Cesta

Udržitelný rozvoj

Aktualizováno 08/2011

Podniky vypracovávají ambiciózní environmentální a sociální strategie, které jdou nad rámec minimálních právních požadavků.

Sociální odpovědnost podniků

O sociální odpovědnosti lze hovořit u těch podniků, které berou v úvahu sociální, environmentální a etické aspekty a začleňují je do svých strategií a aktivit. Konkrétními příklady může být:

 • zohledňování sociálních a environmentálních aspektů ve vztahu k zaměstnancům, obchodním partnerům a celé společnosti
 • motivování zaměstnanců odborným vzděláváním a možnostmi rozvoje
 • zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků
 • pozornost věnovaná přírodním zdrojům, které podniky při své činnosti využívají
 • kritéria uplatňovaná na investiční rozhodnutí a dodavatelský řetězec
 • transparentnost činnosti

Životní cyklus výrobků

Je-li brán v úvahu životní cyklus výrobku, lze minimalizovat během celého jeho životního cyklu jeho dopad na životní prostředí. Je při tom nutno přihlédnout ke získávání zdrojů, k výrobě, použití, opakovanému použití, dopravě, recyklaci a odstraňování odpadu.

V rámci integrované výrobkové politiky EU vybízí podniky, aby při navrhování výrobků brali v úvahu jejich dopad na životní prostředí a celý jejich životní cyklus, od výroby až po odstranění.

Ekoznačka

Dodržováním přísných environmentálních a výkonnostních kritérií mohou podniky v EU získat právo označovat své výrobky ekoznačkou. Díky ní pak jejich výrobky šetrnější k životnímu prostředí spotřebitelé snadněji rozpoznají.

Revidované nařízení ekoznačce bylo přijato 25. listopadu 2009. Zvláštní důraz je přitom kladen na to, aby měly k programu přístup přístup malé podniky. V zájmu toho se zejména snižují poplatky a zjednodušují postupy.

Systém řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí

Řízení podniků a audit z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) podnikům pomáhá posoudit a rozšířit jejich ekologické kapacity prostřednictvím systému environmentálního řízení.

EMAS poskytuje poradenství a šíří osvědčené postupy díky sítí odborníků z různých odvětví. Jelikož program nabízí podnikům splňujícím pravidla EMAS certifikaci, jeho účastníci jím mohou v oblasti ochrany životního prostředí získat body navíc pro svou prezentaci.

Revidované nařízení týkající se EMAS bylo přijato 25. listopadu 2009. Reaguje cíleně na potřeby malých podniků, včetně ověřování, registrace klastrů, přiměřenějších poplatků a poradenství.

Akční plán pro ekologické inovace

Cílem akčního plánu je vývoj ekoinovací, jejich zavádění do praxe a rozšíření použití v hospodářské činnosti. Tomu však brání tržní překážky.

Iniciativa rozhodujících trhů

Tato iniciativa reprezentuje evropskou politiku šesti nejvýznamnějších trhů:

 • elektronické zdravotnictví (eHealth)
 • ochranné textilie
 • udržitelná výstavba
 • recyklace
 • biologické produkty
 • obnovitelné zdroje energie

Jsou podporovány různými opatřeními zaměřenými na odstraňování překážek, aby se usnadnil přístup nových produktů a služeb na trh.  Činnost se zaměřuje na:

 • zdokonalování právních předpisů v zájmu inovace
 • podporu veřejných zakázek, normalizací, systémy označování a certifikací

Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

V roce 2008 EU představila akční plán, který by měl pomoci docílit toho, aby byla spotřeba a výroba v EU udržitelnější. Má podpořit vedoucí pozici EU v environmentálních otázkách a obsahuje seznam dalších kroků, které budou podniknuty, aniž evropským společnostem a spotřebitelům vzniknou další náklady. Tento akční plán bude přezkoumán v roce 2012.

