Διαδρομή πλοήγησης

Βιωσιμότητα

Επικαιροποίηση 08/2011

Οι επιχειρήσεις καταρτίζουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές στρατηγικές που δεν περιορίζονται στις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές παραμέτρους στον τρόπο λειτουργίας και τη στρατηγική τους. Οι επιχειρήσεις μπορεί π.χ.:

 • να λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο σε σχέση με το προσωπικό τους, τους επιχειρηματικούς τους εταίρους και την κοινωνία ως σύνολο
 • να παρέχουν στους εργαζομένους κίνητρα με τη μορφή ευκαιριών για επιμόρφωση και εξέλιξη·
 • να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία·
 • να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους φυσικούς πόρους που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους·
 • να εφαρμόζουν ορισμένα κριτήρια για τις επενδύσεις και την αλυσίδα προμηθειών τους·
 • να φροντίζουν ώστε οι δραστηριότητές τους να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια έναντι των μετόχων τους.

Κύκλος ζωής των προϊόντων

H αντίληψη του κύκλου ζωής συνίσταται στο ότι ελαχιστοποιούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής του, λαμβάνοντας υπόψη την εξόρυξη πόρων, την παραγωγή, τη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση, τη μεταφορά, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση των αποβλήτων.

Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν προϊόντα έχοντας κατά νου τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και εστιάζοντας στον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση.

Οικολογικό σήμα

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυστηρά οικολογικά κριτήρια, έχουν το δικαίωμα να θέτουν στα προϊόντα τους το οικολογικό σήμα (eco-label). Με τον τρόπο αυτόν, είναι πιο εύκολο για τους καταναλωτές να διακρίνουν αυτά τα οικολογικά προϊόντα. 

Ο αναθεωρημένος κανονισμός για το οικολογικό σήμα εκδόθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα των μικρών επιχειρήσεων στο σύστημα, ειδικότερα μέσω της μείωσης των τελών και των διοικητικών διαδικασιών.

Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου

Το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογούν και να επεκτείνουν τις οικολογικές τους δυνατότητες μέσω ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης .

Χάρη στα δίκτυα επαγγελματιών που δημιουργεί σε διάφορους τομείς, το σύστημα EMAS παρέχει συμβουλές και προωθεί τις υποδειγματικές πρακτικές. Δεδομένου ότι το σύστημα EMAS παρέχει πιστοποίηση σε όλες τις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες του, τα μέλη του είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμα για τις οικολογικές τους επιδόσεις.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός EMAS εκδόθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009. Θα καλύψει ειδικότερα τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά τις επαληθεύσεις, τις ομαδικές καταχωρίσεις, την επιβολή δικαιότερων τελών και την καλύτερη καθοδήγηση.

Σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία

Το σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διάδοση της οικολογικής καινοτομίας στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, καθώς και την άρση των εμποδίων για την προώθησή της στην αγορά.

Πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές

Η πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές αποτελεί την ευρωπαϊκή πολιτική για έξι σημαντικές πρωτοπόρους αγορές:

 • ηλεκτρονική υγεία
 • προστατευτικά υφάσματα
 • βιώσιμες κατασκευές
 • ανακύκλωση
 • βιοπροϊόντα
 • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι αγορές αυτές υποστηρίζονται από δράσεις για μείωση των εμποδίων όσον αφορά την είσοδο νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά. Τέτοιου είδους δράσεις είναι:

 • η βελτίωση της νομοθεσίας που διέπει την προώθηση της καινοτομίας
 • η προώθηση των δημόσιων συμβάσεων, της καθιέρωσης προτύπων, της επισήμανσης και της πιστοποίησης.

Σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική

Το 2008 η ΕΕ θέσπισε ένα σχέδιο δράσης που σκοπό έχει να κάνει πιο βιώσιμο τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ καταναλώνουν και παράγουν προϊόντα στην Ευρώπη. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μέσω μιας σειράς ενεργειών που μπορούν να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι καταναλωτές χωρίς επιπλέον κόστος. Αυτό το σχέδιο δράσης θα επανεξεταστεί το 2012.

Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act)

Σύμφωνα με το νόμο αυτό (Small Business Act for Europe), η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την προτροπή αυτή πράξη με τους ακόλουθους τρόπους:

 • διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στο EMAS·
 • χρηματοδοτεί ένα δίκτυο ειδικών για το περιβάλλον και την ενέργεια, που εντάσσεται στο δίκτυο στήριξης των επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network»·
 • παρέχει συμπληρωματική βοήθεια σε νεοσυσταθείσες καινοτόμες επιχειρήσεις και σε μικρές επιχειρήσεις οικολογικής καινοτομίας.

Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία για το περιβάλλον

Από το 1987, τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία για το περιβάλλον σκοπό έχουν την αναγνώριση και την ανάδειξη των πιο οικοκαινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων με έδρα χώρες της ΕΕ και υποψήφιες χώρες.

Κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων

Οι δεξιότητες των ατόμων πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς, ώστε τα άτομα να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών, της όλο και μεγαλύτερης παγκοσμιοποίησης και των δημογραφικών αλλαγών.

Συνεπώς, η συνεχής κατάρτιση είναι σημαντικό στοιχείο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει προαιρετικά μια επιχείρηση για την εξέλιξη του προσωπικού της αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ίδιας συνολικά, ανεξάρτητα από το εάν η κατάρτιση συνίσταται στην απόκτηση γενικών ή ειδικών δεξιοτήτων, στην εκπαίδευση σε πολύ τεχνικά θέματα της εργασιακής ζωής ή στην απόκτηση διοικητικών δεξιοτήτων.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις μαθαίνουν πώς να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων με επιτυχία.

Ένας δικτυακός τόπος της ΕΕ παρέχει εργαλεία αξιολόγησης, υπηρεσίες και δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να περιορίσουν στο ελάχιστο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος καθ΄όλο τον κύκλο ζωής του.

Το πρόγραμμα υποβοήθησης της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης της ΕΕ παρέχει οικονομική βοήθεια, εμπειρογνωμοσύνη, πληροφορίες και εργαλεία για να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν περισσότερο οικολογικά.

Το πρόγραμμα LIFE+ παρέχει ειδική βοήθεια για έργα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της φύσης Το πρόγραμμα αυτό, με προϋπολογισμό 2,1 δις ευρώ για το διάστημα 2007-2013, χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά έργα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: φύση και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση, ενημέρωση και επικοινωνία.

Το πρόγραμμα -πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) παρέχει στις επιχειρήσεις, με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών μεσαζόντων, βοήθεια και πρόσβαση σε χρηματοδότηση δραστηριοτήτων όπως η οικολογική καινοτομία. Το διάστημα 2007-2013 διατέθηκαν πάνω από 1 δις ευρώ σε 500.000 περίπου επιχειρήσεις.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ΠΠ), που είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την έρευνα, χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα στον τομέα της οικολογικής τεχνολογίας. Για το διάστημα 2007-2013, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 δις ευρώ περίπου και το 15% του ποσού αυτού προορίζεται για τις μικρές επιχειρήσεις.

Με προϋπολογισμό περίπου 7 δις ευρώ για το διάστημα 2007-2013, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης αυξάνει τις ευκαιρίες μάθησης σε όλη την ΕΕ. Απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και σε επιχειρήσεις, όπως εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.

Οι τέσσερις επιμέρους κατηγορίες, για τα σχολεία (Comenius), την ανώτατη εκπαίδευση (Erasmus), την επαγγελματική κατάρτιση (Leonardo da Vinci) και την εκπαίδευση ενηλίκων (Grundtvig) αφορούν διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) παρέχει δυνατότητες μάθησης και κατάρτισης τόσο σε εργαζομένους όσο και σε εργοδότες. Παρέχεται επίσης χρηματοδότηση σε μεταλλασσόμενες επιχειρήσεις (αναδιάρθρωση).

Το Enterprise Europe Network παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να προωθήσουν τη βιωσιμότητα.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια πηγή χρήσιμων συμβουλών από εμπειρογνώμονες για τυχόν προβλήματα που συναντάτε σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Tο "Enterprise Europe Network"English και τα 600 περίπου τοπικά σημεία επικοινωνίαςEnglish λειτουργούν μέσω τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων για να σας βοηθούν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε νέες αγορές, να αναζητάτε ή να χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, καθώς και να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.