Навигационна пътека

Устойчивост

Актуализация 08/2011

Предприятията разработват екологични и социални стратегии, отиващи отвъд правните изисквания.

Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност е процес, чрез който компаниите включват социални, екологични и етични въпроси в своята стопанска дейност и стратегия. Те могат да правят това като например:

 • обръщат внимание на своето социално и екологично въздействие върху своя персонал, бизнес партньори и върху обществото като цяло;
 • мотивират служителите си чрез обучение и възможности за развитие;
 • назначават работници с увреждания;
 • внимателни са по отношение на природните ресурси, които използват в дейностите си;
 • прилагат определени критерии към решенията си за инвестиции и към своята верига от доставчици;
 • гарантират прозрачност на своите дейности за своите акционери.

Жизнен цикъл на продуктите

Ориентирано към жизнения цикъл мислене означава свеждане до минимум на въздействието на даден продукт върху околната среда по време на целия му жизнен цикъл - добив на ресурси, производство, употреба, повторна употреба, транспорт, рециклиране и депониране.

Европейската интегрирана продуктова политика стимулира фирмите да създават продукти, отчитайки въздействията им върху околната среда по време на целия им жизнен цикъл – от производството до депонирането им.

Екомаркировка

Спазвайки строги критерии за екологичност и ефективност, компаниите от ЕС могат да се сдобият с правото да поставят знака за екомаркировка на Съюза върху своите продукти. Това ще помогне за по-лесното идентифициране на екологично чистите продукти от страна на потребителите.

Преработеното предложение за регламент за знака за екомаркировка бе прието на 25 ноември 2009 г. Специално бе наблегнато върху достъпа на малките предприятия до схемата, по-специално чрез намаляване на таксите и административните процедури.

Схема за управление и одит на околната среда

Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) помага на фирмите да оценят и разширят екологичния си потенциал чрез система за управление на околната среда .

EMAS предоставя съвети и разпространява добри практики, като създава мрежи от професионалисти в различни сектори. Тъй като схемата предлага сертифициране на всички предприятия, които спазват правилата на EMAS, членовете имат полза, защото така е много по-видимо, че дейността им е съобразена с околната среда.

Преработеният регламент за EMAS бе приет на 25 ноември 2009 г. В него се предвиждат специални мерки за посрещане на нуждите на малките предприятия, в това число проверки, регистрация на клъстери, по-справедливи такси и повече насоки и обучения.

План за действие за екологични иновации

Планът за действие за екологични иновации цели подпомагане на разработването, внедряването и разпространяването на иновациите за околната среда в икономиката, тъй като те се сблъскват с особени пазарни препятствия.

Инициатива за водещи пазари

Инициативата за водещи пазари представлява европейската политика на шест важни пазара:

 • електронно здравеопазване;
 • защитни тъкани;
 • устойчиво строителство;
 • рециклиране;
 • продукти на биологична основа;
 • възобновяеми енергийни източници.

Тези пазари се подпомагат с действия за намаляване на препятствията пред пускането на нови продукти на пазара. Действията могат да включват:

 • подобряване на законодателството за стимулиране на иновациите;
 • насърчаване на обществените поръчки, стандартизацията, етикетирането и сертификацията.

План за действие за устойчиво потребление и производство и устойчива промишлена политика

През 2008 г. ЕС състави план за действие за повишаване на устойчивостта на производството и потреблението в Европа. Планът цели да укрепи лидерската позиция на ЕС в областта на екологичните постижения и представя списък с действия, които трябва да бъдат предприети без допълнителни разходи за европейските предприятия и потребители. Този план за действие ще бъде преразгледан през 2012 г.

Акт за малкия бизнес

Според „Small Business Act“ (Акт за малкия бизнес) ЕС и неговите страни членки трябва да позволят на малките предприятия да превърнат екологичните предизвикателства във възможности. Европейската комисия превръща това в практика, като:

 • улеснява достъпа на малки предприятия до EMAS;
 • финансира изграждането на мрежа от експерти в областта на околната среда и енергийната ефективност в Enterprise Europe Network;
 • предоставя допълнителна помощ за изобретателни нови фирми и малки предприятия в областта на еко-иновациите.

Европейски бизнес награди за околната среда

От 1987 г. европейските бизнес награди за околната среда отличават и насърчават най-социално отговорните, екологосъобразните и новаторските в екологично отношение предприятия от страните от ЕС и от страните кандидатки.

Обучение и повишаване на квалификацията

Хората непрекъснато трябва да опресняват уменията си, за да могат да посрещнат настоящите и бъдещите социални предизвикателства на постоянно развиващите се технологии, увеличаващата се интернационализация и демографските промени.

Поради тази причина продължаващото обучение е съществена част от доброволните действия на една компания за развитие на нейния персонал и на цялостната ѝ конкурентоспособност, без значение дали това включва общи или специфични умения, обучение относно технически аспекти на професионалния живот или управленски и езикови умения.

Също толкова важно е повече предприятия да се научат активно да управляват промените и успешно да преструктурират дейностите си.

Уебсайт на ЕС предоставя инструменти за оценка, услуги и данни, които да помогнат на предприятията да намалят до минимум въздействието върху околната среда на даден продукт по време на жизнения му цикъл.

Програмата на ЕС за подпомагане на спазването на екологичните стандарти осигурява експертен опит, информация и инструменти, за да помогне на малките предприятия да направят операциите си по-екологични.

LIFE+ оказва подкрепа специално на проекти в областта на околната среда и опазването на природата. С бюджет от 2,1 млрд. евро за 2007-2013 г. програмата съфинансира проекти за околната среда в три направления: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, информация и комуникация.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации чрез посредници предоставя на предприятията помощ и достъп до финансиране за дейности от типа на екологичните иновации. За периода 2007-2013 г. повече от 1 млрд . евро ще бъдат на разположение на около 500 000 компании.

Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7), основната изследователска програма на ЕС, финансира и проучвания в областта на екологичните технологии. Около 50 млрд . евро са предвидени за периода 2007–2013 г. – около 15 % от тях са за малки предприятия.

С бюджет от почти 7  млрд . евро за 2007-2013 г. програмата на ЕС „Учене през целия живот стимулира създаването на възможности за обучение в Съюза. Програмата е отворена за физически и юридически лица – образователни организации, изследователски центрове и др.

Четирите специализирани подпрограми – за училища (Коменски), висше образование (Еразъм), професионално обучение (Леонардо да Винчи) и обучение на възрастни (Грюндвиг) – са съсредоточени върху различните етапи на образование и обучение.

Европейският социален фонд (ЕСФ) предоставя възможности за обучение както за работници и служители, така и за работодатели. Има средства и за фирми, претърпяващи промени (преструктуриране).

Enterprise Europe Network предоставя информация и съвети на собственици на предприятия, желаещи да постигнат по-високи нива на устойчивост.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Вашата Европа-Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, с които се сблъсквате в други страни от Съюза.

Enterprise Europe Network English и нейните близо 600 местни звена за контактEnglish работят чрез местни организации, за да ви помогнат да развиете бизнеса си на нови пазари, да придобиете или лицензирате нови технологии и да получите достъп до финансиране от ЕС.