Sökväg

Arbetsregler

Uppdaterat 06/2011

EU har åtagit sig att inte enbart skapa fler jobb utan även bättre jobb, i enlighet med Lissabonstrategin, och därför måste företag enligt EU-lagstiftningen uppfylla en rad arbetsmarknadsregler som bidrar till en hållbar utveckling.

Icke-diskriminering

EU-medborgare har rätt att arbeta var de vill inom EU. Arbetsgivare får alltså inte diskriminera medborgare från andra EU-länder vid anställning eller uppsägning eller i andra frågor som rör arbetsvillkor.

Enligt EU-reglerna får arbetsgivarna inte diskriminera någon på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Arbetsgivarna måste dessutom anpassa arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning i rimlig utsträckning.

Jämställdhet

Arbetsgivare måste behandla kvinnor och män lika, särskilt i fråga om möjligheter till anställning, arbetsvillkor, föräldraledighet, befordran och lön.

Arbetsmiljö

Arbetsgivare är skyldiga att skapa en trygg och sund arbetsmiljö. EU:s lagstiftning innehåller vissa minimikrav för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Allmänna principer är bland annat att förebygga risker i arbetet, eliminera risk- och olycksfaktorer och informera och utbilda arbetstagare och fack.

Arbetsmarknadens parter

EU stöder aktivt en frivillig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras företrädare. Arbetsgivarna måste rådgöra med facket i vissa frågor, till exempel när man planerar kollektiva uppsägningar.

Större företag med verksamhet i flera EU-länder är skyldiga att på arbetstagarnas begäran inrätta ett europeiskt företagsråd för att informera och rådgöra med arbetstagarna.

EU stöder den s.k. flexicuritymodellen, som ska skapa balans mellan flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden och därmed värna både arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen.

Företagen måste uppfylla de lagstadgade minimikraven, men kan naturligtvis välja att gå längre och ta ett större socialt ansvar.

Syftet med EU-programmet Progress är att skapa fler och bättre jobb för alla. Programmet är inriktat på icke-diskriminering, socialt skydd och social integration, sysselsättning, arbetsvillkor och jämställdhet. Budgeten för 2007–2013 är på 743,25 miljoner euro och går till nya studier, informationskampanjer och olika evenemang.

Progressprogrammet kompletterar Europeiska Socialfonden (ESF), som är EU:s främsta finansieringsverktyg för sysselsättnings- och socialpolitiken med en årlig budget på 10 miljarder euro.

Europeiska arbetsmiljöbyrån informerar EU-organ, EU-länderna, fack och arbetsgivarorganisationer m.fl. i arbetsmiljöfrågor och arbetar för att främja en riskförebyggande kultur.

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) informerar och erbjuder expertis om levnads- och arbetsvillkor, arbetsmarknadsrelationer och omställningsarbete för arbetsgivare, fackföreningar, beslutsfattare i EU och EU-länderna.

Enterprise Europe Network ger företagare råd och information om arbetsregler.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.