Navigointipolku

Kestävä kehitys

Päivitetty 08/2011

Yritykset kehittävät nykyisin ympäristöstrategioita ja sosiaalisia strategioita, joissa ylitetään lainsäädännön vähimmäisvaatimukset.

Yrityksen yhteiskuntavastuu

Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että yritykset ottavat ympäristönäkökohdat sekä sosiaaliset ja eettiset näkökohdat huomioon liiketoiminnassaan ja strategiassaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset

 • ottavat huomioon toimintansa sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset henkilöstöönsä, asiakkaisiinsa, liikekumppaneihinsa ja koko yhteiskuntaan
 • motivoivat työntekijöitä koulutus- ja kehittymismahdollisuuksilla
 • palkkaavat vammaisia työntekijöitä
 • kiinnittävät huomiota yritystoiminnassa käytettyihin luonnonvaroihin
 • soveltavat tiettyjä kriteerejä investointipäätöksissään ja tuotantoketjussaan
 • varmistavat sidosryhmilleen toimintaansa koskevan avoimuuden.

Tuotteen elinkaari

Elinkaariajattelulla pyritään minimoimaan tuotteen vaikutukset ympäristöön koko sen elinkaaren ajan. Tällöin otetaan huomioon luonnonvarojen hankinta, tuotanto, käyttö, uusiokäyttö, kuljetus, kierrätys ja lopulta jätteen hävitys.

Euroopan yhdennetyllä tuotepolitiikalla kannustetaan yrityksiä suunnittelemaan tuotteita siten, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon ja tarkasteltavana on tuotteen koko elinkaari valmistuksesta hävittämiseen.

Ympäristömerkki

Eurooppalaiset yritykset saavat oikeuden käyttää tuotteissaan ympäristömerkkiä, jos ne noudattavat tiukkoja ympäristöä ja tuotantoa koskevia kriteerejä. Ympäristömerkki auttaa kuluttajia löytämään ympäristöystävälliset tuotteet helpommin.

Tarkistettu ehdotus ympäristömerkkiasetukseksi hyväksyttiin 25. marraskuuta 2009. Asetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota pienyritysten mahdollisuuksiin saada ympäristömerkki ja kevennetään ympäristömerkin saamisen edellyttämiä maksuja ja hallinnollisia menettelyjä.

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) auttaa yrityksiä arvioimaan ja lisäämään ekologisia valmiuksiaan ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä.

EMAS tarjoaa tietoa ja levittää hyviä käytäntöjä perustamalla eri alojen asiantuntijaverkostoja. Järjestelmässä annetaan sertifikaatti kaikille EMAS:n sääntöjä noudattaville yrityksille, joten sen jäsenet hyötyvät näkyvästä ekologisesta tunnustuksesta.

Tarkistettu EMAS-asetus hyväksyttiin 25. marraskuuta 2009. Se vastaa erityisesti pienyritysten tarpeisiin, jotka liittyvät tietojen varmennukseen, klusterien rekisteröintimenettelyyn, maksujen kohtuullistamiseen sekä parempaan opastukseen ja neuvontaan.

Ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelma

Ekoinnovaatioiden toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea ekoinnovoinnin kehittämistä, hyödyntämistä ja siihen liittyvän taitotiedon levittämistä. Tarkoituksena on alentaa ja poistaa ekoinnovointiin liittyviä markkinaesteitä.

Edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite

Edelläkävijämarkkinoita koskeva aloite kattaa EU:n politiikan kuudella keskeisellä edelläkävijämarkkinalla:

 • Sähköiset terveyspalvelut (eHealth)
 • Suojaavat tekstiilit
 • Kestävä rakentaminen
 • Kierrätys
 • Biotuotteet
 • Uusiutuvat energialähteet.

Näiden alojen kehittymistä tuetaan toimilla, joilla alennetaan kynnystä uusien tuotteiden tai palveluiden tuomiselle markkinoille. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa

 • lainsäädännön parantaminen innovaatioiden edistämiseksi
 • julkisten hankintojen, standardoinnin, merkintöjen ja sertifioinnin edistäminen.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä kestävän teollisuuspolitiikan toimintasuunnitelma

EU perusti vuonna 2008 toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lisätä kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä EU:ssa. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on vahvistaa EU:n edelläkävijän asemaa ympäristönsuojelutoimissa. Siinä esitetään myös useita toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa ilman eurooppalaisille yrityksille tai kuluttajille aiheutuvia lisäkustannuksia. Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuonna 2012.

