Cale de navigare

Responsabilitate socială

Actualizare 06/2011

Prin strategia de la Lisabona, UE s-a angajat ferm să amelioreze nu numai cantitatea, ci şi calitatea locurilor de muncă. De aceea, legislaţia europeană le impune întreprinderilor să respecte o serie de norme sociale care contribuie la realizarea dezvoltării durabile.

Nediscriminare

Pentru a le garanta tuturor cetăţenilor europeni dreptul de a lucra oriunde în UE, angajatorilor nu li se permite să acţioneze în mod discriminatoriu faţă de cetăţenii resortisanţi ai altor state membre în ceea ce priveşte recrutarea, disponibilizarea sau orice alte condiţii de muncă.

Legislaţia europeană le interzice angajatorilor discriminarea pe considerente de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Mai mult decât atât, angajatorii au datoria de a asigura un mediu de lucru adecvat pentru angajaţii cu handicap.

Egalitatea de gen

Angajatorii au obligaţia de a trata în mod egal femeile şi bărbaţii, mai ales în ceea ce priveşte accesul la un post, condiţiile de muncă, de promovare în funcţie şi de remunerare şi concediul pentru creşterea copilului.

Sănătate şi securitate în muncă

Angajatorul are datoria de a le oferi angajaţilor săi un mediu de lucru sigur şi sănătos. UE a stabilit un set de cerinţe minime cu privire la protejarea siguranţei şi a sănătăţii lucrătorilor. Printre acestea se numără principiile generale privind prevenirea riscurilor profesionale, eliminarea factorilor de risc şi de accident, informarea şi formarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora.

Relaţiile de muncă

UE sprijină în mod activ desfăşurarea unui dialog voluntar între angajatori, angajaţi şi asociaţiile care îi reprezintă. Patronatul are obligaţia să îi consulte pe reprezentanţii personalului angajat pe marginea anumitor aspecte, cum ar fi planificarea unor concedieri colective.

Întreprinderile de dimensiuni mai mari, care desfăşoară activităţi în cel puţin două state membre, au datoria ca, la solicitarea personalului, să creeze un comitet european de întreprindere pentru informarea şi consultarea angajaţilor.

Pentru a proteja drepturile angajaţilor şi pentru a le permite, în acelaşi timp, întreprinderilor să rămână competitive, UE promovează conceptul de flexicuritate - o combinaţie între flexibilitatea pieţei muncii şi un nivel ridicat al siguranţei locurilor de muncă.

Întreprinderile trebuie să respecte cerinţele minime stabilite prin lege, dar pot oricând să treacă dincolo de ele, devenind şi mai responsabile din punct de vedere social.

Programul european PROGRESS promovează crearea de locuri de muncă, mai multe şi mai bune, precum şi egalitatea de şanse pentru toţi.  Elementele sale centrale sunt combaterea discriminării, protecţia şi incluziunea socială, condiţiile de muncă, ocuparea forţei de muncă şi egalitatea între femei şi bărbaţi. În perioada 2007-2013, programul va aloca 743,25 de milioane de euro pentru realizarea de studii, sensibilizarea publicului şi organizarea de evenimente pe aceste teme. 

Alături de Fondul social european (FSE), principalul instrument financiar al UE în acest domeniu, programul PROGRESS pune în aplicare politicile în materie de ocupare a forţei de muncă şi afaceri sociale, dispunând de un buget anual de aproximativ 10 miliarde de euro.

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă oferă informaţii utile în domeniu organismelor UE, statelor membre, partenerilor sociali şi altor actori implicaţi şi promovează o cultură a prevenirii riscurilor.

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound) le oferă angajatorilor, sindicatelor, responsabililor europeni şi guvernelor naţionale informaţii, consiliere şi expertiză privind condiţiile de viaţă şi de muncă, relaţiile industriale şi gestionarea schimbării.

Enterprise Europe Network le oferă antreprenorilor informaţii şi consiliere cu privire la obligaţiile sociale care le revin.

Ajutor

Ajutor

Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă asistenţă de specialitate cu privire la toate aspectele legate de legislaţia UE cu care v-aţi putea confrunta în altă ţară din UE.

Enterprise Europe Network English şi cele aproximativ 600 de puncte de contactEnglish de care dispune colaborează cu organisme locale pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea pe pieţe noi, pentru a elabora şi breveta noi tehnologii şi pentru a obţine acces la finanţare UE.