Sti

Bæredygtig virksomhed

Opdateret 08/2011

Virksomheder udvikler miljøstrategier og sociale strategier, der går videre end mindstekravene i lovgivningen.

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar er en proces, hvor virksomhederne kan integrere sociale, miljømæssige og etiske spørgsmål i deres forretninger og strategi. Det kan de konkret gøre ved at:

 • være opmærksomme på deres sociale og miljømæssige virkninger for deres ansatte, forretningspartnere og samfundet i det hele taget
 • motivere deres personale med uddannelses- og udviklingsmuligheder
 • ansætte handicappede
 • være opmærksomme på de naturressourcer, de bruger
 • anvende bestemte kriterier for deres investeringsbeslutninger og forsyningskæde
 • sikre, at deres aktiviteter er gennemsigtige for de berørte parter

Produkters livscyklus

Livscyklustankegang skal begrænse et produkts miljøvirkninger i løbet af dets livscyklus mest muligt og omfatte ressourceudvinding, produktion, anvendelse, genanvendelse, transport, genvinding og til sidst skrotning.

Den europæiske integrerede produktpolitik (IPP) tilskynder virksomhederne til at designe produkter med tanke på deres miljøvirkning og se på hele produktets livscyklus lige fra fremstilling til skrotning.

Miljømærke

Ved at opfylde strenge miljø- og præstationskriterier kan virksomhederne i EU få tilladelse til at sætte miljømærket på deres produkter. Derved bliver det lettere for forbrugerne at genkende deres grønnere produkter.

Den reviderede miljømærkeforordning blev vedtaget den 25. november 2009. Der lægges særlig vægt på, at ordningen skal være tilgængelig for små virksomheder, især ved lempelse af gebyrer og administrative procedurer.

Miljøledelses- og revisionsordningen

Miljøledelses- og revisionsordningen (EMAS) hjælper virksomhederne med at vurdere og øge deres muligheder for at blive grønne gennem et miljøledelsessystem.

EMAS rådgiver og videresender eksempler på god praksis ved at oprette netværk af erhvervsdrivende i forskellige sektorer. EMAS certificerer alle virksomheder, der opfylder reglerne. De kan derfor udnytte fordelene ved at kunne smykke sig med det grønne stempel.

Den reviderede EMAS-forordning blev vedtaget den 25. november 2009. Den henvender sig decideret til små virksomheders behov, f.eks. kontroller, registrering af klynger, rimeligere gebyrer og mere vejledning.

Handlingsplanen for miljøinnovation

Handlingsplanen for miljøinnovation skal støtte udvikling, indførelse og spredning af miljøinnovation i økonomien, der lider under særlige markedshindringer.

Lead Market-initiativet

Lead Market-initiativet tegner EU's politik for seks vigtige "lead markets":

 • e-sundhed
 • beskyttende tekstiler
 • bæredygtigt byggeri
 • genbrug
 • biobaserede produkter
 • vedvarende energi.

De støttes af bestræbelser for at sænke barriererne for at få nye varer eller tjenesteydelser ind på markedet. Initiativerne kan bestå af:

 • forbedring af lovgivningen for at skabe innovation
 • tilskyndelse til offentlige indkøb, standardisering, mærkning og certificering.

Handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik

I 2008 vedtog EU en handlingsplan for at gøre den måde, EU-borgerne forbruger og producerer på i Europa, mere bæredygtig. Den skal styrke EU's førerstilling på miljøområdet og indeholder en række initiativer, der skal iværksættes uden yderligere omkostninger for europæiske virksomheder og forbrugere. Handlingsplanen skal revideres i 2012.

Loven om små virksomheder

I loven om små virksomheder - Small Business Act - hedder det, at EU og dets medlemslande bør gøre det muligt for små virksomheder at forvandle miljøudfordringer til muligheder. Kommissionen fører denne tanke ud i praksis ved at:

 • give små virksomheder lettere adgang til EMAS
 • finansiere et netværk af eksperter i miljø og energieffektivitet inden for Enterprise Europe Network
 • give yderligere støtte til innovative nystartede virksomheder og små virksomheder inden for økoinnovation.

Den europæiske miljøpris

Den europæiske miljøpris har siden 1987 anerkendt, belønnet og fremhævet de mest økologisk innovative, miljøvenlige og socialt ansvarlige virksomheder i EU-landene og kandidatlandene.

Uddannelse og opkvalificering

Vi er nødt til hele tiden at forny vores færdigheder, så vi kan klare de nuværende og kommende samfundsmæssige udfordringer, f.eks. den konstante teknologiske udvikling, den stigende internationalisering og befolkningsudviklingen.

Efteruddannelse er derfor en vigtig del af en virksomheds frivillige indsats for at udvikle sit personale og virksomhedens konkurrenceevne i det hele taget, uanset om der er tale om generelle eller specifikke færdigheder, undervisning i meget tekniske aspekter af arbejde eller ledelse og sprogkundskaber.

Det er lige så vigtigt, at flere virksomheder lærer at forvalte ændringer aktivt og at omstrukturere deres aktiviteter.

Et EU-websted tilbyder vurderingsredskaber, tjenester og data, der kan hjælpe virksomhederne med at begrænse et produkts miljøvirkning gennem hele dets livscyklus.

EU's program om bistand vedrørende miljøoverensstemmelse tilbyder små virksomheder ekspertise, information og redskaber, de skal bruge for at gøre deres aktiviteter grønnere.

Life+ støtter specifikt miljø- og naturbeskyttelsesprojekter. Programmet har et budget for 2007-13 på 2,1 milliarder euro og samfinansierer miljøprojekter under tre overskrifter: natur og biodiversitet, miljøpolitik og -ledelse samt information og kommunikation.

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) giver - via finansielle mellemmænd - bistand og adgang til finansiering af aktiviteter som nye miljøinitiativer. I 2007-13 står over 1 milliard euro til rådighed for omkring 500 000 virksomheder.

Syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7), EU's vigtigste program for finansiering af forskning, støtter også miljøteknologisk forskning. Ca. 50 milliarder euro er til rådighed i perioden 2007-13 - heraf er 15 % afsat til små virksomheder.

EU's program for livslang læring har et budget for 2007-13 på næsten 7 milliarder euro til at stimulere indlæringsmulighederne i hele EU. Det er åbent for enkeltpersoner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskningscentre.

De fire underprogrammer skoler (Comenius), videregående uddannelser (Erasmus), erhvervsuddannelser (Leonardo da Vinci) og voksenundervisning (Grundtvig) tager sig af forskellige former for uddannelse.

Den Europæiske Socialfond (ESF) giver både ansatte og arbejdsgivere uddannelsesmuligheder. Der er også midler til rådighed for virksomheder, som er i gang med at omstille sig (omstrukturering).

Enterprise Europe Network oplyser og vejleder virksomhederne om, hvordan de kan gå videre med den bæredygtige udvikling.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Dit Europa - Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Netværket "Enterprise Europe NetworkEnglish" og dets omkring 600 lokale kontaktpunkterEnglish arbejder gennem lokale virksomhedsorganisationer for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på nye markeder, anskaffe eller få licens til ny teknologi og skaffe EU-finansiering.