Naršymo kelias

Tvarumo vystymas

Atnaujinta 08/2011

Įmonės rengia aplinkos ir socialines strategijas, kuriomis siekiama daugiau negu nustatyta teisiniuose reikalavimuose.

Įmonių socialinė atsakomybė

Įmonių socialinė atsakomybė – tai procesas, per kurį įmonės į savo verslo veiklą ir strategiją įtraukia socialinius, aplinkos ir etikos aspektus. Tai jos gali padaryti, pavyzdžiui, šiais būdais:

 • rūpindamosi, kokį socialinį ir aplinkos poveikį daro savo darbuotojams, verslo partneriams ir visai visuomenei;
 • savo darbuotojams sudarydamos mokymosi bei profesinio tobulėjimo galimybių ir taip juos motyvuodamos;
 • įdarbindamos neįgaliuosius;
 • savo veikloje tausiai naudodamos gamtinius išteklius;
 • taikydamos tam tikrus kriterijus savo sprendimams dėl investicijų ir savo tiekimo grandinei;
 • užtikrindamos savo veiklos skaidrumą suinteresuotosioms šalims.

Produktų būvio ciklas

Būvio ciklo samprata susijusi su poveikio aplinkai mažinimu per visą produktų būvio ciklą, pradedant išteklių gavyba, gamyba, naudojimu, pakartotiniu naudojimu, vežimu, perdirbimu ir baigiant atliekų šalinimu.

Pagal Europos integruotą produktų politiką (IPP) įmonės skatinamos projektuoti produktus atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir koncentruojantis į visą produktų būvio ciklą – nuo gamybos iki šalinimo.

Ekologinis ženklas

Griežtus ekologinius ir darbo rezultatų kriterijus atitinkančios ES bendrovės gali įgyti teisę savo produktus žymėti ekologiniu ženklu. Taip vartotojai galės lengviau atpažinti šių įmonių ekologiškus produktus.

Pasiūlytas pataisytas EMAS reglamentas priimtas 2009 m. lapkričio 25 d. Ypač stengiamasi pasiekti, kad šia sistema galėtų lengviau naudotis mažosios įmonės, visų pirma mažinami mokesčiai ir paprastinamos administracinės procedūros.

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) padeda bendrovėms taikant aplinkosaugos vadybos sistemą vertinti ir gerinti gebėjimus vykdyti veiklą ekologiškai.

Įvairiuose sektoriuose kuriant specialistų tinklus, per EMAS teikiamos konsultacijos ir dalijamasi patirtimi. Kadangi pagal šią sistemą visos EMAS taisyklių besilaikančios įmonės sertifikuojamos, jų ekologinę reputaciją lengviau pastebėti ir tai įmonėms naudinga.

Pataisytas EMAS reglamentas priimtas 2009 m. lapkričio 25 d. Jis geriau pritaikytas mažųjų įmonių poreikiams – įdiegtas atitinkamas patikrinimas, grupinė registracija, sąžiningesni mokesčiai, teikiama daugiau pagalbinės informacijos ir kt.

Ekologinių inovacijų veiksmų planas

Ekologinių inovacijų veiksmų planas skirtas remti ekologinių inovacijų kūrimą, diegimą ir plėtojimą ekonomikoje. Tam kol kas trukdo tam tikros rinkos kliūtys.

Pirmaujančios rinkos iniciatyva

Pirmaujančios rinkos iniciatyva – tai ES politika šešiose svarbiose rinkose:

 • e. Sveikatos;
 • apsauginių tekstilės gaminių;
 • tausios statybos;
 • perdirbimo;
 • biologinių produktų;
 • atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Šiose srityse stengiamasi mažinti kliūtis, trukdančias į rinką teikti naujus produktus ar paslaugas. Tuo tikslu:

 • tobulinami teisės aktai, kad būtų skatinamos inovacijos;
 • skatinami viešieji pirkimai, standartizacija, ženklinimo ir sertifikavimo sistemos;

Tvaraus vartojimo ir gamybos bei tvarios pramonės politikos veiksmų planas

2008 m. ES parengė veiksmų planą, skirtą pasiekti, kad ES piliečiai vartotų ir gamintų tausiau. Planu siekiama sutvirtinti pirmaujančias ES pozicijas aplinkos apsaugos srityje, jame pateikiamas sąrašas veiksmų, kurių bus imtasi, neapsunkinant Europos įmonių ir vartotojų papildomomis sąnaudomis. Šis veiksmų planas bus pakoreguotas 2012 m.

