Navigatsioonitee

Jätkusuutlikkus

Ajakohastatud 08/2011

Ettevõtted töötavad välja keskkonna- ja sotsiaalseid strateegiad, mis ületavad õigusaktidest tulenevad nõuded.

Ettevõtete sotsiaalne vastutus

Ettevõtete sotsiaalne vastutus on protsess, mille raames ettevõtted kaasavad sotsiaalsed, keskkonnaalased ja eetilised küsimused oma äritegevusse ja -strateegiasse. Nad saavad seda teha järgmiselt:

 • hoolides sotsiaalsetest ja keskkonnamõjudest oma töötajate, äripartnerite ning kogu ühiskonna suhtes;
 • motiveerides oma töötajaid koolitus- ja arenguvõimalustega;
 • võttes tööle puuetega inimesi;
 • pöörates tähelepanu oma tegevuses kasutatavatele loodusvaradele;
 • kohaldades teatavaid kriteeriume oma investeerimisotsuste ning tarneahela suhtes;
 • tagades sidusrühmadele läbipaistvuse seoses oma tegevusega.

Toodete olelusring

Olelusringipõhine mõtteviis tähendab toote keskkonnamõjude vähendamist kogu olelusringi vältel, võttes arvesse loodusvarade kaevandamist, tootmist, kasutamist, taaskasutamist, transporti, ringlussevõttu ning viimase etapina jäätmete kõrvaldamist.

Euroopa integreeritud tootepoliitika raames julgustatakse ettevõtteid kavandama tooteid, pidades silmas keskkonnamõju ning keskendudes kogu toote olelusringile alates tootmisest kuni jäätmete kõrvaldamiseni.

Ökomärgis

Täites rangeid ökoloogilisi ja toimekriteeriume, saavad ELi ettevõtted õiguse märgistada oma tooteid ökomärgisega. See aitab tarbijatel nende keskkonnasõbralikumaid tooteid teistest hõlpsamini eristada.

Ökomärgise parandatud määrus võeti vastu 25. novembril 2009. Erilist tähelepanu pööratakse väikeettevõtete võimalustele saada ökomärgis, tehes seda eelkõige maksude ja haldusmenetluste vähendamise abil.

Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem

Keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS) aitab ettevõtetel hinnata ja laiendada oma keskkonnasäästlikku tegevust keskkonnajuhtimissüsteemi kaudu.

EMASi kaudu jagatakse nõuandeid ja levitatakse häid tavasid, luues asjatundjate võrgustikud erinevates sektorites. Kuna süsteemi kaudu võivad sertifikaadi saada kõik ettevõtted, kes järgivad EMASi eeskirju, on selle liikmete keskkonnasõbralik tegevus nähtavam.

EMASi parandatud määrus võeti vastu 25. novembril 2009. Selles tullakse vastu väikeettevõtete vajadustele, mis on muu hulgas seotud kontrollide, grupiviisilise registreerimise, õiglasemate tasude ja paremate juhistega.

Ökoinnovatsiooni tegevuskava

Ökoinnovatsiooni tegevuskava eesmärk on toetada sellise ökoinnovatsiooni arendamist, kasutuselevõttu ja levitamist majanduses, mis on takistatud teatavate turutõkete tõttu.

Juhtivate turgude algatus

Juhtivate turgude algatus käsitleb Euroopa poliitikat kuuel väga tähtsal juhtival turul:

 • e-tervis;
 • kaitsetekstiilid;
 • säästev ehitustegevus;
 • taaskasutus;
 • biotoorainel põhinevad tooted;
 • taastuvad energiaallikad.

Neid toetavad meetmed, millega vähendatakse takistusi uute toodete või teenuste turule toomisel. Kõnealused meetmed võivad olla järgmised:

 • õigusaktide tõhustamine innovatsiooni edendamiseks;
 • riigihangete, standardimise, märgistamise ja sertifitseerimise soodustamine.

Säästva tarbimise ja tootmise tegevuskava ning säästev tööstuspoliitika

2008. aastal kehtestas EL tegevuskava, et muuta ELi kodanike tarbimine ja tootmine Euroopas säästvamaks. Selle eesmärk on tõhustada ELi liidripositsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkuse osas ja selles on esitatud loetelu meetmetest, millega ei kaasne lisakulusid Euroopa ettevõtetele ja tarbijatele. Kõnealune tegevuskava vaadatakse üle 2012. aastal.

Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”

Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act” märgitakse, et EL ja selle liikmesriigid peaksid väikeettevõtetel võimaldama muuta keskkonnaalased väljakutsed uuteks võimalusteks. Euroopa Komisjoni jaoks tähendab see järgmist:

 • väikeettevõtete jaoks süsteemile EMAS juurdepääsu hõlbustamist;
 • keskkonna- ja energiatõhususe ekspertide võrgustiku rahastamist võrgustiku Enterprise Europe Network raames;
 • täiendava abi andmine uuenduslikele ettevõtlusega alustavatele ettevõtetele ja ökoinnovatsiooni valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele.

Euroopa keskkonnaalased ettevõtlusauhinnad

Alates 1987. aastast on Euroopa keskkonnaalaste ettevõtlusauhindade väljaandmise eesmärk tunnustada, autasustada ning edendada kõige ökouuenduslikumaid, keskkonnasõbralikumaid ning sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtteid nii ELi liikmes- kui ka kandidaatriikides.

Koolitus ja kvalifikatsiooni tõstmine

Töötajate oskusi tuleb pidevalt uuendada, et nad oleksid võimelised sammu pidama nii tänaste kui ka tulevaste ühiskondlike väljakutsetega, nagu pidevalt arenev tehnoloogia, rahvusvahelistumine ning demograafilised muutused.

Seega on täiendõpe oluline osa ettevõtte vabatahtlikus tegevuses oma töötajate arendamiseks ning ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks tervikuna, olenemata sellest, kas see hõlmab üld- või erioskuste, väga tehniliste tööaspektide või juhtimis- ja keeleoskuse koolitusi.

Sama oluline on ka, et üha rohkem ettevõtteid õpiks aktiivselt muutustega toime tulema ja oma tegevust edukalt ümber korraldama.

ELi veebisait sisaldab hindamisvahendeid, teenuseid ja teavet, et aidata ettevõtetel vähendada toote mõju keskkonnale kogu selle olelustsükli jooksul.

ELi keskkonnanõuete järgimise abiprogrammi raames pakutakse väikeettevõtetele asjatundlikku nõu, teavet ja vahendeid oma toimingute keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.

Programmi LIFE+ raames antakse eritoetusi keskkonna- ja looduskaitseprojektidele. Ajavahemikul 2007−2013 on kõnealuse programmi eelarve 2,1 miljardit eurot ning selle raames kaasrahastatakse järgmisesse kolme valdkonda kuuluvaid projekte: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimistava, teave ja teabevahetus.

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames pakutakse ettevõtetele finantsvahendajate kaudu abi ja rahastamisvõimalusi, et rahastada sellist tegevust nagu ökoinnovatsioon. Ajavahemikus 2007−2013 on umbes 500 000 ettevõtte jaoks ette nähtud enam kui 1 miljard eurot.

Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi (ELi peamine teadustöö rahastamise programm) raames rahastatakse samuti ökotehnoloogia alast teadustööd. Ajavahemikus 2007−2013 eraldatakse kõnealuse programmi kaudu ligikaudu 50 miljardit eurot – umbes 15 % kõnealusest eelarvest eraldatakse väikeettevõtetele.

ELi elukestva õppe programmi, mille eelarve ajavahemikus 2007−2013 on ligikaudu 7 miljardit eurot, kaudu toetatakse õppimisvõimalusi kõikjal ELis. See on avatud nii üksikiskutele kui ka ettevõtetele – haridus- ja koolitusorganisatsioonidele, teaduskeskustele.

Neli alaprogrammi - koolide programm (Comenius), kõrgema hariduse programm ( Erasmus), kutseõppe programm ( Leonardo da Vinci) ja täiskasvanute koolituse programm (Grundtvig programm) keskenduvad erinevatele haridus- ja koolitusetappidele.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) pakub õppe- ja koolitusvõimalusi nii töötajatele kui ka tööandjatele. Rahalisi vahendeid võidakse eraldada ka muutusi läbitegevatele ettevõtetele (ümberstruktureerimine).

Enterprise Europe Network on võrgustik, mis pakub teavet ja nõuandeid ettevõtjatele, kes soovivad edendada jätkusuutlikkust.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.