Navigacijska pot

Družba

Posodobitev 06/2011

EU se je z lizbonsko strategijo zavezala, da bo ustvarila ne samo nova, temveč tudi boljša delovna mesta. Podjetja morajo po zakonodaji EU izpolnjevati vrsto socialnih predpisov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Prepoved diskriminacije

Državljani EU imajo pravico delati kjerkoli v EU. Delodajalci pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev in pri drugih delovnih pogojih ne smejo uporabljati diskriminacijskih pravil za državljane drugih držav EU.

Zakonodaja EU prepoveduje diskriminacijo po spolu, rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, invalidnosti, starosti in spolni usmerjenosti. Poleg tega morajo delodajalci delovna mesta ustrezno prilagoditi invalidnim delavcem.

Enakost med spoloma

Delodajalci morajo enako obravnavati moške in ženske, zlasti kar zadeva zaposlovanje, delovne pogoje, starševski dopust, napredovanje in plačo.

Zdravje in varnost pri delu

Delodajalci morajo zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. Predpisi EU določajo najmanjše zahteve glede zdravja in varnosti delavcev. Sem sodijo splošna načela o preprečevanju poklicnih bolezni, odpravi tveganja in nezgod na delovnem mestu ter obveščanje in usposabljanje delavcev in njihovih zastopnikov.

Delovna razmerja

Evropska unija podpira prostovoljni dialog med delodajalci in delojemalci ter združenji, ki jih zastopajo. Delodajalci se morajo o nekaterih zadevah posvetovati s predstavniki zaposlenih, denimo pri načrtovanju kolektivnih odpustov.

Velika podjetja, ki poslujejo v več državah EU, morajo na zahtevo svojih zaposlenih ustanoviti evropski svet delavcev, ki bo obveščal in se posvetoval z zaposlenimi.

EU si prizadeva zaščititi pravice delavcev in hkrati ohraniti konkurenčnost delodajalcev, zato se zavzema za načelo prožne varnosti, tj. prožnosti trga dela in varnosti zaposlitve.

Podjetja morajo izpolnjevati najnižje zakonske zahteve, seveda pa si lahko postavijo višje socialne standarde in ravnajo bolj družbeno odgovorno.

Program PROGRESS spodbuja odpiranje novih in boljših delovnih mest in enake možnosti za vse. Glavne naloge so boj proti diskriminaciji, socialna zaščita in družbena vključenost, zaposlovanje, delovni pogoji in enakost med spoloma. V obdobju 2007–2013 program namenja sredstva v višini 743,25 milijona EUR za nove študije, kampanje osveščanja in prireditve.

Program PROGRESS je povezan z Evropskim socialnim skladom, ki je najpomembnejše finančno orodje EU za izvajanje politike zaposlovanja in socialnih zadev in ima letni proračun približno 10 milijard EUR.

Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu daje informacije organom in državam EU, socialnim partnerjem in drugim, ki delajo na področju zdravja in varnosti pri delu, ter uveljavlja načelo preprečevanja delovnih nezgod.

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) daje delodajalcem, sindikatom, politikom in vladam EU informacije, nasvete in znanje v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji, odnosi med delodajalci in delojemalci in prilagajanjem spremembam.

Mreža Enterprise Europe Network ponuja informacije in svetovanje v zvezi s socialnimi obveznostmi podjetij.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Portal Tvoja Evropa - nasveti zagotavlja strokovne nasvete za morebitne težave v zvezi z zakonodajo EU v drugih državah članicah.

Mreža Enterprise Europe NetworkEnglish s svojimi približno 600 kontaktnimi točkamiEnglish deluje prek lokalnih poslovnih organizacij in pomaga podjetjem razširiti poslovanje na novih trgih, pridobiti vire ali licence za nove tehnologije ter omogočiti dostop do finančnih sredstev EU.