Smulkiojo verslo aktas

Smulkiojo verslo akte apibrėžiama, kad ES ir jos valstybės narės turėtų sudaryti mažosioms įmonėms sąlygas aplinkosaugos uždavinius paversti galimybėmis. Europos Komisija įgyvendina tai praktiškai:

 • sudarydama mažosioms įmonėms palankesnes sąlygas naudotis EMAS;
 • finansuodama aplinkos apsaugos ir efektyvaus energijos vartojimo specialistų tinklą Europos įmonių tinkle;
 • teikdama papildomą pagalbą naujoms nuvatoriškoms įmonėms ir inovacines ekologiškas technologijas taikančioms mažosioms įmonėms.

Europos verslo apdovanojimai už laimėjimus aplinkos srityje

Nuo 1987 m. Europos verslo apdovanojimais už laimėjimus aplinkos srityje siekiama pripažinti, apdovanoti ir skatinti novatoriškiausias aplinkosaugos srityje, ekologiškiausias ir socialiai atsakingiausias ES valstybių narių ir šalių kandidačių įmones.

Mokymas ir įgūdžių tobulinimas

Kad būtų galima sėkmingai spręsti esamus ir būsimus visuomenės uždavinius, žengti koja kojon su vis tobulėjančiomis technologijomis ir prisitaikyti prie didėjančios internacionalizacijos bei demografinių pokyčių, reikia nuolat ugdyti naujus įgūdžius.

Todėl nuolatinis mokymas yra vienas iš svarbiausių bendrovės savanoriškos personalo tobulinimo ir apskritai jos konkurencingumo didinimo veiklos elementų nepriklausomai nuo to, ar rūpinamasi bendrųjų ar specialių įgūdžių tobulinimu, techninių dalykų mokymu, ar vadybos gebėjimų ugdymu.

Nė kiek nemažiau svarbu ir tai, kad daugiau įmonių išmoktų aktyviai valdyti pokyčius ir sėkmingai pertvarkyti savo veiklą.

ES interneto svetainėje pateikiama priemonių, paslaugų ir duomenų, padėsiančių įmonėms iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai per visą produktų būvio ciklą.

Pagal ES aplinkosauginės atitikties pagalbos programą dalijamasi patirtimi, teikiama informacijos ir priemonių siekiant padėti mažosioms įmonėms vykdyti veiklą ekologiškiau.

Pagal programą LIFE+ teikiama konkreti parama aplinkos ir gamtos išsaugojimo projektams. 2007–2013 m. šiai programai skirta 2,1 mlrd. eurų. Pagal ją iš dalies finansuojami šių trijų teminių grupių projektai: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, informacijos ir ryšių.

Pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą (KIP) verslo įmonėms per finansinius tarpininkus teikiama parama ir galimybė gauti tokios veiklos kaip ekologinės inovacijos finansavimą. 2007–2013 m. apie 500 000 bendrovių bus skirta daugiau kaip 1 mlrd. eurų.

Pagrindinė ES mokslinių tyrimų finansavimo programa yra Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros septintoji bendroji programa (7BP), pagal kurią finansuojami ir ekologinių technologijų moksliniai tyrimai. 2007–2013 m. šiai programai skirta apie 50 mlrd. eurų. Apie 15 % šios sumos numatyta mažosioms įmonėms.

ES mokymosi visą gyvenimą programa, kuriai 2007–2013 m. skirta beveik 7 mlrd. eurų, visoje ES skatinama didinti mokymosi galimybes. Programoje gali dalyvauti pavieniai asmenys ir įmonės, švietimo bei mokymo organizacijos ir mokslinių tyrimų centrai.

Skirtingiems švietimo ir mokymo etapams skirtos keturios paprogramės: mokyklų (Comenius), aukštojo mokslo (Erasmus), profesinio mokymo (Leonardo da Vinci) ir suaugusiųjų švietimo (Gruntvig).

Europos socialinis fondas (ESF) darbuotojams ir darbdaviams teikia mokymosi ir mokymo galimybių. Finansavimą gali gauti ir persitvarkančios (restruktūrizuojamos) įmonės.

Europos įmonių tinklas teikia informaciją ir konsultacijas įmonių savininkams, norintiems plėsti tvarią veiklą.

Pagalba

Pagalba

Jūsų Europos patarėjas - tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, kurie jums iškyla kitoje ES šalyje.

Tinklas "Enterprise Europe NetworkEnglish" ir apie 600 jo vietos kontaktinių centrųEnglish per vietos verslo organizacijas padeda jums plėsti verslą ir rasti naujų rinkų, kurti arba patentuoti naujas technologijas ir gauti ES finansavimą.