Iniciativa „Small Business Act“

V dokumentu „Small Business Act“ se uvádí, že EU a její členské státy by měly malým a středním podnikům umožnit přeměnit výzvy ochrany životního prostředí na příležitosti. Evropská komise toto předsevzetí realizuje takto:

 • usnadňuje malým a středním podnikům přístup k EMAS
 • financuje síť expertů na environmentální problematiku a energetickou účinnost v rámci Enterprise Europe Network
 • poskytuje další pomoc novým inovativním podnikům a malým a středním podnikům v oblasti eko-inovací

Evropská cena za ochranu životního prostředí pro podnikatele

Evropská cena za ochranu životního prostředí pro podnikatele udělovaná od roku 1987 je uznáním, odměnou i propagací pro nejinovativnější environmentálně zaměřené projekty a společnosti z EU a kandidátských zemí, které při své činnosti berou v úvahu ochranu životního prostředí i sociální aspekty.

Odborná příprava a zvyšování kvalifikace

Kvalifikaci lidí je třeba trvale obnovovat, aby bylo možno reagovat na aktuální i budoucí výzvy, jak jsou neustále se rozvíjející technologie, rostoucí internacionalizace a demografické změny.

Soustavné odborné vzdělávání je proto nezbytnou součástí dobrovolných opatření podniků na rozvoj jejích zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti celého podniku. Ať už se jedná o všeobecné nebo specifické kvalifikace, vzdělávání týkající se technických aspektů pracovního života nebo řídících dovedností.

Je důležité, aby se co nejvíce podniků zapojilo do aktivního řízení změn a restrukturalizovalo úspěšně svou činnost.

Internetové stránky EU poskytují hodnotící nástroje, služby a údaje, které mají podnikům pomoci snížit dopad výrobku na životní prostředí během jeho celého životního cyklu na co nejnižší míru.

Program EU na pomoc při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí poskytuje malým podnikům odborné znalosti, informace a nástroje a pomáhá jim dosáhnout toho, aby byl jejich provoz k životnímu prostředí šetrnější.

Program LIFE+ podporuje projekty z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody. V rámci tohoto programu, jehož rozpočet na období 2007-13 činí 2,1 miliardy eur, jsou spolufinancovány projekty ochrany životního prostředí ze tří okruhů: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti ochrany životního prostředí, informace a komunikace.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) poskytuje (prostřednictvím finančních zprostředkovatelů) podnikům pomoc a zajišťuje jim přístup k finančním prostředkům na takové činnosti, jako jsou ekoinovace. V období 2007–2013 bude k dispozici částka ve výši více než 1 miliardy  eur pro přibližně 500 000 podniků.

Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, hlavní program EU pro financování výzkumu, financuje rovněž výzkum zaměřený na ekologické technologie. V období 2007–2013 bude k dispozici okolo 50 miliard eur, z toho 15 % dostanou malé podniky.

Program celoživotního učení pomáhá v EU vytvářet studijní příležitosti. V období 2007–2013 disponuje rozpočtem téměř 7 miliard eur. Je k dispozici jak jednotlivcům, tak podnikům – vzdělávacím, školicím a výzkumným pracovištím.

Čtyři dílčí programy pro školy (Comenius), pro oblast vysokoškolského vzdělávání (Erasmus), odborného vzdělávání (Leonardo da Vinci) a vzdělávání dospělých (Grundtvig) se zaměřují na jednotlivé fáze vzdělávání a odborné přípravy.

Zaměstnancům i zaměstnavatelům pomáhá zajišťovat příležitosti ke studiu a k odborné přípravě Evropský sociální fond. K dispozici jsou i finanční prostředky pro podniky procházející restrukturalizací.

Majitelům podniků, které zajímá téma udržitelnosti, poskytuje informace a poradenství síť Enterprise Europe Network.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Stránky Vaše Evropa - Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi EU a které se týkají právních předpisů EU.

Enterprise Europe Network English a jeho přibližně 600 kontaktních místEnglish spolupracují s místními podnikatelskými sdruženími a pomáhají s rozvojem podnikání (průnik na nové trhy, zdroje nových technologií a příslušné licence a získání finančních prostředků EU).