardo da Vinci) un pieaugušo izglītībai (Grundtvig) – ir vērstas uz dažādiem izglītības un apmācības posmiem.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) nodrošina mācību iespējas gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Finansējums ir pieejams arī uzņēmumiem, kas veic izmaiņas (pārstrukturējas).

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe Network” sniedz informāciju un palīdzību uzņēmējiem, kuri vēlas pievērsties ilgtspējai jaunā līmenī.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vietnē “Tavs Eiropas padomdevējs” varat atrast lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe NetworkEnglish” un tā  aptuveni 600 vietējie kontaktpunktiEnglish sadarbojas ar vietējām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, lai jūsu uzņēmums varētu atrast jaunus tirgus, avotus vai licencēt jaunas tehnoloģijas un iegūt ES finansējumu.