Navigačný riadok

Sociálne pravidlá

Aktualizované 06/2011

EÚ sa prostredníctvom lisabonskej stratégie zaviazala vytvárať nielen nové, ale aj kvalitnejšie pracovné miesta, a preto sa v právnych predpisoch EÚ požaduje od podnikov, aby dodržiavali rôzne sociálne pravidlá prispievajúce k udržateľnému rozvoju.

Zákaz diskriminácie

S cieľom zabezpečiť právo občanov EÚ na prácu v celej EÚ sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby pri nábore, prepúšťaní alebo v rámci iných pracovných podmienok nediskriminovali štátnych príslušníkov iných krajín EÚ.

Právo EÚ zamestnávateľom zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, invalidity, veku alebo sexuálnej orientácie. Zamestnávatelia okrem toho musia primerane prispôsobiť pracovné prostredie zamestnancom s postihnutím.

Rodová rovnosť

Zamestnávatelia musia rovnako zaobchádzať s mužmi aj ženami, a to najmä v oblasti prístupu k zamestnaniu, pracovných podmienok, rodičovskej dovolenky, povýšenia a platových podmienok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Za zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov zodpovedajú zamestnávatelia. EÚ stanovuje minimálne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Patria k nim všeobecné zásady týkajúce sa prevencie pracovného rizika, odstraňovania rizikových faktorov a faktorov úrazov, ako aj informovania a poskytovania školení zamestnancom a ich zástupcom.

Pracovnoprávne vzťahy

EÚ aktívne podporuje dobrovoľný dialóg medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj združeniami, ktoré ich zastupujú. Zamestnávatelia musia so zástupcami zamestnancov určité záležitosti konzultovať, napríklad plánovanie hromadného prepúšťania.

Väčšie spoločnosti vykonávajúce činnosti vo viacerých krajinách EÚ musia (na žiadosť svojich zamestnancov) zriadiť európsku zamestnaneckú radu, ktorá bude informovať zamestnancov a viesť s nimi konzultácie.

S cieľom chrániť práva zamestnancov, ale pritom umožniť zamestnávateľom udržať si konkurencieschopnosť, EÚ podporuje koncepciu flexiistoty, čo je spojenie flexibilných pracovných trhov a vysokej úrovne istoty zamestnania.

Podniky musia dodržiavať minimálne pravidlá vyžadované zákonom, môžu ich však dobrovoľne prekračovať a stať sociálne zodpovednejšími.

Program PROGRESS EÚ podporuje vytváranie viacerých a lepších pracovných miest a rovnakých príležitostí pre všetkých. Zameriava sa na boj proti diskriminácii, sociálnu ochranu a sociálne začleňovanie, zamestnanosť, pracovné podmienky a rovnosť medzi ženami a mužmi. V rámci tohto programu sa v rokoch 2007 až 2013 investuje do nových štúdií, zvyšovania informovanosti a podujatí 743,25 milióna EUR.

Program PROGRESS sa spolu s Európskym sociálnym fondom (ESF), čo je hlavný finančný nástroj EÚ, zameriava na realizáciu svojej politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, pričom k dispozícii má ročný rozpočet približne 10 miliárd EUR.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa zameriava na poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci orgánom EÚ, krajinám EÚ, sociálnym partnerom a subjektom zapojeným do tejto oblasti, ako aj na podporu kultúry prevencie rizík.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) poskytuje zamestnávateľom, odborom, tvorcom politík EÚ a vládam informácie, poradenstvo a odborné znalosti z oblasti životných a pracovných podmienok, odvetvových vzťahov a riadenia zmien.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje vlastníkom podnikov informácie a poradenstvo v oblasti sociálnych povinností.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Vaša Európa - Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish a jej približne 600 miestnych kontaktných miestEnglish pomáha prostredníctvom miestnych podnikateľských organizácií pri rozvíjaní podnikania, pokiaľ ide o nové trhy, zdroje či získavanie licencií na nové technológie a prístup k financiám z EÚ.