Small Business Act -aloite

Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen mukaan EU:n ja sen jäsenmaiden on annettava pk-yrityksille valmiudet muuttaa ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi. Euroopan komissio pyrkii tähän tavoitteeseen

 • helpottamalla pk-yritysten osallistumista EMAS-järjestelmään
 • rahoittamalla Enterprise Europe Network -verkoston puitteissa ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden asiantuntijoiden verkoston toimintaa
 • antamalla lisätukea ekoinnovoinnin alalla toimiville vastaperustetuille yrityksille ja pk-yrityksille.

Euroopan unionin ympäristöpalkinnot yrityksille

Vuodesta 1987 lähtien yrityksille jaettavan EU:n ympäristöpalkinnon tarkoitus on antaa tunnustusta ja näkyvyyttä sellaisille EU-maissa ja ehdokasmaissa toimiville yrityksille, jotka osoittavat toiminnassaan eniten ekoinnovatiivisuutta, ympäristön huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vastuuta.

Koulutus ja täydennyskoulutus

Työntekijöiden osaamista on uudistettava jatkuvasti, jotta he voivat vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka johtuvat esimerkiksi teknologian kehityksestä, kansainvälistymisestä ja väestörakenteen muutoksesta.

Jatkuva täydennyskoulutus onkin oleellinen osa yrityksen aktiivista henkilöstön kehittämistä ja koko yrityksen kilpailukyvyn lisäämistä. Tämä koskee niin yleistä osaamista kuin erityisosaamistakin, samoin kuin työelämän teknisiä näkökohtia koskevaa koulutusta sekä johtamis- ja kielikoulutusta.

On niin ikään tärkeää, että yhä useammat yritykset oppivat hallitsemaan muutosta ja toteuttamaan rakenneuudistuksia.

EU:n verkkosivuilla on arviointivälineitä, palveluja ja tietoa, joiden avulla yritykset voivat minimoida tuotteen ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren aikana.

EU:n ympäristönsuojelun avustusohjelma tarjoaa asiantuntija-apua, tietoa ja välineitä, joiden avulla pienyritykset voivat tehdä toiminnastaan ekologisempaa.

Life+ -ohjelmasta annetaan erityistukea ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeille. Ohjelman budjetti on 2,1 miljardia euroa vuosille 2007–2013. Osarahoitusta myönnetään ympäristöhankkeille seuraavilla osa-alueilla: luonto ja biologinen monimuotoisuus, ympäristöpolitiikka ja -hallinto, tiedotus ja viestintä.

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa (CIP) yrityksille välitetään tukea ja rahoitusta esimerkiksi ekoinnovoinnin alalla. Vuosina 2007–2013 myönnetään yli miljardi euroa noin 500 000 yritykselle.

Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännestä puiteohjelmasta, EU:n tärkeimmästä tutkimuksen rahoitusohjelmasta, rahoitetaan myös ympäristöä säästävään teknologiaan keskittyvää tutkimusta. Vuosille 2007–2013 on varattu noin 50 miljardia euroa, josta noin 15 prosenttia on tarkoitettu pienyrityksille.

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmalla, jonka budjetti on lähes 7 miljardia euroa vuosina 2007–2013, edistetään opiskelumahdollisuuksia eri puolilla EU:ta. Ohjelmaan voivat osallistua yksityishenkilöt ja yritykset sekä koulutusorganisaatiot ja tutkimuskeskukset.

Ohjelman neljässä alaryhmässä, jotka koskevat kouluja (Comenius), korkea-asteen koulutusta (Erasmus), ammattikoulutusta (Leonardo da Vinci) ja aikuiskoulutusta (Grundtvig), keskitytään koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen eri vaiheisiin.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tarjoaa oppimis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä työntekijöille että työnantajille. Rahoitustukea myönnetään myös yritysten kehittämiseen ja uudistamiseen.

Enterprise Europe Network tarjoaa tietoa ja neuvoja yrittäjille, jotka haluavat edistää kestävää kehitystä.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa, jos joudut selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen jossakin EU-maassa.

Enterprise Europe Network English ja sen lähes 600 paikallista yhteyspistettäEnglish auttavat paikallisten yritysjärjestöjen välityksellä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä uusilla markkinoilla, uuden teknologian hankinnassa ja lisensoinnissa sekä EU-rahoituksen hakemisessa.